DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Državni nadzor gozdov v Sloveniji. 457


pa ne dado nikakor istovetiti z odnošaji po drugih pokrajinah
države. Predložil je načrte za:


A) pravilnik o ustroju in poslovanju šumske direkcije v
Ljubljani s poslovniki a) za gozdnopclitični nadzor gozdov, b)
za oskrbo državnih in zakladnih gozdov, c) za omejičenje, izmeri
jenje in uredbo gozdnega obrata državnih in zakladnih gozdov,
d) za gradbe v teh gozdih, e) uputstva za računovodstvo šumske
direkcije;


B) pravilnik o ustroju in poslovanju šumskih uprav v Sloves
niji s poslovniki a) za šumske uprave, v kolikor vršijo državni
nadzor nad šumami, b) v kolikor oskrbujejo premoženje države,
verskega zaklada in drugih, upravi v oskrbo izročenih posestev,
c) za šumskostehniško pomožno in varstveno -osebje, ki se po*
rablja za službovanje državnega nadzora šum, d) za enako
osebje, v kolikor se uporablja pri oskrbi državne in zakladne
gozdne posesti.


Ministrstvo pa na temelju zahtevanih elaboratov v Sloveniji
še ni ničesar ukrenilo, ker je vezano na določbe člena 135. ustave.
Pač pa je koncem meseca januarja 1922 odredilo, da se ima goz=
darski oddelek pokrajinske uprave za Slovenijo odslej nazivati:
»Direkcija šum kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev«, okrajna
gozdna nadzorništva in gozdna oskrbništva pa brez vsakega
razlcčka: »Šumska uprava«. Gozdno nadzorovalne postaje se pa
morajo nazivati: »Državna nadzorovalna postaja šum.«


Ustroj direkcije šum v Ljubljani v odsekih A m B je ostal
pa še nadalje, kakršen je bil. Isto velja tudi glede odobritve
spisov po pokrajinskem namestniku odnosno zastopstvu.


Izpremenili so se torej v Sloveniji le nazivi, ne pa organizam
cija, ki ostane začasno še taka kot je bila, do definitivne reorga*
nizacije po uredbi o razdelitvi države na oblasti, po zakonu o
obči upravi in zakonu o oblastni in srezki samoupravi. To reor*
ganizacijo je pričakovati, čim se ustanovijo oblastne uprave in
samoupravne oblasti.


(Nadaljevanje sledi.)