DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Bilješke. 475


Bilješke.


Glavna godišnja skupština Udruženja Jugoslovenskih Inžinjera
i Arhitekta.


Održana je od 22.—25. maja o. g. u Sarajevu. Ogroman broj učesnika —preko
500 — najbolje dokazuje, kako se to Udruženje lepo razvija, kako napre«
du je i kako postaje odlučnim faktorom napretka i kulture. Aranžma skupštine
bio je u svakom pogledu na visini i služi na čast sekciji Sarajevo i čitavoj zemlji.
Zbor je otvorio i vodio u velikoj dvorani divne sarajevske većnice predsednik
Udruženja g. inž. Živojin Dimitrijević, načelnik ministarstva iz Beograda.


Medu glavnim točkama dnevnog reda bili su nacrti zakona o inžinjerskim
komorama, o autorizaciji civilnih inžinjera i arhitekata te nacrt pravilnika o
taksama. U odsek, koji je imao´ da prouči i dovrši te nacrte zakona te podnese
predlog skupštini, bk» je delegiran od sekcije Ljubljana među ostalima i pote
pisani, koji je glasom zaključka odborske sednice J. Š. U. od 13. maja t. g.
imao ujedno da zastupa i interese šumarskih inžinjera, članova J. Š. U. Odsek
je brojio preko 20 članova. S kolegom ing. Wasznerom točno smo pratili rad
odseka, koji je trajao dva puna dana, živo smo sarađivali i stavili više pred*
loga. Ipak je u odseku načelno prodrla tendencija zagrebačke sekcije, da mogu
biti autoriziranima samo apsolventi visoke tehničke škole i samo po ministru
građevina. Potpisani je više puta upozorio na protuslovja, koja sadrži sam
nacrt u pitanju drugih inžinjera, pogotovo pak na protuslovlje s temeljnim
članovima (3, 4) društvenog ustava. Konačno sam prijavio separatni votum
za skupštinu udruženja, pošto ga odsek nije hteo da prihvati kao svoj zaključak.


Dok je referent iznosio pred plenum predlog odseka, pobrinuo sam se za
pristanak sekcija Ljubljana i Sarajevo te Udruženja rudarskih inžinjera za
Bosnu i Hercegovinu. Pošto je referent svršio, iznio sam predlog koji glasi:


»Inž. Ružić iznosi u ime sekcija Ljubljana i Sarajevo te u ime Udruženja
rudarskih inžinjera za Bosnu i Hercegovinu i svih šumarskih inžinjera zemlje
ovaj minoritetni votum:


U ovo nacrtu zakona mora da se u svim onim odredbama, koje se tiču inž.
rudarskih, šumarskih i iz rezora drugih ministarstva, stilizacija izmeni tako,
da tu ministar građevina odlučuje na osnovu predloga dotičnog ministarstva,
odnosno, gdje dolazi ingerenca građevinske direkcije, na osnovu predloga ko*
ordinirane vlasti dotične struke. Disciplinarni i administrativni poslovi komora
od toga su izuzeti.«


Po kratkom obrazloženju videlo se, da je ogromna većina skupštine za
taj predlog. Na to je referent u ime odseka izjavio, da odsek usvaja predlog,
usled česa je posebno glasanje otpalo. Predlog odseka bio je nato prihvaćen.


Po nacrtu zakona o inžinjerskim komorama osnovale bi se takve komore
na sedištima građevinskih direkcija, gde ima dovoljan broj autoriziranih in»
žinjera, inače određuje sedište komore ministar građevina. Komore su auto*
nomne, a imaju zajedničko Glavno predstavništvo inž. Komora u Beogradu,
koje raspravlja o svim zajedničkim pitanjima. Amo spada i određenje katego*
rija autoriziranih inžinjera i arhitekata te opredelenje delokruga tih kategorija.
Za autorizaciju dostaje dovršenje fakultetskih nauka, trogodišnja praksa, prak=
tički ispit i mnenje šumarske oblasti. Delokrug autoriziranih šumarskih inži*