DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Expert inšp. Ministarstva g. Mihajlo Ljuština kao pročelnik sekcije za
agrarnu reformu sabrao je sve odgovore, ali radi preopterećenosti u službi nije
ih mogao obraditi. Govori općenito o sakupljenom materijalu. — Svi se odgo«
vori slažu, da u koliko se ekspropriše, da se to čini u korist države, a ne
samoupravnih tijela, ali je većina za to, da uopće nije potrebno ekspropiisati,
jer gospodarenje u privatnim šumama ima veći gospod, efekat. Pobija sa svoje
strane te navode te misli, da će se. osnivanjem obrtnog kapitala u drž. šumama
povećati njihovi prihodi. O načinu eksproprijacije svi su suglasni, da se za
svaki pojedini slučaj ima odrediti naročiti način. Druga je potreba industrijalca,
nego ononga, tko ima šumu za prodaju drveta, lov itd. Otkup je pravedna nak»
nada. Odgovori navadjaju sadašnju vrijednost. U vladinim krugovima su miš«
ljenja, da se odšteta dade analogno prema onoj kod ziratnih zemljišta. Svi su
suglasni, da sudov i budu nadležni za eksproprijaciju.


Motivi za eksproprijaciju: socijalna potreba. Večina odgovora navada,
da takova ne postoji. Naprotiv postoji mjestimice nacijonalna potreba, naro*
čito na granicama državnim.


Glede posjeda s industrijom: treba im ne samo ostaviti onoliko, koliko
im je potrebno za industriju, nego još i iz susjednih šuma osigurati drvo.
Servitute treba ukinuti. Kako, da se to provede nije točno navedeno.
Misli, da način segregacije ne odgovara.
Potreba doma, da varira izmedju 6—16 pr. m. za gradju: 3 m3 prosječno.


Moli, da mr se dade vremena srediti sav materijal, pa će onda izaći s
gotovim elaboratom. Nakon toga se razvila debata. Govori dr. Ugrenović, Maris
nović. Čirković i Ružić. Ovaj posljednji iznosi konkretan predlog, da pod
agrarnu reformu ne spada deputatno zemljište šum. osoblja i ono koje služi
za hranu marve, što izvlači šumske produkte.


L an g iznosi, da se kod nacrta eksprop. ziratnog zemljišta nije mislilo
na osoblje veleposjeda. Želi, da se tome u slučaju, eksprop. šuma posveti
pažnja, te isti ne ostanu na ulici. Nakon toga se povjerava Ljuštini, da čim
prije izradi elaborat. Prima se rezolucija Ružićeva.


Prelazi se na V. točku dnevnog reda. Dr. Ugrenović čita svoj referat,
(Vidi 6. br. »Šum. lista« str. 401.).


Nakon toga se razvija debata o predmetu.


Čirkovi ć predlaže izdanje čitanke s lakim stilom, koja bi popularizo»
vala šumarstvo medju narodom. Na predlog dra. Ugrenovića zaključeno je
povjeriti Čirkoviću redakciju te čitanke. VIII. odsjek obavijestiti, da pozove
članove, da prikupe materijal. O tom poziv i u »Šum. listu« tiskati.


Na predlog Marinovićev zaključeno, da dr. Ugrenović izradi konkretan
predlog Minist. Prosvjete: 1. kako se imadu udesiti predavanja o šumarstvu na
preparandijama i teologijama; 2. da ono osigura materijalna sredstva za pris
kupljanje negativa potrebnih za izradbu diapozitiva, koji bi služili kao po»
moćno sredstvo kod pučkih predavanja.


VI. Prelazi se na eventualije.
1. Lenarčič govori o osiguranju šum. radnika. Do sada nisu bili osigurani.
Kani se donijeti zakon, koji bi imao retroaktivnu moć. Drži to nepravednim.
Zaključeno, da Lenarčič izradi o tom referat za narednu sjednicu, a
onda će se uzeti predmet u raspravu.


2. Bira se deputacija u Beograd na vjenčanje Njeg. Veličanstva: Turko=
vić, Marinović, Čeović, Lenarčič. Koprivnik, Stamenković. dr. .lovanović.