DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1922 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Službene vijesti. 491


Službene vijesti.


Zavod za primijenjenu zoologiju.


Ovaj je zavod osnovan mjesto dosadašnje Hrv. biološke centrale nared»
bom pokrajinskog namjesnika za Hrvatsku i Slavoniju od 26. aprila 1922. br.
779/Prs.snar. gosp. kao državna ustanova pod nadzorom pokrajinske uprave za
Hrvatsku i Slavoniju odjeljenja za narodno gospodarstvo.


On se dijeli na četiri odjela:


1. ornitološk i (za ptice i druge kralježnjake osim riba);
2. i h t i o 1 o š k i (za ribe i ribarstvo) ;
3. entomološk i (za kukce i ostale nekralježnjake);
4. apidološkosbakološki (za pčelarstvo i svilarstvo).
Zavodu je zadaća proučavanje načina života gore pomenutih životinjskih
skupina i primjena rezultata toga proučavanja na praksu u svim granama nas
rodnog gospodarstva. U tu će svrhu zavod:


a) proučavati uslove i način života štetni h životinja i na temelju toga
proučavanja tražiti načine i sredstva za njihovo suzbijanje;
b) proučavati uslove i način života korisni h životinja i tražiti načine
za racionalno iskorišćivanje tih životinja u privredi;


c) davati stručna mišljenja, upute i savjete na zahtjev interesenata (dr=
žavnih i samoupravnih vlasti i ustanova korporacija i pojedinaca) u svim pita=
njima koja se odnose na točke a) i b);


d) širiti poznavanje savremenih rezultata istraživanja o šteti i koristi ži=>
votinja u privredi svim sredstvima propagande (letačima, predavanjima, publia
kacijama itd.).


Tu zadaću postizavati će zavod radom u laboratoriju u pokušalištima i u
terenu. Kod vanjskog uredovanja, gdje se radi isključivo o privatnom interesu
pojedinaca ili privatnih poduzeća, padaju troškovi izaslanja osoblja zavoda na
teret tražioca. Isto se tako plaćaju u ovim slučajevima i pristojbe za istražiš
vanje i za stručna mišljenja po cijeniku, koji će propisati pokrajinska uprava
odjeljenje za narodno gospodarstvo.


Ovime se upozoruju svi privredni krugovi na ovaj za naše narodno go«
spodarstvo vrlo važan zavod uz poziv, da se njime služe u svim pitanjima, koja
zasijecaju u njegov gore istaknuti djelokrug.


Da se pako privredni krugovi mogu tim zavodom u svakom slučaju potrebe
služiti i njega u njegovom radu podupirati, izdaje se za pojedine odjele nje=
gove slijedeća


UPUTA.


Za ornitološk i odjel: U svrhu da se ustanovi korist i šteta pojedinih
vrsti ptica za razne grane narodnog gospodarstva valja ovomu zavodu šiljati
želuce i žvate (volje, guše) raznih vrsti ptica, izvadjene iz njih i umotane u
krpu namočenu formaldehidom (formolom) ili alkoholom (žestom) uz točnu
naznaku imena ptice te mjesta i dana gdje i kada je ubijena. Ako pošiljatelju
ev. nije poznata vrst ubijene ptice, neka cijelu dostavi zavodu.


Proučavanje selidbe ptica provadjati će se od sada u ovom odjelu u istom
smjeru, kako je to do sada bilo u Hrv. ornitološkoj centrali slučaj. Zato se


5