DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1922 str. 36     <-- 36 -->        PDF

528 Šumarska ekskurzija u Našice.


još koja hiljada hrastova mogla izraditi na dužice, ako se ti
hrastovi ne posijeku u švelere, kao što se je započelo u opsegu
šumske uprave Teslić.


Ovdje se izradjuju škartirani hrastovi od stranih firmi:
Morpurgo & Parente, Kern itd., a osim tih hrastova i nezrel i
hrastovi u vlastitoj režiji, samo da se podmiri jedan dio
potrebe državnih željeznica na švelerima.


U racionalnoj državnoj upravi ne s mije ni*
kada jedna grana uprave zatajiti svoje p r i n*
cipe, da druga grana dođe j eftino do potreb*
noga materijala. 1


Ako mi i nismo u stanju, da konkuriramo s našim dužicami
na svjetskom tržištu, to ipak ne smijemo mi u interesu našega
vinogradarstva, da isječemo sve hrastove u švelere.


Mi moramo, da ostavimo hrastovih sastojina za pokriće
vlastit e potrebe na buradima.


U Hercegovini i Dalmaciji već je danas nedostatak buradi
vrlo osjetljiv. Taj nedostatak poskupljuje vino i šteti našu pri*
vredu na mnoge milijone. Zar ....> mi uvažati nužne dužice po
skupe novce iz inostranstva?


Tko i najmanje pozna kvalitet bosanskih hrastova i naše
prilike, mora se sgražati i na pomisao, da bi se mogao naći jedan
strukovnjak, koji će škartirane, stare, falične hrastove, kao i
nezrel e hrastove izrađivati još u švelere.


Pri tome upozorujem po svojem vlastitom iskustvu,
da šveler od bosanskih hrastova (Qu. sessiliflora) ne traje ni tako
dugo, kao šveler od crnog bora ili impregnirani bukov šveler.


U velikom i važnom državnom interesu zahtijevam, da se iz*
rada hrastova u švelere u Teslicu čim prije obustavi i u svrhu
dobave švelera upotrebe bukove ili borove sastojine. — Mi ima*
demo fabriku za impregniranje švelera, zašto ona ne radi, kao
što je bilo do sloma Austrije?


Napominjem, da sam stekao dugogodišnjim radom iskustvo,
da je bilo uvjek rđavo za privredu, kad su se sa najviše gupravnog mjesta davala naređenja potčinjenom osoblju, a nije
se pitala za mnijenje srednj a strukovna oblast. O ovome ću
u jednom od dojdućih članaka opširno, da progovorim.


1 O tom pitanju je raspravljano i na odhorskoj sjednici J. Š. U. u Sarajevu
te je stvoren zaključak, da se upozori Ministarstvo Š. i R. na štetu, koja nas
staje forsiranom sječom hrastovine; neka se izrađuju bukovi pragovi, a čim
prije podignu novi drž. zavodi za impregnaciju poput onog u Kruševcu. Op. ur.