DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja.


4. Parna žaga Lušin, Koprivnik.
5. Barbo Josip, velep. Rakovnik.
6. Alojz Langus, industrij. Radovljica.
7. Franc Schônborn. velep. Sevnica.
8. Dr. Zabeo gozdna uprava, Ruše.
9. Upr. Križ. Komenda, Vel nedelja.
10. Velep. Stubenburg, Gor. Cmurek.
11. Tovarna Gerhardus in sin, Majšperg.
12. Ferdo Tomažin, pos. in trg. Šmartno.
13. Flor. Jane, pos. in trg. Radovljica.
14. Vinko Hudovornik, Radovljica.
15. Gozd. upr. Thurn Valsasina, Ravno.
16. b. Alfred MosconsButtler, Pišeče.
17. Dr. Ferd. Attems grof, Slov. Bistrica.
18. Mestni magistrat, Celje.
XTa koncu podnose LandikušićsManojlović tekst redakcije predloga Pete
rovićsRužićevog, koja se prima s time, da se kao predlog manjine predloži
i Ružićev predlog s isvješćem ministarstvu.


Prelazi se na razpravu predloga Stamenkovićevog o tom, tko je nadležan
određivati eksproprijaciju.
Prima se redakcija, objavljena u rezoluciji (v. 8. br. Šum. lista).
Nakon toga je sjednica zaključena. —


Zapisnik


II. odborove seje ljubljanske Podružnice J. Š. U., ki se je vršila dne
20. avgusta 1922 v Celju.
Prisotn i odborniki gg.: ing. Rustia, ing. Lenarčič, Goederer, Lang, ing.
Šivic, ing. Obereigner. ing. Ružić, Détela, Podlesnik, Čatcr, ing. Božič, ing.
Rudež, ing. Travirka, Rihteršič.


Opravičili so se: predsednik Lenarčič, ing. Hržič, ing. Pahernik.


Podpredsednik dvorni svetnik ing. Rusjia ugotovi sklepčnost, pozdravi
prisotne in naznani, da je Podružnica prejela nastopno zahvalo Nj. Veličanstva
Kralja za udanoštni pozdrav z dne 4. mja t. L: »Njegovo Veličanstvo Kralj
blagovoleo je narediti, da Vam izjavim Njegovu toplu zahvalnost na izrazima
odanosti, koje Mu je podružnica poslala prilikom svoga zbora u Mariboru.«
S klicem »živel kralj!« vzamejo prisotni poročilo na znanje.


Nato poroča predsednik o delovanju Podružnice od zadnje odborove
seje. Ugotovi z veseljem, kako delo v Udruženju dobro napreduje. V tem
času sta se vršili dve pomembni seji glavnega odbora, prva dne 13. maja in
naslednje dni v Ljubljani, druga dne 20. julija in naslednje dni v Sarajevu.
Delo podružnične uprave se je v glavnem osredotočilo okrog pripravljalnih del
za obe ti seji in njih programne točke. Zato tudi ni bilo mogoče sklicati od»
borove seje poprej. O izvršenem važnem delu na omenjenih sejah glavnega
odbora bo poročal tajnik. Omeji se le na ugotovitev, da nam je s skromnimi
sredstvi uspelo dostojno sprejeti čisl. kolege iz drugih krajev v Ljubljani in
jim pokazati najlepši del Slovenije na Gorenjskem. Čaka nas nadvse važno
delo, posebno glede reševanja agrarne reforme in izdelave splošnega šumskega