DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 625


zakona. Občni zbor dne 8. septembra v Beogradu bo največjega pomena za


napredek Udruženja in je želeti, da bo udeležba čim večja.


Poročilo predsednika se odobri. Nato poda tajnik svoje poročilo. Vsi
došli spisi so bili rešeni. Na obeh že od g. predsednika omenjenih sejah glav«
nega odbora je Podružnica bila skoroda polnoštevilno zastopana in se je iz*
vršilo veliko delo. Šlo se je predvsem za že omenjeni dve temeljni vprašanji,
namreč za preciziranje stališča Udruženja napram agrarni reformi z ozirom
na šumarstvo in o novem šumskem zakonu. V obeh teh točkah nam je v bistvu
uspelo popolnoma uveljaviti stališče Podružnice. V predmetu agrarne reforme
se je najbolj sporno vprašanje »pravične odškodnine« rešilo na ta način, da
nam je uspelo precej modificirati predlog Zagrebčanov v prid našemu stališču,
razen tega pa je bil kot manjšinski predlog sprejet tudi predlog naših odbor»
nikov. Oba predloga — kakor tudi ves odgovor na znanih 11 vprašanj —
bosta priobčena v prihodnji številki »Šumarskoga Lista«. Naproša kolege, ki
imajo čas in možnost, da obdelajo in razmotrivajo teoretično oba predloga in
rezultat obelodanjo v ^Šumarskem Listu«. O vprašanju šumskoga zakona se
je predlagala ustanovitev posebne komisije za izdelavo načrta. Podružnica je
piedložila ogrodje za ta zakon, ki pa ni prišlo v podrobno razpravo, temveč
je bilo odstopljeno predlagani komisiji, ker se stališču komisije ni hotelo
prejudicirati. Oba toli važna predmeta sta se s tem spravila na pravilno pot
do zadovoljive rešitve.


Tajnik s tem zaključi svoje poročilo in prosi, da se mu da priložnost
pri posameznih točkah, ki so na dnevnem redu, spopolniti to svoje poročilo.
(Odobreno.)


Nato poroča blagajnik ing. Obereigner o stanju članstva in blagajne.
Podružnica ima sedaj 286 rednih članov, 15 podpornih članov in 2 člana ute«
meljača. Priglasila pa sta se še 2 člana utemeljača. Članarino so plačali za
leto 1922 skoraj vsi člani. Na članarini je do konca julija 1922 bilo vplačanih
7621.50 Din, na pristopnini 310 Din, prostovoljnih članskih prispevkov 2389 Din.
Vseh prejemkov s preostankom ;zza konca 1, 1921. in z volilom družbe »Sava«
(propagandni fond) je imela podružnica 42.286.36 Din. Od tega se je izdalo:
za račune Glavne uprave, kar bo refundirano, 2546.49 Din, na preodkazila
Glavni upravi skupno 18.960.05 Din. na upravne in potovalne stroške 5999.16
Din, za nabavo knjig in strokovnih časopisov 142.50 Din, za razne stroške
1267 Din, skupno 28.915.20 Din. Čisti ostanek znaša torej koncem julija


13.371.16 Din. — K poročilu se oglasi za besedo ing. Lenarčič in kritizira vpis
volila družbe »Sava« v znesku 25.000 Din med prejemke Podružnice. To je
povsem napačno, ker je volilo bilo storjeno s posebno listno in v posebne
namene, tvori torej poseben fond ali začetek fonda za propagando in povzdigo
šumarstva na področju Podružnice. Podružnica je le upravitelj, ne pa tudi
neomejeni imejitelj tega fonda. Kot član družbe »Sava« je bil tudi on na
dotičnem zborovanju, ki je denar dovolilo in se natančno spominja takega
dejanskega stanja. V ostalem pa tudi dotična listina dovolj pove. — Po
živahni debati se je končno z večino glasov sklenilo, da se mora omenjeno
volilo vpisati in voditi kot poseben fond in polovična oddaja fonda Glavni
upravi smatrati kot brezobrestno posojilo. — Nato se poročilo blagajnika
odobri.
Preide se k 4. točki dnevnega reda: Letošnji obči zbor v Beogradu.
Tajnik naglasa potrebo, da se čimveč članov Podružnice tega zbora udeleži.
Doslej se je priglasilo povsem neznatno število članov. Vzroke je iskati v