DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 72     <-- 72 -->        PDF

626
Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


splošni draginji in pa v tem, da je državno šumarsko uradništvo Slovenije
v materijalnem oziru zapostavljeno državnemu šumarskemu uradništvu drugih
pokrajin. Na predlog tajnika se sklene, obrniti se s posebnim dopisom do
oseh članov odbora in delovnih odsekov, da bi se vsaj ti odločili za udeležbo.
Glede volitev poroča, da smo volitve za Podružnico izvršili dne 4. maja t. 1.
ter je treba le še rezultate sporočiti Glavni upravi. Nato razloži stanje kan=
didature za predsednika J. Š. U. — Sklene se, podpirati kandidaturo dose*
danjega predsednika, če jo bo iz zdravstvenih ozirov mogel sprejeti. Drugače
in tudi v slučaju ugovorov s strani Beograda bo Podružnica to leto priporočala
podpreti stališče Beograda, ker je lani podprla Zagreb.


Glavn i uprav i se , posebno vsled neutemeljenih napadov »Jugoslos
venske Šume« izreka popolno zaupanje. —
Proračun podružnice za leto 1923, kakor ga je predložil blagajnik g. ing.
Obereigner, se je odstopil posebnemu odboru. Po že zgoraj navedeni izločitvi


t.
zv. propagandnega fonda (»Sava«) je bil nato proračun odobren. —
Na predlog tajnika se določi poseben odbor za izdelavo podružničnih
pravil. V odbor so bili izvoljeni: ing. Šivic, vlad. svetnik Détela in ing. Ružič.
Glede event. zvišanja članarine se je sklenilo, zavzeti odklonilno stališče.
V skrajnem slučaju se sme članarino zvišati kvečjemu do 50 Din letno.
O vprašanju spremembe glavnih pravil je poročal tajnik. Kakor vsak
rezultat kompromisov, tako so tudi naša pravila zelo nepopolna. Vendar pa
ne gre, da bi se pravila že sedaj temeljito izpremenila. Sklene se predlagati
naslednje izpremembe:


V čl. 5. naj bi prišla nova tč. »b) Članovi pomagači jesu svi oni članovi,
koji po tč. a) ne mogu biti redovni članovi Udruženja, te oni, koji to mogu
biti, a ih upravni odbor kao takve ne primi, i konačno oni, koji to žele
postati. Prvi plaćaju umanjenu, drugi i treći povišanu članarinu redovnih
članova u iznosu, kako to Godišnja skupština zaključi.«


Dosedanje točke b)—d) se spremene v tč, c)—e).


V novi točki e) je treba dostaviti besede: »ako ih upravni odbor primi.«


Čl. 30—32 morajo se prestaviti pred člen 42.


Izpremembe čl. 30. naj se skušajo doseči s predlogi posameznih članov,
ker Podružnica kot taka na tej izpremembi ni interesirana.


Končno se je sklenilo zavzeti se za obligatno ustanavljanje
podružni c povsod tam, kjer so za to dani pogoji. Če se to doseže, je treba
k čl. 33. dostaviti: »Na svakih 10 redovnih članova ima svaka Podružnica
odaslati najmanje po jednoga delegata na Glavnu skupštinu.«


Na predlog ing, Šivica se pooblasti predsednik, da povabi člane Udru=
ženja na prihodnji obči zbor v Ljubljano.
Posebni predlogi se sklenejo za:


1. dovolitev ustanovitve »fonda za pogozdovanje in za drevesnice«
(rasadnike),
2. »fonda za glavno skupščino 1923«,
3. za delo propagande in zastopstva v smislu volila družbe »Sava«.
V Sloveniji imamo 16 drž. drevesnic v približni izmeri 8 ha. Z nezadostno
dotacijo države te drevesnice ne morejo priti v normalno stanje. Nekatere
drevesnice naj bi postopno prevzela Podružnica v svojo oskrbo. Zato se je
napravil zgornji sklep in je bila s tem rešena tč. 7. dnevnega reda. — Za
enkrat se dovoli financiranje drevesnice v Slivnici pri Mariboru iz propa*
gandnega fonda in se ima naprositi g. ing. Urbasa za predložitev proračuna. —