DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja. 627


K točki 5. dnevnega reda se prijavi ing. Šivic s sledečim izvajanjem:


»§ 22. drž. gozd. zakona predpisuje, da morajo v svrho natančnega izpols
novanja vseh zakonitih gozdnih predpisov gozdni posestniki, kojih gozdi so
dovolj razsežni, namestiti za oskrbo teh gozdov usposobljene upraviš
t e 1 j e , ki jih je vlada spoznala za to sposobne.


Posebni deželni zakoni določajo razsežnost gozdov, ki je merodajna za
namestitev kvalificiranih upraviteljev, to je takih, ki imajo preizkušnjo za
samostalno vodstvo gozdnega gospodarstva, in sicer na Kranjskem 1150 ha
(2000 oralov) razglas z dne 9. okt. 1874, dež zak. št. 30), na Koroškem 1500 ha
(razglas z dne 19. aprila 1898, dež. zak. štev. 12), na Štajerskem 800 oziroma
1000 ha (odredba z dne 30. nov. 1912, dež. zak. št. 41).


Poleg tega obstojajo še razsodbe upravnega sodišča, na pr. razsodba
z dne 9. novembra 1912, št. 12.148, ki v konkretnem slučaju potrjuje odredbo
gozdnih oblastev, da mora gozdni posestnik nastaviti usposobljenega upraviš
telja. kateri ima staln o nadzirati in voditi gozdno gospodarstvo in da ne
zadošča poveriti morda kakega, v soseščini stanujočega organa, da le od
slučaja do slučaja prihaja nadzorovat gozdno gospodarstvo.


Dandanes opažamo, da na nekaterih gozdnih veleposestvih kljub še vedno
veljavnim cit. zakonitim predpisom niso nameščeni usposobljeni gozdni upras
vitelji in da se te določbe ne kršijo le po nekaterih gozdnih posestnikih, terns
več celo od strani državnih uradov.


S tem se ne kršijo samo veljavna zakonita določila, ki zahtevajo, da bodi
dotični kvalificirani upravitelj odgovoren napram oblastvom, temveč se pros
vzroča tudi, da absolventi visokih šol ne morejo na domačih tleh priti do
kruha.


Stavi predlog, naj se sklene napraviti vlogo na direkcijo šum v Ljubljani
v tem smislu, da v svojem delokrogu in — ako to ni mogoče — s pomočjo
ministrstva za šume in rudnike pribori zakonitim določbam vpoštevanje v
polnem obsegu.


Ob enem naj se naprosi tudi Glavna uprava J. Š. U., da ta predlog na
merodajnem mestu primerno podpre.« (Sprejeto.)


Referent poroča nadalje, da je ministrstvo za šume in rudnike izdalo
načelno odločbo glede polaganja preizkušnje za samostalno vodstvo gozdnega
gospodarstva po doslej za Slovenijo veljavnih predpisih.1


Nadalje poroča ing. Šivic glede postavljanja nestrokovnjakov za sekvestre
sledeče:


»Naredba min. za agrarno reformo, izdana v sporazumu z ministrstvom
poljoprivrede in voda in z minististvom šuma i rudnika predpisuje, da bodi
sekvester strokovnjak.


V Sloveniji so od strani agrarne reforme nastavljeni sekvestri strokovnjaki.


Nasprotno pa ministrstvo pravde namešča na gozdnih veleposestvih
sekvestre (na posestvih pruskih, ogrskih in v najnovejšem času tudi avstrijskih
podanikov), ki niti pojma nimajo o gozdnem gospodarstvu. Na posas
meznih posestvih so tem sekvestrom prideljeni tudi pomočniki (po eden in
več), ki ravnotako nimajo prav nobene gozdarske izobrazbe.


Zakonita določba, da imajo biti sekvestri za gozdna posestva kvalificirani,
žal ne obstoja.


1 Glej zadevno notico v poglavju: »Službene vijesti«, na str. 636.