DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 74     <-- 74 -->        PDF

iz Jugosl. Šumarskog Udruženja.


Akoravno ni stvar J. Š. U. izjavljati se, jeli so sekvestri na gozdnih


veleposestvih, ki so itak že pod nadzorstvom okrožnih agrarnih uradov, po


trebni ali ne, kakor tudi ne, jeli preneso posamezna, posebno manjša gozdna


posestva stroške sekvestra in njegovih pomočnikov, vendar je v očigled temu,


da sekvestersnestrokovnjak gozdnemu gospodarstvu nikakor ne more biti v


korist, prositi na odgovornih mestih, da se poveri naloga sekvestra za gozdna


posestva, ako so povsod sploh potrebni, usposobljeni m organom.«


Sklene se naprositi Glavno upravo J. Š. U., da povzame potrebne korake.


K točki 6. dnevnega reda omenja predsednik, da so komisij e za


agrarn e operacij e v šumarskem pogledu velevažnega pomena. Iste pa


se dandanes za dobrobit šumarstva jako malo zavzemajo. Prigodil se je slučaj,


da je lokalna komisija za agrarne operacije vzela na zapisnik zahtevo upraviš


čencev, da se jim prisodi lastnina do 5000 ha velikega, v državni upravi naha*


jajočega se gozda.


Glede organizacije oblastij, ki so jim poverjene agrarne operacije, pos
jasnjuje ing. Šivic, da je svojedobno — pred prevratom — obstojala ministe»
rijalna komisija za agrarne operacije z določenim ji delokrogom. Bila je to
institucija v okviru bivšega avstrijskega ministrstva za poljedelstvo, v kojega
delokrog je spadalo tudi gozdarstvo.


Po prevratu so uradovala v Sloveniji nekaj časa samostojna poverjeništva.
ki so bila najvišja instanca dotlej, dokler niso ministrstva v Beogradu prevzela
poslov v najvišji instanci za vso državo, torej tudi za Slovenijo.


Gozdarske agende je, kakor znano, prevzelo ministrstvo za šume in ruds
nike, poljedelske pa ministrstvo za poljoprivredo in vode.


Agrarne operacije pa so ostale najpoprej v področju poverjeništva za
kmetijstvo v Ljubljani, akoravno se te operacije vršijo tudi v gozdih (delitve
gozdov, uredbe užitnih pravic v gozdih itd.).


Ko se je deželna vlada preobrazila v pokrajinsko upravo s svojimi od;
delki (za gozdarstvo — sedaj direkcija šum — kmetijstvo itd.), je pokrajinska
komisija za agrarne operacije postala samostojna institucija, vendar pa je
v njej zadobil 1 kmetijski zastopnik glasovalno pravico, dočim je gozdarski
zastopnik nima. Dalje je omeniti, da sta lokalna komisarja za agrarne ope»
racije dandanes ob enem uradnika oddelka za kmetijstvo in kot taka temu
oddelku podrejena.


Omeniti je nadalje, da dandanes lokalni komisij; za agrarne operacije
(za Kranjsko in Štajersko) nimata nobenega kvalificiranega gozdarskega stro»
kovnjaka za operacije v gozdih (taksacije. izjave pri delitvah, melijoracije itd.),
četudi sta jih pred prevratom odnosno v predvojnem času vedno imeli.


Dandanes je pokrajinska komisija za agrarne operacije zadnja instanca,
kateri se ima ministrstvo za šume in rudnike kot zastopnik kranjskega vers
skega zaklada, kjer so operacije v teku, pokoravati.«


Odbo r sklene , naj se naprosi ministrstvo za šume in rudnike, da
prouči, ali kaže ustanoviti ministerijalno komisijo za agrarne operacije, ki ne
sme biti podrejena niti ministrstvu za poljoprivredo, niti za gozdarstvo, ker se
peča s predmeti, ki spadajo v resort obeh ministrstev. V ministerijalni komisiji
bi imelo ministrstvo za šume in rudnike svojega zastopnika, ki bi lahko ščitil
šumarstvo. Proti ustanovitvi ministerijalne komisije za agrarne operacije pa
govori dejstvo, da se iste vršijo najbrž samo na teritoriju Slovenije, ne pa
vse države.