DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Novi porezni zakon. 679


Novi porezni zakon.


Uprava udruženja primila je od ministarstva finansija nacrt novog po«
reskog zakona na uviđaj. Povodom toga iznosimo ovdje najhitnije ustanove
toga zakona, skrećemo na nj pažnju čitaoca Šumarskoga lista, a napose članova


I. sekcije rada i molimo, da se ovim pitanjem pozabave, te da upravi udru«
ženja pismeno saopće svoje misli i predloge u tom smjeru.
Nacrt novog poreznog zakona ustanovljuje neposredni porez I. na prihod
od zemljišta, zgrada, poduzeća i radnja, kamata i renti, te od rada (zanimanja).


U. na ukupni dohodak. III. na ukupnu imovinu. Plaćanju poreza podleže pravna
i fizička lica.
Oslobođena je od poreza država.


I. Porez na prihod. Porez na zemljište (zemljarina). Ovome
porezu podleži svako zemljište, koje se obrađuje ili se može obrađivati. Ne pod«
leže mu: Lozni i voćni rasadnici u svrhu pouke, apsolutno neproduktivna zem«
Ijišta. Povremeno se oslobađaju: požarom uništene šume te zemljišta, koja su
privatni sopstvenici posumili po- uputi i pod nadzorom nadležne vlasti (za vri«
jeme od 10 god.) te koja su posumile općine za vrijeme od 20 godina. Ovaj
se rok može produžiti i do 40 godina, ako se radi o apsolutno šumskom tlu.
Pore z na zemljišt e tereti samo zemljište. Osnovica za razrez poreza
je katastarski čisti prihod.


Rad oko ustanovljivanja zemljarine različan je prema tome, da li se radi


o krajevima s katastarskim čisti m prihodom , o krajevima, gdje postoji
katastarska vrijednost zemljišta ili o krajevima, gdje još nisu iz«
rađeni katastarski ope rat i. Za prvi slučaj poslužiti će kao osnovka
privremeni podaci iz godine 1919., 1920., 1921. i 1922. U pogledu šumskog zem*
Ijišta za krajeve, gdje postoji katastarska vrijednost zemljišta, postupat će se
analogno odredbama, koje vrijede za krajeve sa katastarskim čistim prihodom.
Preliminovana je nova katastarska izmjena za one krajeve, gdje ova do
sada još nije izvršena. Poslije izvršene izmjene provesti će se revizija katastar«
skog čistog prihoda.


Zakon za reviziju mora biti predložen skupštini do 1. januara 1928. Sve
dotle ostaju na snazi zakonski propisi o katastru svake pokrajine a za Srbiju
i Crnu goru izdaćc ministar finansija pravilnik, koji će imati silu zakona.


Razrez poreza po ispravljenim osnovcima ima važiti za cijelu državu
jednoobrazno i jednovremeno počevši od 1. januara 1924.


U ime poreza na zemljište plaća se 20% katastarskog čistog prihoda.


Porez na zgrade. Od ovoga su oslobođene: Zgrade samoupravnih
tijela i drugih javnopravnih korporacija i fondova dok služe neposredno u
javne ili službene svrhe, uopće sve zgrade namijenjene u prosvjetne, nastavne
ili dobrotvorne svrhe (Šumarski dom. Op. pisca), ekonomske zgrade, koje nisu
samostalno izdate u najam a služe zemljoradnji ili šumarstvu.