DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 42     <-- 42 -->        PDF

680 Novi porezni zakon.


Poreskom osnovnicom služi godišnja najamnina. U ime poreza na zgrade
plaća se 30% od najamnine po odbitku troškova za održavanje, upravu i amors
tizaciju.


Porez na poduzeća i radnje. Pod ovaj porez spadaju: trgovačke,
industrijske, rudarske, zanatske, i tomu slične radnje, lov, ribolov, gajenje riba
i rakova, te slično, kamenolomi, krečane, kopanje pijeska, paljenje drvenog
ugljena.


Ovom porezu ne podleži: nijedan rad, što ga sopstvenik imanja vrši u
okviru svoje ekonomije isključivo za svoje kućanstvo; sve grane poljoprivrede,
šumarstva kod poljoprivrednika, koji plaćaju porez na zemljište.


Kao poljoprivreda i šumarstvo smatraju se također poljske i šumske uzs
gredne privrede, kojima se prerađuju redovito sopstveni praproizvodi, ukoliko
ta prerada nema izrazito industrijski karakter; prodaja sopstvenih šumskih
proizvoda.


Poreskom osnovicom služi godišnji čisti prihod poduzeća u godini prije
poreske godine. Čisti prihod sačinjava ukupni bruto prihod po odbitku troš»
kova (član 72).


Porez na kamate i rente. Pod ovaj potpada svaki prihod iz imovinskih
objekata i imovinskog prava, koji nije udaren nikakvim drugim porezom osim
poreza na dohodak.


U ime ovoga poreza plaća se 10% od kamata ili rente.


II. Pore z na dohoda k (dohodarina). Ovaj porez plaćaju: zemljišne
zajednice, imovne općine i ovima slične imovne zajednice, koje imaju svoju
naročitu organizaciju,, koja vodi upravu, na ukupni iznos svih svojih prihoda.
Pod ukupnim dohotkom razumjevaju se svi primici poreskog obveznika bilo
u gotovu novcu ili u naturi. Od sume bruto primitaka imaju se odbiti izdaci
(prema članu 136).
U slučaju obrađivanja zemljišta u sopstvenoj upravi (režiji), čisti prihod
od poljskog i šumskog gospodarstva i snjim spojenih prava, ili se proračunava
na osnovi prihvativih računa (bilansa), ili se ustanovljuje na osnovu odborske
ocjene.


Ako se čisti prihod proračunava po predloženom bilansu, valja uvijek
imati u vidu i rezultat bilansa predhodne godine t. j . dvije godine prije poreske
godine. U slučaju ocjenjivanja ima se ocjena vršiti u srazmjeru prema zakup*
ninama, koje se plaćaju u dotičnom predjelu za slične grane kulture.


U procijenjenom čistom prihodu uračunati su i običajni uzgredni prihodi.
Ali ako uzgredni prihodi prelaze mjere običnog gospodarenja, ima se takav
prihod po faktičnom stanju odvojeno ocijeniti.


U slučaju prodaje drva u šumi za sječu smatra se postignuta kupovnina
u cijelosti kao bruto primitak, od čega se mogu odbiti osim izdataka iz člana
136 još samo troškovi sječe podvoza i drugi troškovi za izradu materijala, koji
terete prodavaoca šume, ako nije ugovorena cijena na panju. Ako se prodaje
sječa za više godina od jedanput, ima se kupovna cijena i troškovi izrade po=
dijeliti po broju godina sječe, pa se čist prihod za svaku godinu odvojeno ima
proračunavati i poreska stopa prema tome odrediti.


U ime poreza na dohodak plaća se od čistog prihoda do 5000 dinara 2%.
No ta se stopa penje dalje sve do 15% (za prihode od preko 1,500.000 dinara).