DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


manjkavi nadzor, koji se ne može tako povesti po noći kao po danu.
Novija su istraživanja pokazala, da su uzroci nesrećama u fabrikama poradi
rđavog osvetlenja, i nadgleda 11´8%, svih nesreća po danu, a 35% svih po
noći. Izvodimo dakle, da će ispad rada biti slabiji po noći nego po danu.


Kao što slabom osvctlenje umara i slabi oko, tako mu isto i prejako svetio
škodi. Ne samo ovo dvoje, već i vrs t svetla je od rđavog utecaja na oko.
Svetio bogato nevidljivim ultravioletni m zrakama veoma škodi oku.
Dosada se pokazalo električno svetio kao najbolje:


1. Jer osvetljuje predmet u njegovoj naravnoj boji.
2. Ne kvari uzduha.
3. Opasnost je vatre smanjena.gotovo na nulu.
4. Električno svetio jedva ugreje zrak, što je od ne male vrednosti u
spoju sa točkom 2.
5. Čišćenje lampi i druga manipulacija svedeno je na minimum.
6. Premija za osiguranje poduzeća je mnogo manja.
Osvetlenje je najbolje, ako su prostorije osvetlenc sa većim brojem ža*
rulja, a manjom jakošću.


Kod naravno g osvetlenja moraju otvori, kroz koje upada danje svetio
u radione, biti najmanje 1U plohe, koja se ima osvetliti. U radionice ne sme
ulaziti direktno svetio; one moraju biti obojene neutralnim tonovima (sivo,
sivoszcleno).


Usled slabog ili prejakog osvetlenja nastaje duševno prekomerno napre*
zanje, koje je spojeno sa mnogobrojnim simptomima nervoznosti i neurastenije.
Posledica je, da rad ne može biti precizan.


Od znatnog je utecaja na radnika, a po tome i na rad, lup a apretacijonih
mašina u pilanama, pogonskih strojeva, ekshaustora ventilatora i dr. Neprc«
stana lupa škodi direktno nadražajem na uho, a ovo prenosi dalje na ostali
nervni sistem, koji će se tim brže umoriti, ako se upotrebi veći potrošak nervne
snage, da se uguši neprestani nadražaj na uho.


S ovoga ćemo razloga nabavljati strojeve, koji prave manje lupe. N. pr.
ventilatori i ekshaustori sa većim promerom, manje lupaju, jer se laganije
okreću. Ako je moguće strojeve oklopom sasvim izolirati, ako to ne ide, onda
pod mašinu podmetnuti gumu, kaučuk, pluto i dr. kao izolatore. Istim načinom
treba izolirati prema zidu konsole sa transmisijama. Strojevi neka su na svojim
posebnim fundamentima, koji nisu u vezi sa ostalom zgradom. Zatim ćemo
radionicu tako sagraditi, da nema u njoj velike jeke i rezonancije. Ne dopuštati
da izvana dolazi lupa u radionicu: umetnuti dvostruke prozore i vrata prema
izvoru lupe.


Kod rezanja drveta nastaju vrlo sitni komadići drveta, koji
napune zrak u radionici. Ovu prašinu udiše radnik sa uzduhom. Kod udisanja
ova prašina mehanički nadražuje u čoveku vazdušne cevi te nastaju katari tih
delova. Stupanj rđavog delovanja ove prašine na radnikov organizam ovisan
je o množim tih drvnih komadića u zraku, o radnikovoj dobi i konstrukciji,
a zatim o vrsti zaposlenosti. Sto je radnik umorniji, to je njegov organizam