DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Podaci za kritiku »zakonskog projekta o neposrednim porezima« itd. 733


Uzelo se je za osnovu tada merodavnim onaj način obrađivanja
ili iskorištavanja zemljišta, kakav je bio u dotičnoj pokra=
jini prosečno običajan. Ustanovio se je po kvaliteti ili sposob*
nosti zemljišta broj radnih dana za ljude i za upregu; ocenilo
se je tržnu vrednost čovečjeg nadničkog rada i tržnu cenu
uprega. Dalje se je po mogućnosti visina poprečnog prihoda u
običajnom turnusu odredila po tržnim cenama.


Pri izdacima su se uzeli u obzir svi neophodno potrebni iz*
daći za gnojidbu, za seme, za inventar itd.


Prihodi, koji su na taj način bili određeni, odgovarali su lo*
kalnim odnošajima, usled čega »kat. čisti prihod« nije bio za
čitavu pokrajinu jednak, a još manje za razne pokrajine. To je
bilo ovisno o načinu obrađivanja u pojedinim krajevima te o
sastavu dotičnih odbora. Pretpostavilo se je, da se polje bolje
kvalitete obrađuje intenzivno, ono slabije kvalitete ekstenzivno,
i nije se obaziralo na gospodarske odnošaje pojedinog posednika,
obzirom na položaj zemljišta prema gospodarskoj centrali po*
sednika.


Tko je imao prilike u kasnije doba istraživati odnošaje obrađivanja
zemlje po prvotno određenim normama i po cenama za
nadnice i upreg, koje su bile kasnije određivane na osnovu zva*
ničnih podataka sreskih ureda, koje su ovi u novije doba sastav*
ljali na bazi tržnih i drugih izveštaja, došao je do zaključka, da
u Slovenačkoj intenzivno obrađivanje, dakle I. i II. kval. klasa,
nije bilo rentabilno, to jest ne samo da takva zemljišta nisu da*
vala nikakvog dohotka, već da je uspeh bio negativan. Samo pri
ekstenzivnom obrađivanju pokazao se pozitivan uspeh rada.


Prirodna opća posledica je bila, da su posednici počeli u
velikom opsegu prodavati svoja zemljišta, koja im uz mnogi
trud nisu donosila naplate za rad, pošto su malen i kamati ku*
povina, uloženih u štedionicama, bez svakog truda donosili veću
korist, nego li uspeh rada.


Ako se to uoči, dolazi objektivan posmatrač do u v e r e *
nja, da »čisti kat. prihod«, kako je dosad važio u
Slovenačkoj, potpunoma odgovara i današnjim
napetijim odnošajima, osobito ako se opet pre*
računa u onu valutu, u kojoj je bio tada i z r a =
č u n a n.


Novo proračunavanje čistog kat. prihoda po uspesima god.
1919., 1920., 1921. i 1922. posve je dakle nepotreban i po*
grešan rad, jer su i mimo već rečenoga bile te godine u sva*
kom obziru iznimne te krajevno i usled ratnih i poratnih odno*
šaja tako raznolike, da ne mogu za dulju budućnost imati nikakve
vrednosti. Dovoljno je ako upozorimo samo na pitanje: u kakvoj
valuti da se taj račun izvede? Ako uzmemo za bazu zlatnu va*
lutu, to su već prvotno određeni poznati rezultati prije previsoki
nego li preniski. A čim računamo na osnovu tekuće valute, to
taj račun ne može da vredi niti za sam jedan mesec dana. Pore*
zovni propisi bi se u tom slučaju morali uvek menjati po bur*
zovnim tečajevima valute!