DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Podaci za kritiku »zakonskog projekta o neposrednim porezima« itd. 735


ni za vlastitu porabu da izveze drva, koja mu je vlasnik šume
badava dao.


2. O p o r e z u n a z g r a d e ne treba mnogo govoriti. Osnova
je pravilna u koliko se odnosi na najmovinu. No nije ispravno,
da se u toj kategoriji oporezuju i takvi predmeti, koji nisu iz=
najmljeni, ne donose dakle neposredno nikakvih prihoda. A kad
donose posredne prihode — omogućenjem poljoprivrede, šum.
gospodarstva ili preduzetništva — onda su te koristi, odnosno ti
prihodi oporezovani isto tako posredno na ukupnom prihodu iz
dotičnih grana privrede. Faktično bi dakle takve inače često
prazne zgrade bile po nacrtu oporezovane redovno najmanje do
dva puta, što nikako nije pravilno.
Da je porez na zgrade uopće previsok i netemcljit, osobito
u sadanje doba krivo shvaćenog socijalizma, vidi se već odatle
što je današnji posednik zgrada, uporabljivih za stanove, ponaj*
većma tek nekakav besplatan vratar svoje zgrade.


3. Porez na rente opravdan je. Poželjna je tek iz=
mena u ovome. Pošto je dana mogućnost, da se zemljišni porez
promenom postotka po potrebi poveća ili umanji, nema pravog
razloga, zašto da se i od zakupnine za zemljišta na=
plačuje taj porez na rente u onim slučajevima, kad je zakupnina
viša nego li dvakratni kat. čisti prihod dotičnog zemljišta, kad
i onako već zakupnik mora da plaća preduzetničkiporez
te je i po drugim porezima tog zakona njegovo zemljište i mimo
toga prema svome pravom prihodu preopterećeno. Za malene
zakupnine rentni porez nikako ne može doći u obzir.
4. Porez na preduzeća je jednak našem dosadanjem
obrtnom porezu. Ne može se reći, da je novi nacrt taj predmet
resio bolje nego li je dosad bilo. Dosadanji način oporezovanja
bazirao se je na objektu , koji omogućuje dohotke, kad se s
njime pravilno upravlja. Tu je bila, odnosno još je uvek pod*
vrgnuta oporczovanju sva mogućnos t produkcije bez obzira
na faktični financijalni uspeh. Preduzetnik ima sada pred sobom
jasnu sliku svojih porezovnih obaveza, kojima se pod nikakim
uvetima ne može izmaći sve dotle, dok posao radi. Oporezovanje
se dakle vrši po opsegu preduzeća i oslanja se na okol=
nost, kakav je radu normalnim odnošajima pred«
viđen; tu služi za osnovu isključivo objektivni položaj.
Novi nacrt se ne obazire na objektivni predmet, već udara
po prihodu, dakle po subjektu. Posledica je očita:
tko je nesposoban ili len, plaća malo, a tko je
marljiv i razuman, plaća mnogo. Zakonski projekat
predviđa dakle premije za lenobu, a globe za radinost. To je
očito fundamentalna pogreška naprama dosadanjem položaju u
nas, jer se time ukočuje i pobija gospodarstvena
inicijativa za proširenje i za ekonomisanje
rada.


Nadalje je čudno u tome poglavlju također i to, da se ka =
mat e tuđeg uzajmljenog kapitala ne primaju kao predmet od=