DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 28     <-- 28 -->        PDF

736 Podaci za kritiku »zakonskog projekta o neposrednim porezima« itd.


bitka od bruto prihoda. Posledica toga bila bi jednaka, kao kod
gori obrazloženog nedostatka: kočenje inicijative.


5. Porezna preduzeća, podvržena j avnom po*
laganj u računa , se u bistvu nije promenio, izuzevši činje*
niču, da se osim tog poreza namerava uvesti i časovno neodre*
đeni porez na celokupnu imovinu. To je naročito za takva pre*
duzeća vrlo težak udarac.
6. Porez na prihod od rada nas zanima s više strana.
Pred svime čitajući čl. 58 projekta, koji veli da su »umni i te*
lesni rad u službenom odnosu i bezimovinska samostalna zani*
manja« oslobođeni od »poreza na poduzeća i radnje«, nadali
smo se, da je konačno raščišćeno i odstranjeno dvostruko opore*
zovanje prihoda od rada, koje je za nameštenike bezuvetno po*
grešno. Prevarili smo se, jer se iz one iznimke pravi kasnije su*
protno pravilo pod gornjim naslovom, a uvodi se osim toga još
i treći porez, to jest porez na imovinu, o kome smo već izneli
svoje načelno mnenje i koji je i ovde u etičnom pogledu bar
silno problematičan. A i ona neznatna prividna olakšica, što je
predviđeni postotak neposrednih poreza od plaća nameštenika
nešto niži, nego li je bio dosada, paralizirana je osim toga i sa
više drugih neugodnih momenata. Porez na plate plaćao se je
dosad tek od neke visine godišnje plate napred, a u projektu to
nije predviđeno. Osim toga je taj porez dosad bio oprošten od
svih prireza, a zakonski projekat toga za budućnost ne pred*
viđa. Tako je indirektno već unapred predviđeno, da će n. pr.
u mestima sa visokim raznolikim (oblasnim, okružnim ili sre*
skim, opštinskim, koritativnim itd.) prirezima nameštenici pla*
ćati mnogostruko od onoga, što će plaćati njihovi kolege u pro*
vinciji, a svakako više nego li će iznositi sve one ugodnosti, što
se s druge strane opravdano predviđaju za to činovništvo. Izjed*
načenje poreza donet će dakle temeljito razjednačenje činovnič*
kih plata!
Upozorili smo već načelno na pogibelji t. zv. pseudosocija*
lizma, a tu imamo ponovno lep dokaz za to, kao što i za nepra*
vednost tog projekta zakona u tom pogledu.


Sve što vredi za državne nameštenike, važi analogno i za
privatne, u koliko poslednji nisu općenito bolje situirani. Glede
poslednjeg da upozorimo još na nešto. Očito je, da država ne
može pače svog velikog činovničkog aparata ni uz najbolju volju
prilagođivati dnevnim promenama u cenama na trgu u tolikoj
meri, koliko to može i mora privatnik da uradi, koji znade ceniti
individualnu važnost pojedinca za svoj posao. Očekivali bi da*
kle, da će državna vlast drugim sredsjtvima i ugodnostima para*
lizirati tu svoju lošu stranu uprave i štititi svoje činovništvo. A
kad tamo vidimo suprotno, da predviđa zakon o činovnicima u
nekom svom paragrafu od državnih nameštenika svih kategorija
i mi: -´ svega toga još nekaki posebni porez na plaće. To se
mor., oezuvetno brisati, ili u jednom ili u drugom, najpametnije
bi bilo u oba nacrta, što zastupamo to radije, jer smo uvereni,
da će država imati od toga neizmerno više moralne koristi nego