DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Podaci za kritiku »zakonskog projekta o neposrednim porezima« itd. 73/


li bi imala u protivnom slučaju materijalnih prihoda. I konačno:
bila bi time i socijalna i moderna. Za šumarsk e je državne
činovnike nova nepravda i to, što se po projektu vrednost stana
u naravi ima odbiti od stanarinskog dodatka na plaću. Taj *ne=
znatan bene proždru višekratno već sama potrebna nabavna pus
tovanja iz udaljene šume u mesto te nikako nije opravdano, da
se ta drevna olakšica sada ukida.


Kako već uvodno spomenusmo, »porez na prihod od rada«
je u tom obliku za nas novum. Nemamo doduše ništa proti tome,
da se novi zakon preglednije i točnije razredi, no nikako ne
možemo dopustiti, da se to razređenje izvrši bezobzirno i jedno*
strano samo u korist već po svojoj naravi materijalistično nas
dahnutog državnog fiskusa. To ne bi bila nikakva reforma pores
zovnog sistema, već jednostavna rafinirana kombinacija ogromne
mašine za stvaranje i prešanje porezovnih obavezanika i pos
reza, sastavljena iz svih već poznatih i delomično preživelih ele*
menata, bez obzira na to, da li će i kad će ta neman proždreti
ne samo čitav plod, nego i stablo, na kome taj plod zori.


7. Porez na prihode se u svome bistvu ne menja. Pošto
su pojedine vrste rada obavezanika već u propisima za te ras
dove pojedinačno bile oporezovane i to visoko oporezovane,
pšto će se na te detaljne poreze navaliti razni prirezi za općinske,
sreske i pokrajinske potrebe, to je već s tim pojedinačnim pores
zima bistveno iscrpljen sav onaj deo čistog prihoda, koji je nas
menjen za uzdržavanje države.
Porez na prihod tereti dakle ponovno takve radove, koji su
već oporezovani. Taj je porez bio u bivšoj Austrougarskoj uves
den samo kao nekakvo komodnije sredstvo za više porezovanje,
pošto se nije htelo buniti širokih masa sa otvorenim kartama,
koje bi bile svakom pristupačne.


Premda se može, polazeći s općeg idealnog stanovišta, mis
sliti, da je sveta dužnost svakog državljana da otvoreno prizna
porezovnom činovniku sve pa i najprikrivenije prihode u svrhu
oporezovanja po pravičnom porezovnom ključu, kaže nam faks
tički život veliku mržnju proti tome porezu, koji se niti najma«
nje ne obazire na tu tezu, da država sastoji iz samih poštenih
i nesebičnih patrijota. Usled takve pretpostavke, kao da ima
posla sa samim takvim državljanima, koji namerice sakrivaju
sve što je samo moguće, uzima država već a priori visok stepen
oporezovanja kao bazu za propis poreza, kako bi došla na svoj
račun i zahvatila sve ono, što joj faktično pripada; no time se
nepoštenjacima ne nanosi nikakve štete, dok se onima, koji
otvoreno i pošteno daju svoje izjave, tim riskantnim postupkom
vrlo često tako živo pogađa u gospodarstvene odnošaje, da mora
ubiti svaku poduzetnost.


Velika je krivica nadalje progresiranje uvek na više pros
cente, jer je procenat i onako apsolutna mera, koja već vodi pots
punoma računa o višem ili nižem prihodu. To progresiranje ods
govara doduše posvema duhu onog socijalizma ili pseudosocijas
lizma, o kome smo već govorili, a dade se mnogo o tome debas