DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Zapisnik


I. glavne skupštine J. Š. U. održane u Beogradu dne 8.—10. sept. 1922.
(Svršetak.)


Tajnik ing. Marinović čita ponudu, stavljenu za preuzeće DobrljinsDrvar,
koju je g. Ministar dao udruženju na mnijenje.
O tom pitanju razvila se ova debata:
Dr. Nenadi ć predlaže, da se u prvom redu pozovu kolege iz Bosne,
da dadu o ponudi svoje mišljenje.


V. D o j k o v i ć predlaže, da se čitavo pitanje otputi nadležnoj VI.
sekciji.
Dr. D an d a pledira za to, da se VI. sekcija popuni članovima iz Bosne.
Ing, Petrovi č poziva, da se obzirom na zamašitost predmeta uzme
dovoljno vremena za njegovo proučavanje.
Ing. Slijepc e v ić predlaže, da se akt povjeri upr. odboru, popunjenom
članovima iz Bosne.
Ing. Marinović predlaže izbor odbora a d hoc za riješavanje ovog
pitanja iz sekcije III. i VI.
D o j k o v i ć traži, da se sa predmetom postupa u smislu poslovnog reda.
Dr. Jovanović : Ministarstvo ima organe za riješavanje tekućih pi=


tanja, a mi imamo da dademo mnijenje u općim konturama.
Ing. Slijcpčevi ć polemizira sa navodima dra. Jovanovića te ostaje
kod svoga predloga.


Ing. Griinwald i ing. Čeović traže otstup predmeta sekciji. Pred
sjednik Turković predlaže na osnovu izrečenih mnijenja, da se predmet preda
na riješavanje sekciji uz sudjelovanje članova III. i VI. sekcije, čija imena
čita tajnik Marinović.


Prima se jednoglasno.
Prelazi se na slijedeću tačku dnevnog reda:


Izvještaj o radu sekcija.


I. sekcija.
Ing. Slicpčević čita izvještaj o radu odbora.
Stigli su ovi predloži:


1. Predstavka podružnice Ljubljana o namještanju stručno kvalifik. osob=
lia na vel. posjedima.
2. Predstavka iste u predmetu »Agrarnih operacija«.
3. Predlog podružnice Ljubljana glede maksimuma površine poljopriv.
zemljišta.
4. Predlog prof. Dr. Ugrenovića o šumskim požarevima.
5. Predstavka Jovana Jekića o unapređenju šum. struke.
6. Predlog Udruženja Jug. Ing. i Arh. glede opšte uprave i s tim u vezi
pitanje organizacije šum. službe.