DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 68     <-- 68 -->        PDF

776 Službene vijesti.


činovnom razredu kod kr. direkcije šuma u Zagrebu Stevan Petrovič , kr.
zemaljski šumarski nadsavjetnik istog činovnog razreda i predstojnik šumarskog
odsjeka ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu.


Ukazom Njegova Veličanstva Kralja Srba, Hrvata i Slovenaca Aleksandra


I. od 25. septembra 1922. postavljeni su: za kr. šumarske savjetnike u VI. či=
novnom razredu Dragutin G u . t , šumarski nadzornik I. razreda kod kr. žu»
panijske oblasti u Bjelovaru, i Rudolf E r n i, šumarski nadzornik I. razreda
kod kr. županijske oblasti u Zagrebu, te ostavljeni i nadalje na dosadašnjim
mjestima službovanja; za kr. šumarskog nadzornika I. razreda u VII. činovnom
razredu kod kr. kotarske oblasti u Požegi Zvezdan Č e b i n a c , okr. šumar I.
klase okružne šumske uprave u Kruševcu.
Ukazom Njegova Veličanstva Kralja Srba, Hrvata i Slovenaca Aleksandra


I. od 25. septembra 1922. postavljen je za računarskog savjetnika u VII. či»
novnom razredu s godišnjom platom od D 4500.— »mimo statusa« Tomo Bo*
g o j e v i ć , protustavnik VIII. činovnog razreda kod šumskosgospodarstvenog
ureda imovne opčine križevačke.
Ukazom Njegova Veličanstva Kralja Srba, Hrvata i Slovenaca Aleksandra


I. od 25. septembra 1922. postavljeni su: za šumarske savjetnike u VII. činov»
nom razredu s godišnjom platom od D 4500´— šumarnici VIII. činovnog raz»
reda: Franjo Neferović kod gradiške imovne opčine; Jovan Stanič, Pa»
vao Stanojević, Borivoj N e š k o v i č i Svetozar R a d o j č i č kod petro»
varadinske imovne općine, te ostavljeni i nadalje na dosadašnjem mjestu služ»
bovanja; za šumarskog nadinžinjera VIII. činovnog razreda s godišnjom platom
od D 36000´— Petar Škrljac , nadšumar IX. činovnog razreda gjurgjevačke
imovne općine, te ostavljen i nadalje na dosadašnjem mjestu službovanja; za
šumarsko»inžinjerskog pristava u X. činovnom razredu s godišnjom platom od
D 1600— kod šumskosgospodarstvenog ureda II. banske imovne općine ing.
Vladimir Majstorović , apsolvent gospodarsko»šumarskog fakulteta u Za»
grebu; za nadoficijala u X. činovnom razredu s godišnjom platom od D 2000-—
kod šumsko»gospodarstvenog ureda imovne općine gradiške Stanko I d ž o j t i č ,
akcesist iste imovne općine.
Ukazom Njegova Veličanstva Kralja Srba, Hrvata i Slovenaca Aleksandra


I. od 25. septembra 1922. postavljeni su: za privremenog šumarskog povjere»
nika u X. činovnom razredu kod šumarskog odsjeka ministarstva šuma i rud»
nika u Zagrebu ing. Nikola P e r š i ć , apsolvent gospodarskosšumarskog fakul»
teta u Zagrebu; za šumarsko»inžinjerskog pristava u X. činovnom razredu kod
kr. direkcije šuma u Zagrebu Ivo Šverk , apsolvent gospodarskosšumarskog
fakulteta u Zagrebu; za pisarničkog oficijala u X. činovnom razredu kod kr.
direkcije šuma na Sušaku Antun Francetič , pisarnički oficijal XI. činovnog
razreda iste direkcije; za pisarničkog oficijala u X. činovnom razredu kod kr.
direkcije šuma u Vinkovcima Gjuro G a č i č , pisarnički oficijal XI. činovnoga
razreda iste direkcije; za pisarničkog oficijala u X. činovnom razredu kod kr.
direkcije šuma u Zagrebu Stjepan Sučević , pisarnički oficijal XI. činovnog
razreda iste direkcije; za kr. šumarskosračunarskog oficijala u XI. činovnom
razredu kod kr. direkcije šuma u Zagrebu Zvonimir Abram , računarski asi»
stent kod Pokrajinske Uprave u Zagrebu.