DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Službene vijesti.


a) da je svršio tehnički fakultet ili visoku tehničku školu, odnosno akas
demiju umjetnosti za arhitekturu, sa položenim propisanim ispitima iz struke
za koju hoće ovlaštenje,


b) da ima državljanstvo naše države,
c) da ima najmanje 3 godine prakse iza položenih ispita provedene u


državnoj, samoupravnoj ili privatnoj tehničkoj službi svoje struke,
d) da je položio administrativni ispit,
e) da je besprikorna života i vladanja,
f) da nije osuđivan i da se ne nalazi pod istragom zbog onih prekršaja,


koje povlače gubitak građanskih časti i da nije pod starateljstvom,
g) da govori i piše službenim jezikom.


2. Državni i samoupravni inženjeri i arhitekti mogu izvršivati pojedine
radove, koji spadaju u djelokrug rada ovlaštenih inženjera i arhitekta, ako im
to dozvoli nadležna vlast i inženjerska komora.
Clan 3.


Podjela i djelokrug ovlaštenih inženjera i arhitekta.


Ovlašteni inženjer ili arhitekt dobiva ovlaštenje za onaj rad, za koji je
dobio stručnu spremu propisanu pod čl. 2. a) i c).


Podjela pojedinih struka i njihov djelokrug izvršiti će se pravilnikom, koji
će propisati Ministarstvo Građevina po saslušanju inženjerske komore. Ovaj
pravilnik dužan je Ministar Građevina propisati u roku od godine dana obna=
rodovanja ovog zakona.


Član 4.
O ispitu za ovlaštenog inženjera i arhitekta.


1. Ispit je usmen te sadržava samo zakone i propise koji spadaju u struku
kandidata.
2. Pravila o polaganju ispita.
Pravila o polaganju ispita za sticanje ovlaštenja inženjera i arhitekta pro*
pisati će Ministar Građevina u sporazumu s inženjerskom komorom.


3. Oslobođenje od ispita.
Inženjeri i arhitekti, koji su istupili iz državne ili samoupravne službe, a
proveli su najmanje 3 godine u državnoj ili samoupravnoj službi oslobođuju se
od polaganja ponovnog ispita, ako su u toj službi položili administrativni ispit
analogan ispitu za ovi. inž. i arh. Isto tako profesori i docenti tehničkog fakul»
teta na univerzitetu, tehničkim visokim i srednjim školama, ako žele pored
toga postati ovi. inž. i arh. ne polažu administrativnog ispita.


4. Ispitni odbor.
Ispitni odbor, koji će se obrazovati kod građevinske direkcije ne može
biti manji od 3 člana. Polovicu članova ovog odbora određuje Ministar Gras
devina iz reda ovi. inž. i arh. po predlogu inžinjerske komore, a drugu polovicu
i predsjednika, koji mora biti po zvanju najstariji član, iz reda državnih inže>
njera.


5. Ocjene.
O položenom ispitu ocjena je: povoljna ili nepovoljna.
6. Rezultat ispita.
O rezultatu ispita odbor izvještava pismeno putem građevinske direkcij«
Ministra Građevina, a kandidatu izdaje uverenje.