DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Službene vijesti.


Kazne neovlaštenih (neklafikovanih):


Ako se neko neovlašteno lice primi pripremnih ili izvršnih inženjersko*
arhitektonskih poslova, kazniti će se novčano od 500 do 1500 dinara u korist
državne kase ili zatvorom od 10 do 30 dana, kao i plaćanjem troškova. Ovom
kaznom kazniti će se i lice, koje mu je povjerilo posao; u ponovljenom slučaju
kazne su dvostruke od poslednje kazne. Ako se ne može naplatiti novčana
kazna od neovl. lica, platiti će lice, koje mu je povjerilo posao.


8. Privremeno odstranjenje od posla i to odmah može uslijediti:
a) čim za kontrolu određeno lice ili komisija nađe nesolidnost po stabil«
nost građevinskog objekta uzetog u posao;


b) čim padne pod starateljstvo uslijed umnog bolovanja.


Odstranjenje traje dok se uzroci ne uklone i riješenje o produženju posla
ne donesu od strane Ministra Građevina po predlogu dotičnog resornog Mini«
starstva.


Za vrijeme odstranjenja od posla može Ministar Građevina na predlog
inženjerske komore odrediti mu za zastupnika jednog ovlaštenog inženjera«
arhitekta najbližeg posla; određeni se mora zastupništva primiti, ako ga ovaj
ili drugi zakoni ne izuzimaju.


9. Izveštaj o izrečenoj kazni.
O izricanju ma kakve krivične kazni na ovlaštenim inženjerom=arhitek«
tom mora se izvjestiti inženjerska komora.


10. Nadzor.
U samome radu za poslove za koje su dobili ovlaštenje stoje pod nad«
zorom Ministra Gređevina uz sudjelovanje Ministarstva u čiji resor spada
dotična struka.


11. Osoblje bez fakultetskog obrazovanja ne može se upotrebiti za samo«
stalan rad ni pod kontrolom ovi. inž.«arh.
12. Odgovornost.
Za svoje stručne poslove ovi. inž.«arh. odgovara materijalno a krivično
odgovara u koliko je i kako je predviđeno po krivičnom zakonu.


13. Pregled radova.
Ministar Građevina može određivati, kad se opravdano nađe, pregled
radova prije i poslije izvršenja. Ovlašteni inženjer«arhitekt dužan je dati od«
ređenom licu ili komisiji za kontrolu sve podatke i planove.


14. Žalba za neizdavanje ovlaštenja, podnosi se državnom savjetu na
način, kako je propisan.
Clan 10.


Prelazne ustanove.


1. Strana poduzeća mogu projektovati i izdavati u (zemlji samo one
poslove ako se za dotičnu struku ne nalazi ovlašteni inženjer«arhitekt u državi.
U tom slučaju moraju dokumenti u smislu čl. 6. biti potpisani po domaćem
ovlaštenom inženjeru«arhitektu srodne struke, te se gradnje mogu izvadati
samo pod nadzorom domaćeg ovlaštenog inženjera«arhitekta odnosno kod drž.