DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1922 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Predlog zakona o neposrednim porezima i t. d.


nakosti leži u načinu određivanja katastralnog čistog prihoda,
kod koga se nije uzimalo u obzir cjelokupno gospodarstvo do=
tičnog posjednika, nego se taj prihod ustanovljivao za svaku
česticu napose bez obzira na gospodarsku svezu jedne čestice_ s
drugom. Za šumsko zemljište mora se na drugi način odrediti
katastr. čisti prihod. Prema gore izloženom teško će biti šume
zajedno sa ekonom, zemljištima svrstati u grupe i za njih na
jednak način izračunavati »srednji broj«, koji će biti stalan
umnožitelj za razrez poreza na zemljište dotične grupe (čl. 25.).
Ta poteškoća leži u tom, što u pojedinoj procjenbenoj grupi može
biti različitih šuma po vrsti drva i načinu uzgajanja, koje se u
svojoj vrijednosti međusobno znatno razlikuju, a za njih je
»srednji broj« nemoguće izračunati. Ne samo nemoguće, nego je
to nepravedno tako činiti, jer je razlika u vrijednosti šum. zem=
ljišta po vrsti drva i blizini prometala daleko veća, nego između
oranica i livada iste grupe.


Čist prihod poljodjelskog ili šumskog zemljišta je zemljišna
renta. Imali se prema pojmu zakona o zemljarini udariti porez
samo na zemljište, to je polučena zemljišna renta onaj iznos, koji
se ima oporezovanju podvrći. Nu sada nastaje pitanje, da li je
kod šumskog gospodarstva ispravno i opravdano samo zemljište
oporezovati? Pri tom se ima razlikovati potrajno godišnje gospo=
darenje od prekidnog gospodarenja.


1.
Oporezovanje šume u kojoj se potrajno go>
dišnje gospodari.
Prihodi, koje dobiva posjednik šume uređene za potrajno
godišnje gospodarenje sastoje se iz zemljišne rente i iz kamata
drvne mase, koja se u šumi nalazi. Drvna glavnica, koja renres
zentira 80—90% vrijednosti cijele šume, čini, da se šuma može
potrajno godišnje uživati. Za vrijednost iznosa drvne glavnice je
posjednik šume bogatiji od posjednika poljodjelskog zemljišta
jednake dobrote zemljišta.


Oporezuje li se kod ovog načina gospodarenja samo zem=
Ijišna renta, ostaje neoporezovana drvna glavnica, koja predočuje
snažno vrelo prihoda šume.


Iz toga bi slijedilo, da se šuma u kojoj se vodi potrajno go*
dišnje gospodarenje, ima oporezovati prema šumskoj a ne zem-ljišnoj
renti.


No daljnja konzekvencija toga bi bila, da se od šumom ob*
raslog zemVjišta plaća više poreza, nego li od površine iste ves
ličine i jednake dobrote zemljišta, ako se ona kao oranica ili lis
vada obrađuje.


Stariji zakoni o zemljarini nijesu usvojili načelo, da se porez
na zemljište udara po zemljišnoj renti, nego su šumsku rentu
indentificirali sa zemljišnom rentom poljodjelskog zemljišta, pa
su šumu oporezovali jednakom mjerom kao oranicu i livadu.
Ako tome još dodamo, da su se prihodi šuma prije procijenjivali
na osnovu niske cijene, i da svi prihodi šume nisu bili tačno