DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1922 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Predlog zakona o neposrednim porezima i t. d.


U krajevima Hrvatske i Slavonije, Vojvodine i Međimurja,
gdje katastarski premjer nije izvršen po metarskoj mjeri, ispra*
viti će se površine u katastarskim operatima na metarsku mjeru.


Od 1. januara 1924. godine imaju se u operatima svi kata*
starski prihodi svesti na dinarsku vrijednost u odnosu 1 : 1, t. j .
jedan dinar za jednu krunu (čl. 18.).


Sva zemljišta, koja se obrađuju i koja se mogu obrađivati,
dijele se u kulture, a ove u klase.
Šume po redu dolaze na šesto (6) mjesto nabrojanih kultura.
Svaka kultura može imati najviše 8 klasa (čl. 19.).


Kako će se proračunati katastarski čisti prihod?


Katastarski čisti prihod u krajevima, gdje takav već postoji,
povećati će se u tolikoj mjeri, da odgovara srednjim privrednim
prilikama 1919., 1920., 1921. i 1922. godine (čl. 20.). Katastarski
čisti prihod odredit će »Komisija za regulisanje poreza na zem*
ljište u kraljevini S. H. S.«, kojoj će središte biti u Beogradu, a
njeni članovi su 8 narodnih poslanika (po 1 iz svake pokrajine);
dalje 2 ekonomska, 2 šumarska, 2 katastarska i 2 financijska
stručnjaka.


Riješenja se donose većinom glasova (čl. 21.). Ta će komisija
prema predlogu katastarskog stručnjaka svrstati sve ocjenbene
srezove u 2—5 grupa, u kojima će biti zastupane sve kulture,
a po mogućnosti i što veći broj klasa svake kulture. U svaku
grupu ulaze oni srezovi, koji su po svom geografskom položaju
i po poljoprivrednim prilikama jedan drugom najsličniji.


Za svaku grupu odrediće se najmanje 2 uzorna sreza, u koje
će izaći izaslanstvo komisije radi utvrđenja današnjeg čistog pri*
hoda, upotrebom privrednih podataka iz godina 1919—1922. To
će izaslanstvo sastaviti nove ljestvice čistoga prihoda za srezove
u kojima su radili na terenu (čl. 24.).


Ministar Financija ustanovit će relaciju između zbira staroga
čistoga prihoda i zbira novoga čistoga prihoda sviju klasa i sviju
kultura za svaki odabrani srez.


Od proračunatih relacija svake grupe proračunat će se sred«
nji broj, koji će biti onaj stalan umnožitelj, pomoću kojega će
se proračunati osnovica za razrez poreza na zemljište dotične
grupe.


Poreskom osnovicom služi proizvod, koji će se dobiti, kad
se pomnoži stari katastarski čisti prihod sa rečenim umnoži*
teljem (čl. 25.).


U posjedovne listove unijet će se klauzula o sumi starog
katastr. čistog prihoda i njegov produkat umnožen sa stalnim
umnožitelj em (čl. 26.).


Po gore istaknutim odredbama držim, da se za šumsko zem*
ljište ne će moći odrediti pravilno porez na zemljište. Prije