DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 10     <-- 10 -->        PDF

74


Eksproprijacija velikih šumskih posjeda u korist države itd.


neobhodno potrebna šumska površina uz potpunu i pravednu
nadoknadu vlasniku.


Žirovina odno-sno žiropaša skro^z je neodređena te ovisi o
vrsti, dobi. sklopu šume, kao i o vremenskim prilikama. Sa žxro==
vinom ne dade se stalno računati, a dođe nam uvjek dobro. No
u prvom redu imade se uvijek sakupiti potreban žir za ^sadnju
u svrhu posumljenja i obnove šuma, a tek iza sakupljanja neka
se dozvoli žiropaša u koliko nije potrebna za naravno pomlade;^
nje zrelih šuma, koje dolaze uskoro na sjeou.


f ^ N I: p i t a n j e 10, Pitanje pravične naknade za ekspropri^
^-^ sane šume određuje jasno član 37. ustava, te se naknada imade
obračunati prama faktičnim prodajnim cijenama u vrijeme pro?


.^... eksproprijacije. Procjene vrijednosti šuma, koje se imadu
ek^proprisati, neka se obave ..^ zasadama O´ računanju vrijednosti
šuma i to po kvalifikovano´m državnom šumarskom osoblju.


N a pitanj e 11. Eksproprijacija šuma neka se provađa
po državnim sudbenim vlastiana sa 2—3 instancije, te uz sudje?
lovanje k\^alifikovano´g državnog šumarskog i mjemičkoig osoblja.


Manje države i narodi povađali su se uvijek u riješavanju
svojih nacijonalno^ekonomskih, opće ekonomskih, kulturnih, pa
i drugih pitanja za većim,, kulturnijim i naprednijim narodima,
nastojeći, da ta pitanja riješe primjenom iskustava potonjih na=
roda na svoje postojeće, eventualno i osebujne prilike.


Ja ne mogu, da uvidim prijeku nuždu i potrebu eksproprija^
čije velikih privatnih šuma u svojinu države ili samoupravnih ti^
jela i to tim više, što ovakove mjere ne poduzimlju kulturniji i
napredniji narodi, a državnoj vlasti pristoji ......, da reguliše i
porazdjeljuje prihode velikih privatnih šumskih posjeda, kako to
već danas i čini postojećim naredbama Ministarstva šuma i rud^
nika u tome predmetu. Mi dobro znademO´, do koje visine se je
razA^Io naše šumarsko gospodarstvo u današnjoj podjeli vlasni^


-štva, a znademo i to, da se šumsko gospodarstvo kod većine ve?
likih-privatnih šumskih posjeda nalazi baš na najvišem stepenu.
Ne znamo ili bolje reći znamo, da se te šume kao komunalne
šume odnosno šume samoupravnih tijela neće moći na toj da^
nasnjoj visini održati s jednostavnoga razloga, jer stanje bilo
kojega objekta ovisi o kulturnom stanju njegovoga vlasnika.
Zato je moje mnijenje, da se eksproprijacija velikih privatnih
suma za sada odloži, a uživanje tih šuma reguliše naredbenim pu^
vem, kako je to već i započeto.. Državna vlast, a i svi duševni
radnici našega ujedinjenoga naroda, neka ulože sav trud i rad
za prosvjetu našeg ispaćenoga zamljoradnika, da ga privedu što
VIŠOJ kulturi 1 civihzaciji, a tada će se ovako zamašna gospodar.


.1