DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 11     <-- 11 -->        PDF

širina planuma kod s. žcljez. 760 mm koiosjeka s motor, pogonom. 75"


ska pitanja, kao štO´ je eksproprijacija šuma, riješavati tako reći
sama od sebe evolucijonim putem, uz potpunu garaneiju daljnjeg
gospodarstvenog usavršivanja.


Sve ovo, što sam ovdje napisao, jesu posljedice mojega skroz
objektivnog razmišljanja utemeljenog na ljubavi za narod iz ..^´
jega sam nikao i ljubavi za šumu, kojoj sam svoj život posvetio.


^ U Našicama, mjeseca marta 1922.


Ing. Julije- Sztehlo (Teslić):


V


Širina planuma kod Šumske željeznice
760 mm kolosjeka s motornim pogonom.


Glavni sastavni dio željeznice sačinjava dolnja gradnja; ...^
zina gornja širina zove se planum. Bez obzira na takozvanu
teoretsku širinu planuma (h), koja nema praktične vrijednosti,
razumijeva se ob ičn O´ pod širinom planuma, širina same dolnje
gradnje, a ne širina šljunkom posute površine (stelišta, Bettung),
kao što to gdjekada i stručnjaci interpretiraju. Mi ćemo dakle
uvijek pod širinom planuma razumije.^ati širinu same dolnje^
gradnje.


Na tu širinu planuma (h) utječu prema slici ovi faktori:
a) širina kolosjeka (rastečina),
b) glava podvlake,
c) duljina pod.4ake,
đ) debljina podAdake,
e) rub stelišta,
f) širina tjemena stelišta,
fj) širina podnožja stelišta,
g) debljina stelišta,
i) rub planuma.


Mjere ovih pojedinih faktora možemo ustanoviti, bez ob=
žira na teoretsko proračunavanje na temelju praktičkih opa==
žanja, kakO´ slijedi:


a) Širin a kolosjek a (Rastečina, Spur^veite). Ova iz:^
naša u izloženom slučaju 0.76 m, t. j .
a ™ 0.76 m


fc) G 1 a V a p o d V 1 a k e. Pod time razumijevamo udalje==
nost od vanjskog ruba donjeg dijela tračnice do kraja podvlake.