DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Iskorištavanje šuma u vlastitoj režiji.


ING. MARINOVIĆ (Zagreb):


Izkorištavanje šuma u vlastitoj režiji>


(Nastavak.)


II.
Ako želimo da si stvorimo ispravan sud o režijskom načinu
iskorištavanja šuma, onda je potrebito, da ga ra2motrimo u od^
nošaju naprama s-\´im onim faktorima, štO´ upiivišu na gospoda^
renje sa šumama ili stoje u bilo kakovoj vezi s tim gospoda^
renjem.


Između tih faktoi;a dolazi na prvo mjesto sam opstanak su^
me, potrajna proizvodnja šumskih produkata, dakle produkci^
jona potrajnost, ko je o-dvisna od proizvodne snage šumskog
tia. Kako je ova potrajnost ovisna naročito 0 UiZgojnim mjerama,
moramo režijsko poslovanje pro-matrati u prvom redu u odno^
šaju prema uzgoju šuma.


Pore-d uzgojnog momenta bit će potrebno uzeti u obzir i
ostale grane šumarstva, a kako šumsko gospodarstvo´ ne može
ostati na istom stupnju razvoja, već je s napretkom opće kulture
i ono podvržetio evoluciji, nadaje se samo od sebe pitanje, da li
režijsko poslovanje unapređuje ili silabi intenzivnost šum. gospo?
darenja?


Kako produkcija drveta nije sama sebi svrhom, već je njezin
cilj podmirenje vrlo važne ži."otne potrebe, mora se kod ras?,
prave o iskorišta.vanju šuma u vlastitoj režiji posjednika šume
raspraviti i odnošaj tog poslovanja prema potrebama konzu?
menta; isto je tako zanimivo pro^matrati režiju i sa sociialnO´g
gledišta, napose s gledišta radništva, činovništva i ostalog O´snblja,
zaposleno´g oko iskorištavanja šuma.


Opća je svrha šum. gospodarenja, da uz održanje proizvo-dne
snage šumskog tla odbacuje posjedniku šume što veću rentu.
Država kao posjednik šume mora gledati u prvom redu na ocu?
vanje proizvodne snage tla, uslijed čega je dužna podrža.^ati
šume i na mjestima, gdje je to s finansijsko´g stanovišta eventu?
alno i neopravdano, ali gdje to traže viši interesi narodnog go?
spodarst^/a (kras, bujična područja, zaštitne šume itd.). Uza &.^.
to ne smije ona u redovnom šum. gospodarenju ni u kom slučaju
smetnuti s vida finansijski momenat, prema čemu je potrebno
razmatrati režijsko poslovanje i s gledišta drž. fiskusa.


_^Na koncu .dolazi i onaj sveukupni učinak go>^podarsfco?po?
litičke^naravi, što ga ima režijsko poslovanje na ekonomski raz?
vitak 8..1. gospo-darstva, kao i čitave narodne privrede uopće.