DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 34     <-- 34 -->        PDF

^mmmf´ssm


156 Pibmo uredništvu.


sunuir^ki btručni iKuiti pravo shvatiti ni potpuno svladati niti obzirom na potrc^


he prakt^e- a još manje ob/drom na potrebe daljnjeg va/vitka šumarske nauke.


Nemam ra/lot^a, da pcn-^ecm dovoljnu znanstvenu i praktičnu spremu ..^


solventiraa Nanevske skolc, koji su u nju primljeni ...... usposobljeiija i´/^


osnovnih nauka, premda prL-rr.n onom, st

dem, izgleda, dd se barem vcai dio čisto stručnih nauku predaje u Nanevu u


manjem opsegu nego kod nas. Dr/im, da mogu ovo ustvrditi, jer sam lanjske


godine imao potanjeg uvidu u dokumente Nanevske škole i kvantitetni raspored


nauka u njoj. Ovaj manji op^eg nauka u NaTicyu naprama opsegu kod nas st>*


svim je u ostalom i razumljiv, jer je Nanevska sk´oJa uređena na militaristJekom


principu, te su asp^anti na fruneusku državnu slu/bu podvrgnuti u njoj također


teoretskoj i praktičnoj vojno j obuci, pa stoga sasvim .......: što se potroši


z-d vojnu obuku, to mora da ide na račun i Štetu šumarske obuke.


Pored svega ipak ne mogu. kako rekoh, redovnim frekventantima Nancvskc
S-kole (a to su oni, koji su i/ osnovnih nauka usposohljeni u Parizu) poricati do=_
voljne znanst.^ene i praktične spreme. No drugačije stoji stvar sa onima, koji su
u navedenu školu bili primljeni samo na osnovu maturalne sveclodžbe, a bez
prethodnog Lisposobljenjit u Parizu. Ne mogu nikako sebi zamisliti, da bi šumarska
škola u Nanevu od o\dh potonjih mogla zahtijevati isto znanje kao od
francuskih državnih pitomaca: prosto zato, jer o-naj. koji nije Adsokoškolski
ispitan i/ osnovnih nauka, ne može iz šumarskih stručnih nauka još na školi
samoj pokazati onog znanja, koje se kao minimalno zahtijeva od apsolvenata ..^
vedenih pripravnih nauka. A ako bi ipak stajala odnosna tvrdnja g. .-, onda bi
(.. bila samo u stanju, da sasvim efemerno dokaže slabiju kvalitetu Nancvskc
škole. Jer ako bi se na Nancvskoj školi be z kvalifikacije iz osnovnih nauka
moglo isto tako napredovati u stručnim naucima kao sa tom kA^alifikacijom.
onda bi to značilo, da su osnovni nauci za nju nepotrebni i ona bi tim momeii^
tom pala na stepen jedne sasvim obične zanatlijske škole, u kojoj se obuka iz
stručnih nauka obdržaje samo skroz praktičlsi i bez kakove veze sa znanošću.


L´sprkos ovoga rado priznajem, da i oni, koji su — dakako ne svojom, ...
kri\njom samih Francuza — zapali u ovu neugodnu situaciju, mogu još u\djck
da dostignu ono, što im iz Škole manjka samo je za to potrebno mnogo ..")1..
i energije- Ako dakle naš Zagrebački (a držim svakako i Beogradski) fakultet ne
može da prizna ovim nepotpunim apsolventima jednaka akademsk a prava
kao i našim apsolventima, to ova uskrata ne mora A´ezati i samu državnu šum?
sku upravu, (kl im obzirom na uporabi^´ost u praksi ne prizna približnu ravnom
piuvnost SLI absoivcntima fakulteta. Jer. kako rekoh: za uspješno službo-vanje u
šumarskoj praksi (pa i na važnijim položajima) mogu se i ovi apsolventi još
uvijek sasvjm dovoljno pripraviti.


Iznosim sve ovo bespr:strano i samo u najboljoj namjeri, jer nemam raz?
loga. da koga napadam ili branim, već mi je stalo samo do toga, da nakon dopisa
go.sp. Man. ne hi za\ladalo jednostrano shvaćanje stvari, za koje je potrebno, da
se što bolje i-azbistre-


Li Zagrebu, dne 20. februara 1923.


Dr, A. Levaković,


redov. prof, gosp.^šumar. fakulteta.