DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 36     <-- 36 -->        PDF

158 HujKdibtNo.


4umaistMi txojL TL ..../1..1. te lu^ i cUmas poka/ujc .. o mo^ucc stcpcne
Cobpod ust^ ...<4 t a/\ tg i


Pok´.j s^i^ u^/hka u pojcdiD-ni instilucnama, biLi jc jcnlni koia ](- u/a
b\u ra/iiku u :5amom uiuit uicdcnju u poicclmim pokiajmarna .... tu
/.. liiKku Cl tu Lla )L suijli nuL sumaiskom i n š 11 t u c L ] o m te jc kao
ta.k( \a spadala u TCSOI minii^tia, nadk/nou /a posloA c bumarst\ a, te ic kao mtc^
Ln-alni \ ncia/kicm do sumaiskc ´>lu/hc provadana po šumais^im stL´ućnjatnna,
a t(Mo u 1 L d c 14 ^- h u j 1 t a


6rbiia niK /a pi sU)\ L oko uicdcnja bujici im.da naiočito^ odiclcnj.i ah
pnpKiili .\u>ci!ii iiii h su /´ uicdcnjc bujica posebno odelcnjc u minislaist\u
polja kWt^a koje jc bik) niuk/no /a šumaist\o, u kiajcMma bi\Šc I t^Miskc,
L,aie ui)L u mll^l^tal^t^u pt Ipjuidjstv.. bilo naiočitog odsjeka /a bujice, bilo
JC to pit.uijc u nadležnosti Šumarsk b . lasti, u Hl \ atskoj i Bo^ni isto tako
... 1 u L´girsk^j ^)ba^lJa!l su posk^ c uicdcnja bujica Šumaiski m/njcri


kadi ic nakon uicdmicnja OMIO\ ano /a šumart>t\o naioČito njmistaibt\o


...^. 1 rudnika UCUIILU je looiCm 1 uu/ni kontinuitet slu/be, te jc uiectbom
(. ust.oJst^ u nunist usl\a šuma 1 ludnik 1 od 15. III \^)19 čl 1*» , uređenje
bujica bilo utiel()\lieno tom mimstai&t\u kao 1 pošumljivanje gohicti, ocl ko*


].^. JC ... pitanje upia\o nera/lueivo.


koncem 1*->U) godine kada bu tunkoiju mimstarstA´a vrŠilc joŠ pokrajinske
^ladc dogodilo se jc, da su u buiičarstN u učinjene i/. jesne promjene koje su
bile u suprotst\ u s cita\on-i hi^toniom buiičarst^ a. Tako jc n pi. . Dilmaeiji
bujieaistv(; podMi^nuco Icbmekom ra\ nateljst^ u, kasnije, kada su osnovane ..


špckeije Aoda pao je odnckale pienat?ljen pvcdlot> da se buiieaist\o, koje ima
ivtanoMtu \c/u s Aodogradnjom, je(hiostcn no i/u^me ispod kompetencije m *
nistaist\a \umd 1 podrciJi mjnustjisl\u ..1......... j voda.


Gknni la/lo/i kojima se ..1.\.1.\.. .. aj predlog, bili su na\odf da jc
buJlea.st^o piote/no jiub´otchnički posacj, da mu je- .... melioiaeija poljo==
pm rede /emlie, oa sc uređenje donjdi 1 siednph t()k(n´a vode ne mo/c le^u?
lii>ati be/ suglasnog rada kod tjom] h tokova 1 i/vora; da. potiebu bujiearst\a
thktiraju poglaMto mlciesi poljopiivrede, u^hjed ecga jc ..... dano da se ono
piencse u taj lesor te se nepotrebno ne smanjuju piihodi >umarst\ a


. vrijeme kada se jc moralo hitro raditi na srednanju poratnih pnlika
te se pojcdmmi pitanjima nije mogla posvetiti dohena pa/nja, mogao se je
dogoditi piopust dd JC .... prceUog 1 uvažen te 1/ okulja šumarst\ a iščupana
disciplina, koja jc kro/ decenije bila dika 1 ponos eijehh šumarskih gcneiacija,
koje su osijediie u plemenitom i zahvalnom, ah teškom 1 napornom radu oko
zagradu anja bujica


Jugosiovensko Sumaisko Lidružeiije le na sjednicama svog upi.nnog od^
bora dne . X. 19´21 1 1. I\ 1922 clalo oduška oooreenosti svojih clano\ a i adi
osog eina, upravnši pod bi 98/922 protest na Gospodina Ministra ^uma 1 Rnds
nika ah na /alost bez uspjeha ^ada nakon pune dvijc goehne, došlo se kod
m)nJstalst^a poljoprivrede j voda do oMjedočeiija smctuiu, jci je to sfis\im drugi djelokrug rada, nego h je onaj što ^. IZMŠUJU
pnpadniei tog icsoia. Neka nam bude sloboelm>, da to uvicrenic loš jace
ut\idtmo ovim činjenicama, koje će ujedno obeskujepiti navoile spomenutog
prcdloga za pi cnos bujica ir diclokruga mimstarsha šuma