DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 71     <-- 71 -->        PDF

kupcu je prost utok na Miiusturstvo šumu i rudnika, oije ustanovljenje cijena


ko-naeno bezuslovno prima.


Svaki nudioc mora pnjc početka di-ažbe položiti vadij i to pripadnici ...^


Ijevinc Srba, Hrvata i Slo^X´naca 10% (posto) ijodi^njc kupovninc t. j . 50.0€0


(pedeset hiljada) dinara, a inostranci 20% (po^sto) u gotovom ili . dri

bonovima.


.S\´akom rcflektanta stoji slobodno, da Sumu prije dražbe ra/gleJa.


i^ogO´dbc kupnje i prodaje izl-ožcnc su na u\-id kod Direkcije suma u Sa^^


rajcvu, soba broj 82., gdje se mogu za vrijeme uredovnih časova dobiti i ..^


bli/c informacije.


Dražba neće se obdržavati, ako ist(^j ne pristupe makar 3 (tri) ozbiljna


nudioca.


Kupac je dužan platiti Jugoslavenskom Šumskom Udruženju prinoe u


i/nosu od 0.1% (posto) cijele kupo´vnine.


Miinistarst\´o šuma i rudnika bira slobodno Između stavljenih ponuda


bez da se ...-ađa razlog, zašto se koja ponuda odbija.


Načelnik sveza fočanskog.


Broj: 11.948/1022. Foča, dne 24. januara 1923.


Oglas


KO´d srcskoga načelstva u Foči proda. aće se u ponedeljak dne 5. marta


1923 god. u 9, sati prije podne putem, javne, usmene i pismene licitacije ()00


(šest stotina) kubnih metara jelove i omorove građe na panju u šumi Korče.


Početna cena iznaša 50 Din 0 para (pedeset dinara 0 p) po kubnome


metru grade i 5 Din 0 para (pet dinara 0 pj po prostornome metru ogreva u


relaciji 85 : 15.


Kao kauciju dužan je svaki nudioc položiti prije licitacije .... dinara ..


gotovini ili u državnim bonovima.


Pismene ponude sa određenom kaucijom treba poslati zapečaćeno sre*
skom načelstvu u Foči sa naznakom »Ponuda na kupnju građe u Šumi Korče«
i moraju stići najdalje do 5. marta 1923 u 9 sati.


Posle obavljene usmene licitacije otvaraju se pismene ponude.


Pobliži uvjeti mogu se dobiti kod potpisanoga načelstA-a u sobi broj 7.


Ministarstvo šuma i rudnika bira slobodno između usmenih i pismenih
ponuda i može sve odbiti bez navoda razloga.


Do rešenja vezani su nudioci na svoje ponude.


......... .... . .........


....: 647 , ´ ........, ..-.. 12. ........ 1923.
.. ..


......


... .[!...1.1.. .... . ........ ......... .. ... 12. ..... 1923. (. .........)
. . ...... ..... ..... ...... u ....... ...... .... (.... ......)
....... ....... .. .\... .. ....... ......... .. 39.000 ...... ...... .. ....
........ {).11...:


8.400 ...... na .......
18.400 „ .. ....... ....
12.200 „ .. ......... .....