DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 72     <-- 72 -->        PDF

......, koja .. ....^.. ..).... .. . ..\..... !1....... ..... cpczi,) .>... .....
oonjheKCHa .. ....... ......... 1 -^WI6; 4469 --.)0, iSbH - 5388, .5.) —
7227 )[ (S291 — .073 . ..... CUJKOM ...^....... ........ .. .. ..... ......
..:...1..


....!1.1[. imjciia -fj .... ... ....... ....... ][..... ...... 585 003 ......
.. . . ncTCfoniua . (>....´.... . iici .......
..... .....!^ .\rop;t ..... ....... ...... ........ ..... . ...... ..


58.500 ...... u ...... ..... oi 20 /[...... ...... .......... ...... -.......!!
......
....... iHuivae .. ....... u ........ ...... ... 20 .... ..... .......
.......... ......... .) \ia \ Cap.-ijcciv . ...... cTiiim ..]...>. .. 12. ..... 1923.
. 11 ...... . .. .. ........ DrH.-ipaibc ipcua .. .... . ...>. ...... „...... ..
..... .... ...(..1. .......! . 1 [^... ... rpta .... .....".


}-\yoic[!e ...... urnopiihe .. li .]).....1. ....... .......
....... ....>. . ........ ........ .. ua .... ... ......... .... . ........
.... .... 8iS.
........ lAUiimcrap lUy.\ia . ...^!´"-^´"" . ..()1.... .... ........ ...... .....1...1.
...... a .... ... . ..... ...... ... .. ...... .......
........ .... .. ...^ u ........ ....... ... .......


Šumska uprava Nemila.


. broju 118,


Oglas,


... sum.skc upra\c Nemila prodavače "se dne 12. marta 1923, u 13 sati
putem usmciic i pismene družbo oko 400 ..^ glatkog ja\^orovog drveta u dr*
žuvnoj šumi »Hrastnica« odjel 311 sa isk]ičnora cijenom od 183 (sto O´Samdeset
i tri dinara) prosječncj /a kubni metar korisnog i o.tirevnog drveta u šumi na
panju.


Svakom reflektantu stoji slobodno du drvo prije dražbe pregleda. Svaki
nudioe moru položiti prije početka dra/be vadij i to ]Q% (stranci 20%) od
izklične cijene u ^otovom ili državnim bonovima s taksenu marku od 20 di?
nara.


Pismene ponude sa \adijem i taksenom markom treba poslati zapečaćeno
gornjoj šumariji i moraju iste prije početka usmene dražbe stići. Na omotu
mora biti nap san

Dražba se neće obdržavat, ako istoj ne pristupe makar tri o:^biljiia nu^
dioca.
Kupac jo dužan platiti »Jugoslo\´cnskom šumskom udruženju« prinos
0-\% od cijele kupovnine.


Muustarst^c^ šuma i rudnika bira slobodnu i/mcđu pO´Uuda i može sve
be/ navadanja ra/ioga odbiti.


Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.


L\jeti prodaje i/lo/eni su na uvid kod gornje šumarije.


Šumska uprava.


Kafuclavevič,