DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 74     <-- 74 -->        PDF

nih metara .sa isklićaom cgenom vd V5 Diuaru pro prost, metru franko va.
i^cm sto\´;irišt(j >?Kru5ćicu«.
\4uhj i/noM 7u hvaku iXMeUinu partiju 2850 Dinara u gotovom ili u vrU
jednu^tnim papirima. — Stcaai podanici polažu vadij u dvostrukom iznosu.


Pismene ponude u/cti će .se u kojo stignu ovoj upravi dne 8. marta 1923.
u 10 sati propisno bdjeHe/iiJČLne sa »l´onuda ua 3il(j(i prostornih metara bukovot^ ogrijcvnog drvcta
na stovaristu . Kruscici (JI. ili III. partrjcj^<.


Stoji s\Hkom reikktćuitu slobodno da drvo prije dražbe ra/gleda.
kouodbe kupnje i prodaje i/k^/enc su nu uvid kod šumske uprave u Han
Kimipanij".
Xadle/na Direkeija suma bira slobodno i^^medu usmcniji i pismenih ..^
nuda i može ... be/ navoda razloga odbiti.
Do rjješenja vezani su nudioci na svoju ponudu.


Han Kumpanija, dne 12. februara 1023.


Šumska uprava.


Seosko sresko poglavarstvo u Mostaru.


Broj: 10.896/22 ad.


Oglas.


Riješenjem »Direkcija Suma u Sarajevu« od 10. februara 1923, br. 433L
prodavače seosko sresko po;;lavarstvo u Mostaru dana 16. aprila 1923 u 10 sati
do podnc- putem usmene i pismene dražbe 1000 prostorni metara ncizradena
bukoN´a drveta na panju u dr:

Iskliena cijena 23 Din po prostornu metru.
šuma je 13 km udaljena od ,ulavne ceste Mo-star^Jablanica.
Propisno biljeijovanc p´smene ponude imadu biti obložene sa 10% žaobl:=


... iskliene cijene, doeim 20% za strane državljane.
Dražbeni uvjeti mogu se A^diti u uredoATiici br. 9, šurasko´g izvjestitelja
do 14. marta o. g. ^^dje se i potanje upute mogu dobiti.


Sveski poglavar.


Želite li biti dobro obezbj edeni


.. razne 2:gode u životu, obratite se nečaseći, na domaći osig* zavod
PU n A T I A ** ZAGREB, MAROVSKA UL. 1


99 V/L\.V#i-lL 1 ..%

ili na njene podriužnice i glavna zastupstva: Beograd, Banjaluka, Bjelovar,
Cakovac, Ljubljana, Novi Sad, Osijek, Požeg*a, Rijeka, Sarajevo, Split, Subotica.
Veliki Bečkerek i Trst ^dje se primaju uz najkulantnije uslove


osiguranja na ljudski život u svim kombinacijama


Najnovije, najkulantnije i najprobitačnije osiguranje na doživljaj
i smrt uplatom premije jedan put za vazda.


Police „Croatie" za osiguranje života služe oficirima kao kaucija pri ženidbi.