DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 12     <-- 12 -->        PDF

270 Projckat zakona o šuman-ui i njegova šuraat&ko^politička osnovica.


trebna Razlog tome leži 1. u trošenju sirovoga drveta, 2. u upo^
trebi otvorenih ognjišta, 3. u neiskorištavanju manje vrijednih
sortimenata i otpadaka. Prvi se nedostatak može oidstraniti ..^
zumnom administracijom (pravovremena doznaka), druigi: ...^
svjetom i građevnom pohcijom a treći valjanom administracijom
i pros.´jetom. Čemu dakle unositi propise o tome u zakon.


7. Konačno ne valja zaboraviti, da je pred forumom
Evrope zakon o š u m a m a ogledalo naše k u.^
ture i ekonomske snage, mjerilo k on soli do v .^
nostinaše države a i vidan izrazaj naše stručne
spreme . Dakle i mi kao stručnjaci pojedinci i naše udruženje
kao zbroj svih naših stručnih snaga, interesoA^ano je na tome, da
zakonom o šumama ne budu samo potpuno^ i trajno zaštićeni in?
teresi naše otadžbine, osigurani interesi šumarskoga goispodar^^
=5tva, već uscuvan glas naše struke.


Konačno primjećujemo´ da u pitanja terminologije i
narječj a nismo ulazili, jer ih smatramo formalnima. No- ..^
glašavamo, da smo ^pridržali termin »Zakon o šumama«, koji je
daleko bolji nego »Šumski zakon«^ . ´


^ Riječ »šumski zakon« nikako nije´ u duhu našega jezika. To je slijepi
prevod njemačkog izraza »Forstgesetz«, pri čemu je ostala previđena razlika
između »Borst« i »Wald«. Pridje.^ »šum^ski« vezan je a pojam šume kao loka^
iiteta te o ono, što spada šumi kao dijelu prirode bez ikakova obzira na onu
saradnju čovjeka, koja nosi ime šumarstvo; »Šum. s k i« je cvijet, koji u šumi
raste, »šumska « je škola, koja je (po ministarstvu naro-dnoga zdravlja) ..^
davno podignuta u nekoj šumi, koja sa »šumarskom « školom nema ništa
zajednička, »šumsk i zakon«, »šumsk a politika» upravo su takove jezične
i logične nemogućnosti kao n. pr. — »vinski zakon« i »vinska po-litika«!