DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 14     <-- 14 -->        PDF

272 .´.1...1.<>..1 drveta i ugljena za loženje,


koje prolazom kroz lišće dijelom iščesne, ohavi u lišću neki ..^


mijski rad.


Kod svakoga kemijskog rada pretvara se kemijska energija
u energiju topline ili obratno. Energija sunčanog -svjetla i s njom
spojena toplina, koja prividno nestaje u lišću, ostaje u lišću i drvu
sakupljena u nastalim spojevima kao kemijska energija i biva
u drvu čuvana, dok se jedanput ne provede kod izgaranja drva
obratni proces, t. j . da ee pretvori ta u drvu sakupljena kemijska
energija nazad u toplinu i svjetlo.


Eto iz oA´-oga kratkoga razlaganja vidimo, da sunce, kojemu
zemlja zahvaljuje svoj opstanak kao planet, da je to sunce i na:=
dalje izvor i uzdržavatelj života na cijeloj zemlji. Sunčane zrake,
uslijed nejednako brzog ugrijavanja zemaljske površine t, j .
kopna i mora prouzrokuju vjetrove, sunčana toplina ishlapljuje
vodu iz mora, koju vjetrovi no^se na kopno, gdje daju kišu i
nužnu vlagu, sunčane zrake rastavljaju u lišću bilina ugljičnu ki^
selinu i stvaraju tim za ljude i životinje ne samo hranu, jer se
lišćem, izbojcima i sjemenom bilja hrane ljudi i životinje, nego
nam sunčane zrake sakupljaju u drvu uslijed toga kemijskog
procesa svjetlo i toplinu za razne naše uporabe, bez kojih si mi
život ni zamisliti ne možemo. -.


Osim ove čvrste substance t j, celuloze i u njoj uloženih
tvari ima u svakom drvetu i znatna količina vode, koja ima vrlo
veHk utjecaj na gorivO´St drva, U svježem, t. j . pred kratko vri^
jeme posječenom drvetu ima popreko uzeto oko 45% vode od
njegove težine.


Sto je drvo mlađe i poro-znije, to- je u njemu više vode.
Zato ima drvo, koje je zadnjih godina nastalo, dakle drvo, koje
jou stablu O´dmah do kore i koje je kod svega našeg drveća svjetle
boje, radi čega je nazvano´ »bijel« ili »bijelik« to> ima daleko više
vode nego drvo u unutarnjosti debla, tako zvana »srčeviiia ili
srža«, koja je kod većine drveća tamnije boje, radi veće množine
napred pomenutih tvari, koje se u stijene stanica toga drveta 1.
kustiraju. Čim dulje leži posječeno drvo na zraku i što je tanje
cijepano, tim će se bolje osušiti, naročito, ako je zaštićeno od
kiše, a tim bolje gori. No i ono drvo, koje je posve dobro na
zraku isušeno, ima još uvijek vode oko 10—15% njegove težine.


Izgaranje drva počiva u tome, da se njegove izgorive sasto^^
jine, a to su ugljik i vodik, vežu sa kisikom zraka i izlaze kao
plinoviti produkti, koji gore, a čvrste neizgorive sastojine ostaju
u pepelu. Tvari, koje ostaju u pepelu, su mineralno^metalne sa^
stojine drva, od kojih su glavne kalij, natrij, magnezij, željezo,
vapno, fosfor, sumpor itd.


Sam proces gorenja možemo podijeUti u tri faze naime: upa^
lenje, plamen i žeravicu.


1. Up a len je. Da se drvo upali, mora se sa posebno pri;^
doslom toplinom ugrijati do stanovitog stupnja. Ovo prvo ugri^