DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Pokrajinski gozdni zaklad.


Ing. Anton Šivic (Ljubljana):


Pokrajinski gozdni zaklad,^


v deželah, ki tvorijo ozemlje naše Slovenije, smo´ imeli po?
se-bne zemljedeiske zaklade (Landeskulturfonds), ki so jih uprav?
Ijaii deželni odboin oziroma zbori.


V te zemljedelske zaklade so se stekale globe pri določenih
vrstah prestopkov, dalje razne takse, volila itd, Vsied odloka
ministrstva za-notranje zadeve z dne 20. junija 1853., štev. 14.552,
..lačevale so se tudi globe, naložene na po-dstavi gozdnega za=^
kona z dne 3. decembra 1852., drž. zak. štev. 250, v zemljedelske
zaklade posameznih avstrijskih dežel


Na Štajerskem pa je vsled deželnega zakona z dne 1. avgusta
1872., dež.- zak. štev. 38, prenehal zeniljedelski zaklad kot tak;
globe, namenjene temu zakladu, so se od te dobe stekale v ob^
činske ubožne zaklade.


Na Kranjskem pa je bil zemljedelski zaklad leta 1911. zdru^
žen z deželnim zakladom, v katerega so se stekali raznovrstni
dohodki in je iz njega dežela dajala prispevke v razne kulturne
svrhe.


Globe, ki so se nalagale po gO´zdnem zakonu za gO´zdne ...^
stopke, storjene v političnih okrajih Postojna in Logatec, pa. so
pripadle po zakonu o pogo-zdovanju Krasa v vojvodini Kranjski
z dne 9. marca 1885., dež. zak. štev. 12, posebnemu pogozdovala?
nemu zakladu. Ta zaklad je upravljala komisija za pogozdovanje
Krasa.


Na Koroškem so se poleg glob,, naloženih po državnem gozd^
nem zakonu iz 1. 1852., stekali v zemljedelski zaklad tudi globe
in izkupila za zaplenjene go-zdne pridelke na´ podstavi deželnega
zakona o A^zdrževanju gozdov, izdanega dne 1. marca 1885., dež.
zak. štev. 13.


Koroški zakon z dne 28. julija 1911., dež. zak. štev. 30, s ka?
terim je bil sicer prej navedem deželni zakon preklican, obseza
isto določbo- glede zemljedelskega zaklada, vendar pa še posebej
povdarja, da je treba gozdne globe porabiti .^ prvi vrsti za iz^
boljšanje gO´zdne kulture in pospravilo lesa, ki sO´ ga plazovi ali
druge ujme zanesli v jarke in struge hudournikov.


Po deželnem zakonu o^ vzdrževanju gozdov, izdanem za Šta^^
jersko dne 28. julija 1898., dež. zak. štev. 14 ex 1899, so se na


^ Primerjaj članek: »Pokrajinski lovski zaklad«, ki ga je pisec objavil v
j^lasilu »Lo\4´c« k 1923.