DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Pokrajinski gozdni -/akUid.
279


Štajerskem iBieli stekati .^lobe in izkupila za zaplenjene gO´zdne
pridelke na polovico v občinski iibožni zaklad, na polovico pa
V takozvani štajerski gozdni zaklad.


V Prekmurju pa so se stekale globe po ogrskem gozdnem
;akonu od I. 1879., § 208, XXXI na ^/. v občinski ubožni zaklad,
na 75 pa V državni gozdni zaklad.


Po prevratu so prešli posli bivših avstr. deželnih samouprav
na državna pokrajinska oblastva Slovenije. S temi posli je prešla
tud! uprava posameznih zakladov .^ delokrog teh državnih
oblastev.


Zemljedelstvo se je odkazalo v Sloveniji deloma oddelku za
kmetijstvo, deloma oddelku za gozdarstvo; zato so se tudi za?
kladi z ozirom na njih namen ločili.


Ker so obstojali za jugoelovenske dele biA^še Kranjske, Šta^
jersike in Koroške raznolični gozdni predpisi, bilo je nujno po?
trebno, te predpise izenačiti. Vpoštevaje vsebino citiranih deželnih
gozdnih zakonov za Štajersko (1898) in Koroško (1911), je izdala
deželna vlada za Slovenijo dne 19. maja 1920., Ur. 1. štQ^\ 241,
posebno naredbo, ki je bila iiveljavljena za ozemlje vse tedanje
Slovenije, z naredbo z dne 5. aprila 1921., Ur. 1. šte.^ 103. pa tudi
v Prekmui´ju (kjer je bil istodobno uveljaA^jen avstr. drž. gozdni
zakon iz 1. 1852). Cit. štajerska in koroška deželna zakona pa sta
bila razveljavljena.


Vsled prestopkov te vladne naredbe naložene globe in izku?
pila za zaplenjene predmete se stekajo v območju vse Slovenije
v poseben deželni gozdni zaklad, ki ga upravlja gozdar?
ski oddelek deželne vlade, V ta zaklad se stekajo na Kranjskem,
Koroškem in v Prekmurju tudi globe \´sled prestopkov držav?
nega gozdnega zakona (avstr. zak. steY. 250 de 1852), le na Šta?
jerskem se globe, naložene po drž. gozd. zakonu, plačujejo v ob?
činski ubo-žni zaklad, ker je tam ostala določba cit. zakona iz


1.
1872. še vedno v A^eljavi.
Om.emti mi je, da je bila naredba deželne vlade z dne 19.
maja
1920., Ur. 1. štev. 241, glasom zakona z dne 28, februarja
1922., Ur. I štev. 383, uzakonjena.
Glasom tega zakona je ustanovitev deželnega, odslej »pokra?
jinskega« gozdnega zaklada priznana.
Za upravo tega zaklada še ni bil izdan nikak statut, vendar
je pristalo ministrstA^´o za šume in rudnike na načrt, ki obsega
sledeče določbe:


L


.^ zmislu § 22. naredbe celokupne deželne vlade za Slovenijo
z dne 19. maja 1920., stey, 241 Ur. 1. — sedaj u2:akonjene z za?
konom z dne 28. februarja 1922. — se ustanavlja deželni, sedaj
»pokrajinski« gozdni zaklad za Slovenijo.