DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 70     <-- 70 -->        PDF

452 Bilješke.


e) Ustanovite nagib pruge, ako je mjesto priključka na postojećoj pruzi


120 m nad morem a na kraju ../2 km duljine u objektu A a 190 m nad
morem, i nagib trace za koturaču, ako je relativna visinska razlika između
višeg i nižeg joj kraja 20 m.


f) Ustanovite potrebitu količinu šljunka ili pijeska za stelište i navedite
potrebite dimenzije zemljoradnja u tjemenu ispod stelišta bez obzira, da li se
nalazi u otkopu ili nasipu.


g) Kako se ima organizovati opseg izvoza obzirom na ograničenost vre*
mena izvoza (18 mjeseci) ako je drvna masa objekta A označena sa 30.000 m3.
h) Navedite sistematskim redom sve one radnje koje će biti potrebite
kod izvedbe ove pruge, onako kako će se posao razvijati.
j) Kako ćete zemljoradnje same trace odgurati od vlage i vode?


Zadatak iz IV. skupine.


Koja bi glavna načela zakonskih propisa o šumama valjalo zadržati u
novom zakonu o šumama, a koja izmijeniti i na koji način s naročitim obzirom
na onu kategoriju vlasništva gdje Vi služite? —


Dne 7. i 8. juna t. g. održani su ispiti na terenu i to prvoga dana u fakuls
tötskoj šumi kod Kraljevca sesvetskog, a drugog dana u fakultetskoj šumi
Maksimiru .kod Zagreba. Svakog dana ispitano je po 9 kandidata.


Dne 9. do 12. juna t. g. održani su usmeni ispiti u domu Jugoslavenskog
šumarskog udruženja.


Od kandidata 13 su bili apsolventi gospodarsko šumarskog fakulteta u
Zagrebu, 3 su bili slušači visoke škole za poljoprivredu u Beču, a 2 apsolventi
šumarskog kursa škole L´Ecole national des Eau et Forets u Nancysu.


Uspjeh ispita je razmjerno slab. Samo dvojica kandidata su položili ispit
s odlikom (Mihajlo Mujdrica šumarsko inžinirski pristav Zagreb i Josip Hers
man šumarsko inžinirski pristav Sušak).


7 kandidata je proglašeno sposobnim jednoglasno, 4 kandidata većinom
glasova, dočim 5 kandidata nije udovoljio zahtjevima te imaju ispit da ponove.


Tečajem ispita je na žalost opaženo, ne samo da su nekoji kandidati
došli na ispit potpuno nespremni, nego da su im unatoč dokaza o polasku
nauka, nekoji važniji pojmovi šumarske nauke djelomice manjkavi i nejasni
dapače i skroz nepoznati.


Nadalje je ponovno utvrđeno, da jednogodišnja praksa propisana dosas
dašnjom privremenom naredbom Ministarstva Šuma i Rudnika broj 15.462 —
1919. nije dovoljna, da kandidati mogu steći potrebno praktično znanje i sigur«
nost, da teoretsku spremu stečenu na visokoj šumarskoj školi u pojedinim
konkretnim slučajevima valjano upotrebljuju, a prema potrebi znadu i svoj rad
jasno obrazložiti.


Stoga bi se u buduće svakako moralo zahtjevati, da kandidati moraju
bezuslovno imati potpunu dvogodišnju praksu, i to ne kakavu
god pisarničku praksu, nego praksu pravog šumarskog
stručnjaka.


Prema tome se kandadati uopće ne bi smjelo po kancelarijama niti stalno
niti privremeno dodjelivati pojedinim šumarskim nadleštvima, za kakove spes