DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Zapisnik


rednega občnega zbora Podružnice Ljubljana J. S. U. z dne 7. 7.1923.


Ker je predsednik zadržan, pozdravi podpredsednik dv. svetnik ing. Rustia
prisutne člane. Ugotovi sklepčnost v smislu čl. 24. pravil in otvori obči zbor
ob 9. uri 40 min.


Predvsem se spomni umrlih članov Josipa Schaute in Matije Wiltschnika
ter pozove prisotne, da se v počastitev spomina dvignejo raz sedeže. Se izvrši.


Podpredsednik poroča potem o izvršenem delu v preteklem društvenem
letu. Sklepi so se vsi izvršili. Lanjskolctni zbor se je vršil v dneh 4. in 5. maja
v Mariboru. Na tem zboru je bila soglasno sklenjena preobrazba bivšega go»
zdarskega društva v Jugoslovensko Šumarsko Udruženje — Podružnica Ljub*
ljana. Pravila, ki jih je medtem izdelala uprava podružnice in glavna uprava
potrdila, so končno bila odobrena tuđi od pokrajinske uprave.


Od zadnjega zbora sta se vršili dve seji glavne Uprave J. Š. U. na pod*
ročju podružnice, v Ljubljani in v Mariboru, ter sta obe dobro uspeli. Posebno
koristna in poučna je bila seja v Mariboru, za kar gre zahvala predvsem g.
gozdnemu svetniku ing. Urbasu. Vršile so se tuđi 4 seje podružničnega odbora,
na katerih so se obravnavala različna pereca vprašanja.


V tem času so se uzakonile naredbe Narodne vlade o prijavi sečenj, o
lovskih kartah, o lovopustu ter o varstvu prirode, o uvrstitvi gozdarjev v kas
tegorijo uradnikov, čuvajev v kategorijo slug. Udruženje obravnava o osnutku
zakona o šumah, o agrarni reformi ter o neposrednih davkih. Gldde ustanovitve
gozdaiske sole je podružnica večkrat z vsem povdarkom intervenirala in je
izdelala ter predložila glavni upravi popolen nacrt. Upamo, da bo na prihodnji
seji glavne uprave pädia definitivna odločitev.


V enem pa — žal — nimamo zaznamovati uspehov, to je v pisanju pos
ljudnih člankov za Šumarski List. Že lani so se povabili člani strokovnjaki, naj
bi temu vprašanju posvečali potrebno pozornost, odziva pa ni bilo. Zato´ apelira
vnovič na vse člane, naj ne pozabijo v novem letu na to, da večina naših članov
potrebuje poljudnega čtiva v našem Šumarskem Listu.


V zadnjem času se je skoraj vse delo uprave osredotočilo na pripravo
glavne skupščine, ki se vrši v dneh 18.—22. avgusta t. 1. v Ljubljani. Delo se
je razdelilo v različne odseke, o čemur bodo poročali navzoči člani teh odsekov.
Spomniti se mora posebno velike požrtvovalnosti članov v finančnem odseku,
katerim je uspeloi zbrati najpotrebnejša sredstva za skupščino. Nadvse hvale«
vreden je bil odziv širših gozdarskih krogov v tem oziru. Hvaležno omenja
nekatere večje darovatelje, kakor: tvrdke V. Jan ml. 25.000 Din, Hudovernik
in dr. 25.000 Din, »Belca«, Karl Auersperg, dr. Karl Born, Hajnrihar po 10.000
Din, »Sava« 12.500 Din. »Drava« 5.000 Din. Visoke podpore nam je odobrilo
tuđi Ministrstvo šum in rudnikov in sicer iz Kranjskega verskega zaklada 25.000
Din, iz kreditov odseka A enak dnesek, prispevek iz pokrajinskih fondov za
natisk spominske knjige 20.000 Din. Izreka vsem v imenu občnega zbora naj»
toplejšo zahvalo. Sklenc se odposlati vscm darovalcem še posebno´ pismeno
zahvalo.


Tajnik poroča z ozirom na izčrpno poročilo predsednika le kratko. Po«
družnica se je v vsakem oziru utrdila. V raznih predmetih je posredovala v prid