DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1923 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 9. Šumarski list. God. 47.


Nakon II. glavne skupštine J. Š. U.


Kad smo pred dvije godine osnivali J. Š. U. usred unutrašnjih
političkih zapletaja, mnogo ih je bilo, koji su skeptički gledali u
budućnost ovog mladog udruženja. Teško je bilo vjerovati, da će
se moći održati ova mala kućica okružena odasvud plamenom
razbuktjelih stranačkih borba; ta i ona je sama bila sagrađena, iz
upaljivog materijala! Malo ih je bilo, koji su bili sasvim osvjedo*
čeni o tome, da ljubav prema zvanju može biti tako jaka, da
barem na stanovito vrijeme zatomi sve strasti, nastale uslijed
raznih svaćanja i pojimanja svrhe i zadataka života, naroda i
države; koji su bili ubijeđeni, da stručno udruženje i u sadašnjim
prilikama može da bude hram, u kojem se sve zaboravlja i
oprašta, u kojemu se sva srca nadahnjuju samo jednom željom,
a sve misli i djelovanja ujedinjuju i upravljaju u jednom pravcu,
kojemu je konačni cilj : dobro i korist struke i naroda.


Pa ipak, ako išta na svijetu, a ono su šume najpodesnije za
to, da nas uzdignu nad svagdašnjost te naše misli i djelovanja
uravnaju u smjeru daleke budućnosti, za koju šumar radi čitav
svoj vijek, a da redovno ne dočekuje ni priznanja ni zahvalnosti
sadašnjosti!


Da te nade nisu bile utopija, dokazale su prve godine života
našeg udruženja, a najbolju svjedočbu dala je II. glavna skup*
ština u Ljubljani.


Tko je pratio tijekom prošle godine rad glavne uprave i svih
trudbenika u raznim radnim odsjecima; tko je zavirio u prostorije,
gdje su se održavale sjednice raznih odbora tijekom ove skup;
štine, te vidio oduševljenje i upravo natjecanje pojedinih članova,
da doprinesu svoj obol za izgradnju našeg zakonarstva kao i
požrtvovnost, kojom su iznošeni, branjeni i obrađivani razni
predloži, diktovani samo idealnom ljubavlju prema struci i našim
zelenim šumama i lugovima — taj se nije mogao oteti dojmu,
da je naše šumarstvo i u stvaranju ovog udruženja bilo dosljedno
svojim vječnim idealima.


Dok je prva glavna skupština bila manifestacija nacijonalne
dužnosti prema junačkoj prijestolnici, ova je skupština bila mani*
festacija rada , koja je bila to impozantnija, što se odigrala u
najdivnijem kraju naše lijepe domovine, u kojem smo kraju upo=
znali odličan dio našeg naroda, pun energije i životne sposobnosti.


Iza prve godine organizatornih poslova i početaka rada na*
stavljen je ovaj punom energijom u prošloj godini. Taj rad nije
ostao sakriven; najviši predstavnik naše struke, Ministar šuma
i rudnika zapazio ga je i dostojno ocijenio. Kontakt, koje je stvo=
ren između Ministarstva i udruženja je jamstvo, da je naše šu*


i
ŠUMARSKI LIST 9/1923 str. 4     <-- 4 -->        PDF

554 Nakon II. Glavne Skupštine J. Š. U.


marstvo na pravom putu, da zauzme u našoj narodnoj privredi
poziciju, dostojnu veličine i vrijednosti naših šuma.


Dvije godine žilavog i ustrajnog rada pokazale su, da se
život ovog udruženja besprekidno nastavlja na život pređašnjih
društava, da je taj život, pun snage i energije, sazidan na čvrstom
temelju, što se upire o tradicije, povezane neprekidnim vezom
stoljetnog života naših hrastova i jelovih orijaša. Iz beskrajne
ljubavi prema tim jedinicama i divnoj skupnosti, koju one sači=
njavaju, crpi i naše udruženje svoju snagu i jakost, i doklegod
ustraje na tom stanovištu, ne će mu naškoditi efemerni utjecaji
političkih i stranačkih borba!


To je momenat, koji je naglasio i najviši Pokrovitelj udru«
ženja, kad je uz ovu skupštinu vezao za naše udruženje historički
momenat primanja svih učesnika u svom krasnom Suvoboru.


Zanimajući se za prilike i rad udruženja nije oklijevalo Nje=
govo Veličanstvo naglasiti, da je taj rad samo zato mogao biti
tako plodan, jer je udruženje unijelo da se uzdigne iznad svag=
dašnjih trzavica i složno prione uz stručni rad. Tom je izjavom
dalo Njegovo Veličanstvo i smjernice za dalnji rad te uvjete za
opstanak udruženja.


Uvjereni smo, da će se svi članovi ovog udruženja najljepše
odužiti svom visokom Pokrovitelju za iskazano nam odlikovanje,
ako savijajući u svom srcu milu uspomenu na suvoborski prijem
saviju i svoj zavjet, da će poslušati očinski savjet svog Vladara
i naše udruženje držati i dalje strogo u grani*
čama stručnosti, daleko iznad sitnih dnevnih
trzavica i političke borbe.


Druga je svijetla upomena ove skupštine početak slaven =
skog šumarskog zbližavanja. Uz važnu zadaću među*
sobnog upoznavanja i zbližavanja u širokoj i prostranoj našoj
domovini donijele su nam tradicijonalne historičke veze novi
zadatak, koji je na ovoj skupštini dobio svoj konkretan oblik, a
to je naše upoznavanje i zbližavanje sa šumarima bratskog češko*
slovačkog naroda. To zbližavnje ima da bude klica, iz koje će
danas sutra niknuti silno stablo »Slavenskog šumarskog
save z a«. Frenetičan pljesak, kojim su svi članovi primili ovu
ideju pokazuje, da su svatili njezinu zamašitost i mi smo zahvalni
našoj braći, da su tu ideju potaknuli baš na ovoj našoj skupštini.


Još je nešto, što moramo naročito naglasiti, a to je porast
ugleda naše struke, koji je došao do izražaja i na ovoj skupštini.


Nije tome davno, da su se čule sa svih strana tužbe, kako se
za nas ne zna i ne mari. Bili smo tiha staleška društva, boreći
se svaki u svom kraju za staleške probitke i šaljući predloge, koji
nisu došli dalje od stručnih glasila. Danas smo jako privredno
udruženje, čiji se glas sluša, cijeni i uvažava. To se jasno vidjelo
na ovoj skupštini tako po reprezentacijama, koje su bile zastu=
pane kao i po javnoj štampi, koja se je vrlo laskava izražavala o
našem radu.
ŠUMARSKI LIST 9/1923 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Žica. 555


Do tog mišljenja javne štampe i do suradnje sa srodnim
društvima mnogo nam je stalo, jer je naša struka na svakom
koraku vezana s mnogim granama narodne privrede pa je uspjeh
moguć samo uzajamnim pomaganjem.


Što se same skupštine tiče, protekla je u najvećem redu. Svi
su referenti za vremena svršili svoje radove pa su rasprave u
plenumu tekle besprikorno i hitro. Naši drugovi u Sloveniji po*
kazali su se ne samo vrsnim organizatorima, već su nam pripra*
vili iznenađenja i ondje, gdje se nismo nadali. Knjiga »Gozdar*
stvo v Sloveniji« pod vrsnom redakcijom ing. Šivica svakako je
jedinstveno djelo svoje vrsti u našoj stručnoj literaturi, za koje
smo našim drugovima veoma blagodarni.


S uspjehom ove skupštine možemo biti u svakom pogledu
zadovoljni. Ing. Marinović.


Ing. Roman Satnavka (Srednje):


Žica.1


Troškovi izvoza šumskih produkata iz šume su u kalkulaci*
jama šumske pristojbe redovito najveći. Da šumska pristojba
bude što veća, moramo ove troškove svesti na minimum izabravši
onaj način izvoza, koji je u danim prilikama najpovoljniji,
i koji je skopčan sa najmanje troškova. O izboru načina, kako
ćemo dobaviti šumske produkte iz šume, ovisi dakle u prvom
redu vrijednost šumskog produkta u šumi. Zato i moramo isko*
rišćavajući koji šumski kompleks najveću pažnju posvetiti baš
izboru izvoznoga sredstva.


U ekstenzivnom gospodarenju, kako se u nas većim dijelom
vodi, odlučan je pri izboru izvoznoga sredstva čisto finansijalni
momenat, t. j . visina efektivnih troškova oko izvoza, akoprem se
i u ekstenzivnom gospodarenju mora po mogućnosti što veći
obzir uzeti također na preostalu sastojinu, na podmladak, na
čuvanje šumskog tla itd. Uza sve to ostaju ovi momenti čuvanja
sastojine, podmlatka i tla ipak još uvijek sekundarni.


Da li ćemo se u danim prilikama odlučiti za ovo ili za ono
izvozno sredstvo, zavisi osim od programa gospodarenja, načina
sječe i već postojećih prometnih sredstava, u glavnom o količini
materijala, koju moramo iz šume otpremiti, kao i o vrsti sorti*
menata, nadalje o daljini prevoza iz šume do kojeg stalnog većeg


1 Die Drahtri&se.


i*