DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd. 663


se vodi potrajno gospodarenje ima oporezovati prema šum*
skoj renti, a ne prema zemljišnoj renti.


No daljnja konsekvencija toga bi bila, da se od zemljišta,
obraslog šumom plaća više poreza, nego od toga zemljišta, kada
bi se kao ziratno tlo iskorišćivalo.


Stari zakon o zemljarini u krajevima bivše Austrougarske
nisu usvojili načelo da se porez za šumska zemljišta propisuje po
šumskoj renti, nego su tu rentu identificirali sa zemljišnom ren*
tom ziratnog tla, pa su šumu oporezovali jednako kao i oranicu i
livadu. Ako tome dodamo, da su prihodi šuma bili prije procje*
njivani na osnovu niske cijene drva, i da svi prihodi šume nisu
bili točno fiksirani, to vidimo, da se šumskom gospodarstvu prije
pogodovalo pred poljoprivrednim gospodarstvom.


J. Š. U. to danas ne traži, ali ne može odobriti, da se porez
na šumsko zemljište odmjeruje po horentno visokim cijenama
drva kao i po metodi, koja za šumsko gospodarstvo ne odgovara
(čl. 20.) i koja ne vodi računa o prilikama, o kojima zavisi vri*
jednost šuma. Da se gore istaknuti način oporezivanja šumskog
i ziratnog zemljišta što jasnije predoči, navada se sledeći
primjer:
Ako je A. posjednik šume od 100 ha površine, koja je po*
trajno godišnje uređena sa turnusom od 100 god., te ako je B.
posjednik ziratnoga zemljišta također od 100 ha površine i jed«
nake dobrote. Prihodnja vrijednost zemljišta u oba slučaja neka
iznosi 1400 Din; ako je p 3%, to zemljišna renta iznosi 1400 X


0.03 = 42 Din po ha.
Posjednik šume A. dobiva ali iz nje godišnji prihod 17.500
Din po ha, a od koje svote otpada na zemljišnu rentu 4200 Din
(za 100 ha), a ostatak od 13.300 Din otpada na kamate drvne mase
cijele šume.


Pošto poreska stopa iznosi 20% od katastralnoga čistoga
prihoda, to bi posjednik šume A. od svoga godišnjega prihoda


17.500 Din morao platiti poreza od 17.500 X 20% = 3500 Din;
od te svote otpada na zemljište 4200 X 20% = 840 Din (za svih
100 ha), a razlika od 3500 — 840 = 2660 ide na drvnu masu šume.
Posjednik ziratnoga zemljišta B. dobiva godišnje čisti pri*
hod ili zemljišnu rentu 4200 Din, te bi od toga imao platiti poreza
4200 X 20% = 840 Din. Istu količinu poreza plaćao bi posjednik
šume A., ako bi se oporezovala zemljišna renta, što je neispravno,
jer on godišnje dobiva iz šume 13.300 Din više od posjednika
ziratnoga zemljišta (17.500 — 4200). Za godišnji višak na prihodu
od 13.300 Din jest posjednik šume bogatiji, a taj prihod pret*
stavlja vrijednost drvne mase šume, koja u ovom slučaju iznosi


Protiv oporezivanja drvne mase šume moglo bi se navesti,
da se kod posjednika ziratnog zemljišta B. ne oporezuje ni nje*