DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 34     <-- 34 -->        PDF

664 Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


gov živi inventar stoka, koja po mišljenju nekih ima istu gospo*
darsku funkciju kao i drvna masa sastojina.


To ali stanovište nije ispravno, jer se stoka jednog poljo*
privrednog dobra ne može oporezovati, budući da se ona uzdr*
žaje od prihoda toga dobra i da je tako reći njegov sastavni dio.
Ispravno bi bilo to stanovište tek onda, kad bi se od sirova pri*
hoda poljoprivrednog dobra odbili troškovi uzdržavanja stoke,
odnosno da njihov vlasnik računom ustanovi koliku vrijednost
predočuje snaga stoke uložena u obrađivanje poljodjelskog tla,
te da se ta vrijednost stavi u ravnotežu sa troškovima uzdrža*
vanja dotične stoke. Jedino u onom slučaju morala bi se stoka
oporezovati, ako je ona sama sebi svrhom gospodarenju, te se
hrani krmom, koja se na vlastitom posjedu ne proizvodi, nego se
sa strane kupuje.


Toliko neka bude rečeno o principijelnom oporezivanju po*
trajnog šumskog gospodarstva.


2.
Oporezivanje šuma kod prekidnog gospoda*
r e n j a.
Kod ovoga načina šumskog gospodarenja, vrijednost glavnog
sječivog prihoda na kraju turnusa, plus prolongirani međuužitci,
koji su tjekom turnusa unišli, odbivši vi istom vremenu izdane
troškove, jednaka je konačnoj vrijednosti u tom vremenu postig*
nutih zemljišnih renta, odnosno kamatima prihodne vrijednosti
zemljišta. Šume ove vrste gospodarenja jesu po površini malene;
to su većim djelom šume seljaka. Sječivi prihod tih šuma može
se predočiti kao suma vrijednosti sviju dobara, koja budu svake
godine proizvedena i na kraju vremena produkcije užita.


Takav proces produkcije dobara jednak je onom, kao kad bi
netko stanovitu svotu novca kroz dulje vremena svake godine u
štedionicu ulagao i sve te iznose zajedno s kamatima najedamput
podigao. Ako želimo čisti zemljišni prihod, koji na koncu ophod*
nje polučimo jednolično razdijeliti na pojedine godine, to dotični
račun možemo na osnovu ove jednadžbe provesti


r(1 opU -1)


Au + Da . 1, op»-+ . . . — V(l,opu — 1) — C. l,opu = ´


o, op


Ispuste li se iz računa međuužici, upravni i kulturni troškovi


čisti prihod šume, koja se prekidno uživa.


< A u
1. Je r = ~.^~.—. °´op1
opu — 1
Taj matematski izraz predočuje rentu zemljišta ili prosječni


Uzmimo da je sječivni prihod A = 17.500 Din, te ako je
p = 3%, to renta zemljišta, koja se ima oporezovati, iznosi


17500


—- X 0,03 = 28,82 D.


1,03 -1