DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


Ako je poreska stopa 20% čistoga prihoda, to bi posjednik
šume morao platiti poreza 28.82 X 20% = 5.76 Din po ha.


Iz gore prikazanoga slijedi, da se šumu, u kojoj se prekidno
gospodari, valja oporezovati po zemljišnoj renti.


Prije se čisti prihod takve šume u prekidnom gospodarenju,
koji je valjalo oporezovati, ustanovljivao tako, da se sječivni
prihod aritmetički razdijelio na pojedine godine i tako dobiveni
dio smatrao se jedinicom vrijednosti šume, uređene za potrajno
gospodarenje. Prema takvom razdeljenju morao je posjednik
takve šume platiti porez i na kamate drvne mase, koje u šumi
nije ni bilo.


Radi toga platio je posjednik tako izračunate srednje vri*
jednosti šume veći porez, nego li posjednik poljodjelskoga zem*
ljišta jednake dobrote.


U gornjem primjeru iznosio bi taj srednji iznos


_Au_ = 1.500 = D
u 100


Prema poreskoj stopi od 20% imao bi dotični posjednik šume
platiti porez 175 X 20% = 35 Din, dakle za 35—5.76 = 29.24 D
više!


Taj znatni višak dolazi odatle, što su u prosječnom iznosu
175 D sadržani kamati drvne mase, koji iznosi 175—28-82 = 146-18
Din, a koje posjednik šume ne uživa, jernemadrvnemase.


Te kamate bi uživao tek onda, kada bi osim 1 ha bilo još
99 ha šumom obrasle površine i to sa normalnim razmjerom
dobrih razreda.


Spoznaja, da je oporezovanje šuma u prekidnim gospoda*
renju prema prosječnom prihodu krivo, dovelo je neke na misao,
da bi možda bilo ispravnije oporezovati prihodnu vrijednost
cijele šume, koja bi se periodički imala odrediti. Nu to se miš*
ljenje nimalo ne razlikuje od prvoga, te ni ono nije također
ispravno, jer se zemljarinu ima smatrati kao porez, koji se udara
na prihod zemljišta, a ne oporezuje se zemljište kao nekakav
zasebni kapital. U principu godišnji prihod zemljišta ima se samo
jedamput oporezovati, i to, samo u onoj godini u kojoj on uniđe,
a dalje više ne. Prema tome bio bi dužan posjednik takve šume
platiti porez od prihoda unišlog u dotičnoj godini, a ne od pri*
hoda, koji je unišao prošle i koji će unići slijedeće godine.


Taj način oporezovanja šume po njenoj prihodnoj vrijed*


nosti stoji prema principu oporezovanja zemljišne rente u dia*


metralnoj opreci. Ako bi se usvojio princip oporezovanja šume


prema njenoj prihodnoj vrijednosti, to bi se prihod svake prošle


godine s onim slijedeće godine ponovno oporezovao t. j . poste*


peno sakupljeni prihodi od sjetve pa do žetve neprestano bi se


oporezovali, što je posve neispravno, jer se godišnji prihod zem*


ljišta u principu ima samo jedamput oporezovati.


.