DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 36     <-- 36 -->        PDF

666 Stanovište J. S.´U. prema Zakonskom projektu itd.


Uzme li se za osnovku oporezovanja prihodna vrijednost
pojedine sastojine, to bi se u šumama prekidnoga gospodarenja
oporezovala samo vrijednost godišnjega prirasta, koji preostaje
kao razlika između prihodnih vrijednosti dvaju sastojina, koje
jedna za drugom slijede. Suma svih prihodnih vrijednosti poje*
dinih sastojina jednaka je vrijednosti glavnog sječivog prihoda
Au, a zbroj godišnjih renta tih prihodnih vrijednosti jednak je
renti normalne drvne mase. Ta je renta kod šume uređene za
potrajno godišnje gospodarenje jednaka njenom čistom godiš*
njem prihodu.


Oporezovanje vrijednosti godišnjega prirasta šume, u kojoj
se ne može potrajno godišnje gospodariti, nesmije se više srna*
trati kao porez na zemljište, nego kao porez na dohodak, i
to, što se porez na zemljište udara na prosječni godišnji prihod
bez obzira na njegovu eventualnu promjenljivost, koja je skoro
svake godine redovna kod šume u prekidnom gospodarenju.


Protiv toga, što se različito oporezuju šume, s kojima se
različito i gospodari, a koje mogu imati i jednaku površinu, na=
vađalo se da se od iste površine šume ubire različit porez i to
već prema tome, da li se porezuje šumska ili zemljišna renta. Ti
navodi ne počivaju na čvrstoj osnovici te je matematski isto, da
je oporezovanje šume u potrajnom gospodarenju prema šumskoj
renti posvema jednako onom prema zemljišnoj renti u šumi sa
prekidnim gospodarenjem.


Jedino Bavarska je usvojila u svom poreznom zakonu to
ispravno stanovište, da se šume u potrajnom godišnjem gospo*
darenju oporezuju prema šumskoj renti, a one u prekidnom
gospodarenju prema zemljišnoj renti.


U Pruskoj se udara porez na šume samo prema zemljišnoj
renti, pa odatle vlasnici šuma uživaju velike prednosti, jer se
veliki dio njihove kapitala, koji je sadržan u drvnoj masi, ne opo=
rezuje.


U bivšoj Austriji, Wiirtemberskoj i Badenskoj šume se opo*
rezuju samo po šumskoj renti. Pri tom se tamo kod šuma u pre*
kidnom gospodarenju ubire porez tako, da se glavni sječivni pri*
hod razdijeli na godine ophodnje i od svakoga se toga dijela
uzima stanoviti postotak u ime poreza.


Toliko smatra J. Š. U. potrebnim iznijeti glede zemljarine
kao poreza na šumsko zemljište, koji je za razvitak našega šu*
marstva u budućnosti od velike važnosti. Prema tome drži J.Š.U.,
da bi se neke ustanove zakonskoga prijedloga imale izmijeniti u
naprijed izloženom pravcu.