DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 64     <-- 64 -->        PDF

694 Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


što država nema dovoljno finansijskih sredstava za investicije, bilo radi neđo*
statka osoblja itd. te se gornja svrha (zahtjevi držav. finansija) imade postići
prepuštanjem eksploatacije privatnom kapitalu putem dugotrajnog ugovora,
onda J. Š. U. kao najviša stručna organizacija u državi moli, da se kod sklas
panja tih ugovora sa strane Ministarstva Šuma i Rudnika u dotične ugovore
unesu još i ove stavke dot. istaknu ovi principi:


a) Radi zaštite uzgojnog momenta da se posvema isključi gola sječa te
se dopusti samo naravno pomlađenje putem oplodne ili preborne sječe. Do«
zvoliti se može potpuna sječa starog drveća samo u onom slučaju, gdje je bilo
naravnim, bilo umjetnim načinom osiguran pomladak.


b) Da se u ugovoru što strožije primenjuju propisi šum. zakona u pogledu
uzgoja i njege šuma (obaranje stabala, izrada, izvoz itd); naročito pak propisi
šum. zakona, koji se tiču šumskih požareva (upozorujemo na članaka 34—39
predloga Zakona o Šumama J. Š. U.).


c) Drvna masa, koja nije predmetom kupoprodaje, imade se izraditi u
državnoj režiji, a kupac dotičnog šumskog kompleksa ima se ugovorom obve=
zati, da tu drvnu masu pravodobno izveze na svojim prometnim srestvima.


d) Da se započne sa sistematskim uvođenjem režijskog gospodarenja,
treba kod sklapanja ugovora izlučiti od prodaje stanovite komplekse šuma u
istom gravitacijonom području sa svrhom, da se te šume izrade u vlastitoj
režiji. Iz tih šuma izrađeno drvo izvozilo bi se na prometilima kontrahenta uz
pravednu oštetu.


Da se režija uzmogne nakon izminuća ugovora proširiti i na ostale dijes
love eksploatacijonog područja, potrebno je, da se ugovorom osigura prelaz
u vlasništvo državnog erara nakon izminuća ugovora ne samo za dolnji, nego
u slučaju potrebe i za gornji stroj šumskih željeznica (naravno uz pravednu
oštetu).


e) Radi zaštite drž. interesa trebao bi kubiciranje oborenog drveta vršiti
po izrađenim sortimentima, odnosno po sekcijama (a ne samo po srednjem
promjeru i duljini cijelog debla).


f) Ako kontrahent želi, da u stanovitom perijodu posiječe više stabala,
nego što ugovor predviđa, netreba ga vezati za kakav termin, nego te molbe
treba u svako doba primati i u opravdanom slučaju riješavati u obliku naknad»
nog preliminara.


g) U ugovoru treba osigurati kontrolu drveta po drž. šum. organima na
kupčevim pilanama i ostalim šumskoHnd. postrojenjima.


h) Da se odredi u ugovoru pravovremeno plaćanje obroka. Prekoračenje
može se dozvoliti samo u određenom roku, zašto se plaćaju kamati u visini,
koja se plaća Narodnoj banci za posuđen novac (inače se ugovor razvrgava).


i) Kao jedan od uvjeta izdavanje ovih dvaju šum. kompleksa da se stavi
obveza kupčeva na izgradnju željezničkih spojeva, koje zahtjevaju opći nacijo»
nalno«ekonomski interesi.


Nakon toga su pretresenc još neke tačke eventualija i primljeni ovi novi
članovi:


Redoviti :
Šnikovec Bogomir, potšumar I. kl. Aleksinac Srbija.
Davorin bar. Turković, veleposjednik NovosCelje z. p. Petrovce Slovenija.