DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Kalkulacija šumske takse.


Ing. Josip Waszner (Sarajevo):


Kalkulacija šumske takse.


Bivša zemaljska vlada u Sarajevu izdala je pod brojem 171661
od 14. septembra 1919- naredbu u svrhu ustanovljenja šumske takse
kod prodaje drva na panju- U toj je naredbi bazirano matematičke
riiešenje o pitanju šumske takse na principu, da se šumska taksa
dobije na logični način kao konačni rezultat izračunavanja-


Prema tome bila je postavljena za poduzetnički dobitak formula


1-+1CJJ , .
p ´


i za šumsku taksu formula


Š (V — G) — U IL)"
U ovdješnjim stručnim krugovima je vrlo dobro poznato, da je
istom nakon izdanja ove naredbe stručni rad zauzeo maha i pokazao
sigurnije rezultate, nego što je to dotada bilo, te da se i prilikom
raspravljanja novih ugovora s trgovcima drvetom odnosno industrijalcima,
radilo sasvim po formulama i pregledima ustanovljenim u
toj naredbiTačno
po ovom pregledu i po onim formulama kalkulirane su
već šumske takse u procjenbenim operatima područja:
Šedinac i Glasinac iz 1906- godine,
Ravna planina iz 1907- godine,
Bjela-Kiser iz 1907- godine,
Dobrotuš-Bokšanica iz 1908- godine,
Mišoca iz 1909- godine,
Čemernica iz 1910- godine,
koji su pohranjeni u odeljenju za uređivanje šume u Sarajevu, šte
dokazuje, da su te formule bile poznate dotičnom činovniku već u
ono vrijeme- Navod gosp- Ing-^ Lohwassera u njegovom članku
»Ustanovljenje šumske takse« (»Šumarski List« broj 4 iz god- 1923-,
strana 214), — prema kojem se »upotrebljuje Barthina formula i kod
državnih šumskih nadleštava kao podloga za kalkulacije drveta na
´panju« — ne može se odnositi na bosanske prilike, jer je Bartha
objelodanio svoju metodu o izračunavanju šumske takse istom u
godini 1914- u listu »Erdészeti-Lapok«. Ne može se nikako prihvatiti
ni mišljenje, da su Barthine formule već bile upotrebljene osam
ili devet godina prije od onog stručnjaka, koji je izračunao šumske
takse za gore navedene područje


* U := poduzetnički dobitak, V = prodajna cijena, p = pestotak nodnzetničkog
dobitka, Š = šumska taksa, G proizvodni troškovi.


ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 12     <-- 12 -->        PDF

ft«, . Kalkulacija šumske takse.


Ako se formula I. o poduzetničkom dobitku valjano upotrijebi,
m da se ništa prigovoriti pravilnosti rezultata. Ali kako izgleda,
imade stručnjaka, koji još nisu na čistu s ovom formulom, budući da
tvrde, da je poduzetnički dobitak ovisan samo o prodajnoj cijeni
(V), uslijed čega se kod izračunavanja postizavaju nepravilni rezultati-
Ali isti zaboravljaju, da u formuli, kao regulator za riziko,
koje je s preduzećem skopčano, dolazi još u obzir faktor p (posto
tak poduzetničkog dobitka), koji prema tome kakav je riziko, mora
biti visok ili nizak. U kojoj se mjeri mora preduzeti ova promjena,
odlučuje razmjer, u kojem stoje produkcijoni troškovi raznih prtduzeća
međusobno- Stoji do onoga, koji računa, da postupa pravedno
i ispravno, pa će biti kako poduzetnički dobitak, tako i tražena
šumska taksa ispravno ustanovljena.


Po formuli II- dobije se šumska taksa samo za jedan sortimenat
drva, odnosno prosječnu cijenu od više sortimenata- No kod četinjavog
korisnog drveta nalazimo tolike razlike u kakvoći, da su
se u trgovini drvetom stvarale različite klasifikacije, pa također i
za drvo u stablima kao i za dijelove jednog te istog debla- Tako je
nastala kod stabala i trupaca četinjavih drveta klasifikacija korisnog
drveta na I- i II- klasu-


Pošto iz ovih sortimenata proizlaze kvalitativno i kvantitativno
različiti drveni produkti, koji se po različitim cijenama prodaju, to
je samo po sebi razumljivo, da razlike u kakvoći moraju doći do izražaja
i u šumskoj taksi.


Ako smo po formuli II. ustanovili prosječnu taksu (Š) četinjkorisnog
drveta, pitanje je, kako možemo na temelju ove cijene
ustanoviti šumsku taksu korisnog drveta I- i II- klast (Si i Su)?


Da je to moguće, valja da su nam poznati slijedeći podaci, koji
se moraju ustanoviti već prilikom procjenbenih radova u šumi, i to:


1- Postotni razmjer između drvne mase korisnog drveta I- kl.
( P, ) i II. klase ( P„ ).—


2- Prosječna prodajna cijena rezanog materijala (Vi) dobivenog
iz 1 m3 korisnog drveta I- kl- i onog dobivenog iz 1 ma korisnog
drveta II- klase ( Vu ) zatim rudokopnog drveta i t- d-


Na temelju ovih podataka dadu se postaviti slijedeće jednadžbe:


c ( S, . P, ) + ( Su X P,0^ a)


5 100


Si y» ´ S[, . b.)


c ^" s . c.)


Ako uvrstimo vrijednost Si (formula b) u formulu a), tad ćemo
éebiti iz jednažbe
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Kalkulacija šumske takse.


(SlXP.)+(^ S,X P„)
S


100


S . 100 -( P, + -^Vi,-—. P„ ) . S


S x 100


IH.)s, v" .
.. p
pp„


t-j -šumsku taksu korisnog drveta I-klase-
Ako uvrstimo vrijednost Su (formula c) u formulu a), dobit ćemo


(v~:S„ . P) + (S„ . P„ )


S 100


S . 100 ( ~| P, + .. ) . S„


S . 100 .. . IV.)


s„


P. + ..
Vu


šumsku taksu korisnog drveta II-klase-


Primjer:


Od veće količine četinjastog drveta, koja će se prodati, otpada


— prema procijenbenom operatu — 75%(Pi ) na korisno drvo I-kli
25% (Pu) na korisno drvo II-klase (od toga 20% na balvane do
20 cm debljine na tankom kraju i 5% na rudokopno drvo do 10 cm
debljine na tankom kraju)-Prilikom procjenjivanja šume bilo je
ustanovljeno, da se iz 1 m3 korisnog drveta I-klase može očekivati:
30% dasaka I. klase, a m8 = 800 Din.
35o/„ , II. ,,-.„-700 „
27% „ III. „ , . = 580 ,8% okoraka „ =300 „


a iz 1 m3 korisnog drveta II. klase


15% dasaka II. klase, a nv´ 700 Din.
35°/o „ III. „ „ = 580 .
40o/0 , IV. „ . 460 ,
10% okoraka m* 300 „


uslijed čega je prodajna cijena 1 m3 rezane robe iz korisnogdrveta I. klase


800 . .L = 240 Dinara


700 *.-.L> 245 ,
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 14     <-- 14 -->        PDF

10 Kalkulacija šumske takse.


580 X ~ -- 157 Dinara


300 . jL= 24 „


S" = 666 Dinara
a prodajna cijena 1 m3 rezane robe iz korisnog drveta II. kl.


700 X -jôô = 105 Dinara


580 X — = 204


460 X JE. = 184


100 10* »


300 X — - 30


S" = 522 Dinara
Kako vidimo, prosječna je prodajna cijena 1 m3 rezanog materiiala
S = 666 X 75 + 522 X 20


tenjaia a ___ ^ 635 .. Dinara-Prodajna ci


jena 1 ms rudokopnog drveta bila je ustanovljena sa 240 Dinara-
Sada je pitanje, kolika je šumska taksa 1 m3 okruglog korisnog
drveta I- kl- (Si ) i kolika je 1 m3 okruglog korisnog drveta II. kl(
Su ) ako troškovi proizvodnje 1 m3 rezane robe iznašaju (G) 40©
Din-, a poduzetnička dobit 20% (p) proizvodnih troškova i šumske
takse-
Prema formuli I- je poduzetnički dobitak
U - $55 = 105 Din.


1 + 20


a prema formuli II- je prosječna šumska taksa 1 m3 rezane robe


S = (635—400) — 105 == 130 Din-;
kod 60% iskorišćavanja je dakle prosječna šumska taksa 1 m*
okruglog korisnog drveta S = 130 X 0-6 = 78 Din-, što odgovara


78 X 100


12-.% prosječne prodajne cijene rezanog materijala635


Kako smo gore naveli jest prodajna cijena 1 m3 rezanog materijala
iz korisnog drveta I- klase = 666 Din., dakle vrijednost materijala
1 m3 okruglog korisnog drveta I- kl- (Vi) = 666 X 0-6 = 399-6
okruglo 400 Din.


Prodajna cijena 1 m3 rezano? materijala iz korisnog drveta II- kl.
= 522 Din-, dočim je vrijednost rezanog materijala iz 1 m3 okruglog
´korisnog drveta 522 X 0-6 == 313-2 Din-, a ona 1 m3 rudokopnog
drveta = 240 Din. Pošto se ali u 1 m3 okruglog korisnog drveta IIkl-
nalazi 80% za rezani materijal valjanih balvana i 20% rudokopnog
drveta, za to je vrijednost robe iz 1 m3 okruglog korisnog drveta II- kl


= 298-40


( Vu ) = = 313 . 80100 + 240 . 20


okruglo 298 Din.
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Kalkulacija šumske takse.


Na temelju dosada izračunatih podataka jest šumska taksa 1 .´
okruglog korisnog drveta I- kl- prema formuli III


78 . loo „_ _. ...


Sl = 83,31


" 7s + g 25 *


*3
4oo´


83. X loo : 0..&´´


13l2/o


^635 ´ =


prosječne prodajne cijene 1 m3 rezanog materijala, a šumska taksa
1 m3 okruglog korisnog drveta II. klase prema formuli IV


78 x lQO


= 62-o7 Din.


S„


1^.75 + 25


298
to jest x


62-o7 loo = 9-77o/0 prosječne prodajne cijene 1 m»
635 rezanog materijala ili


62 07 + loo 7450°/o šumske takse 1 ms okruglog korisnog


83´3i drveta I. klase. —


Ako preračunamo zadnji postotak na prostorne metre, iznašala
bi šumska taksa 1 prost- metra okrug- korisnog drveta II- .74-
5 X 0-75 = 55-87% šumske takse 1 m3 okr- korisnog drveta I- kl.


Iz ovoga primjera može se razabrati, u koliko je štetno za prodavaoca,
ako se korisno drvo II- klase proda jednostavno pod imenom
gorivog drveta i za cijenu posljednjeg odnosno — ako se šumska
taksa ne ustanovi prema klasifikaciji korisnog drveta