DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Nacrt zakona 25


Cl. X.


Neće se izlučivati visoke alpske ispaše.


Servitutna prava, koja na tim ispašama postoje, urediće se po načelu
potrebe tako, da će se dosadašnjim pravoužitnicima odnosno žiteljima pojedinih
sela, opština ili više opština zajedno po mogućnosti odrediti zaseban kompleks
za ispašu prema stanju broja marve i pašnjaka.


Kod provadanja ove ustanove treba paziti na produktivnost pašnjaka i
racionalno uzdržavanje te produktivnosti.


V.
PRESTANAK SERVITUTA NA DRŽAVNIM ŠUMAMA I ISPAŠAMA.


Čl. XI.


Čim se provede ograničenje opštinskih šuma i ispaša, prestaju sva servitutna
prava rta svim državnim objektima.


VI.
PRAVOU2ITNICI.


Čl. XII.


Pravoužitnici opštinskih šuma i ispaša jesu svi članovi dotične opštine,
koji se bave ili isključivo zemljoradnjom ili je njihova eksistencija vezana za
zemljoradnju, ma da se i drugom privredom bave, ako imaju uslove člana I.,
alineja 1.


Svi oni opštinari, koji imaju dovoljno svoje šume ili ispaše i mogu da
odatle podmire svoje potrebe, isključeni su od prava da se koriste s opštinskim
šumama i ispašama.


Ako takva lica ili porodice ne mogu da podmire potpuno svojih potreba
iz sopstvcnih šuma i ispaša, imaće pravo da nadmire nedostatak iz opštinskih
objekata.


Čl. XIII.


Pravoužitnici mogu da budu pojedinci kao i zadruge.
Opseg prava i potrebe utvrdiće se na osnovu mesnih izviđa i prema
mesnim prilikama primjenjujući pri tome strogo princip ekonomije.


Čl. XIV.


Prava pravoužitnika prestaju smrću njihovom; napuštanjem domicila i
napuštanjem zemljoradničkog zvanja.
U koliko se umanji ekonomija pravoužitnika, sumnjiče se prema potrebi
i njezina prava.
Kod deobe seoskih ekonomija valja pojedine delove njihove smatrati samostalnim
ekonomskim jedinicama.