DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Nacrt zakona 25


Cl. X.


Neće se izlučivati visoke alpske ispaše.


Servitutna prava, koja na tim ispašama postoje, urediće se po načelu
potrebe tako, da će se dosadašnjim pravoužitnicima odnosno žiteljima pojedinih
sela, opština ili više opština zajedno po mogućnosti odrediti zaseban kompleks
za ispašu prema stanju broja marve i pašnjaka.


Kod provadanja ove ustanove treba paziti na produktivnost pašnjaka i
racionalno uzdržavanje te produktivnosti.


V.
PRESTANAK SERVITUTA NA DRŽAVNIM ŠUMAMA I ISPAŠAMA.


Čl. XI.


Čim se provede ograničenje opštinskih šuma i ispaša, prestaju sva servitutna
prava rta svim državnim objektima.


VI.
PRAVOU2ITNICI.


Čl. XII.


Pravoužitnici opštinskih šuma i ispaša jesu svi članovi dotične opštine,
koji se bave ili isključivo zemljoradnjom ili je njihova eksistencija vezana za
zemljoradnju, ma da se i drugom privredom bave, ako imaju uslove člana I.,
alineja 1.


Svi oni opštinari, koji imaju dovoljno svoje šume ili ispaše i mogu da
odatle podmire svoje potrebe, isključeni su od prava da se koriste s opštinskim
šumama i ispašama.


Ako takva lica ili porodice ne mogu da podmire potpuno svojih potreba
iz sopstvcnih šuma i ispaša, imaće pravo da nadmire nedostatak iz opštinskih
objekata.


Čl. XIII.


Pravoužitnici mogu da budu pojedinci kao i zadruge.
Opseg prava i potrebe utvrdiće se na osnovu mesnih izviđa i prema
mesnim prilikama primjenjujući pri tome strogo princip ekonomije.


Čl. XIV.


Prava pravoužitnika prestaju smrću njihovom; napuštanjem domicila i
napuštanjem zemljoradničkog zvanja.
U koliko se umanji ekonomija pravoužitnika, sumnjiče se prema potrebi
i njezina prava.
Kod deobe seoskih ekonomija valja pojedine delove njihove smatrati samostalnim
ekonomskim jedinicama.
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Nacrt zakona


Cl. XV.


Kako će se iza svršene akcije po ovom zakonu steći pravoužitničko
pravo, na opštinskim šumama, odrediće naročiti zakon, koji će potanje regulisati
i prava pravoužitnika.


VII.
ODVAJANJE KOMPLEKSA ZA KOLONIZACIJU.


Cl. XVI/


Istovremeno sa ovom akcijom provodiće se izlučivanje podesnih zemljišta
za poljoprivredu u cilju, da se zemljoradnici snabdiju potrebnom zemljom.


Cl. XVII.


Kod izlučivanja državne zemlje za agrikulturne svrhe isključiće se ...pre
visoka šuma kao i starije i vrednije sastojine niske i srednje šume, u koliko
ti objekti sačinjavaju jednu arondiranu ekonomsku celinu.


Prema tome pri izlučivanju državne zemlje za kolonizaciju ne smiju se
stvarati nove enklave, niti se smiju načeti arondirane visoke šume kao ni starije
vrednije sastojine niskog i srednjeg uzgoja.


Nakon isključenja niskih šuma i ostalih starijih i srednjih sastojina kao
i izlučenja opštinskih šuma i ispaša staviće se preostalo zemljište na raspolaganje
u svrhu kolonizacije.


VIII.
UREĐENJE UZURPACIJA I ENKLAVA


Cl. XVIII.


U isto vreme uredivaće se i izurpacije na drž. kompleksima i na kompleksima,
koji se izlučuju u opštinske svrhe.


Organi, koji budu provodili izlučenje opštinskih šuma i ispaša, ustanoviće
one uzurpacije, koje nemaju uslova za kolonizaciju bilo sa strane uzurpanta bilo
sa strane neuzurpiranog zemljišta i staviće u pogledu takovih uzurpacija predlog
nadležnoj vlasti; to vrijedi za uzurpcije, koje nadlenža vlast do sad nije još odobrila


Cl. XIX.


Sva ona državna zemljišta, koja su pojedini zemljoradnici uzurpirali
usred državnih šuma, opštinskih šuma ili pašnjaka i koja se nigde ne dodiruju
privatnih zemljišta i nisu određena za kolonizaciju, imaju se oduzeti iz posjeda
uzurpanata.


U zamjenu za oduzetu zemlju daće se dotičnim zemljoradnicima, ako su
potrebni, druga zemljišta u potrebnom opsegu na drugom mestu, koje je određeno
za kolonizaciju.
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Nacrt zakona


IX.
KOLONIZACIJA I KOLONISTI.


Cl. XX.


Zemljišta, koja se izluče za kolonizaciju, rasparceliraće se po organima
agrarnih vlasti prema kolonizacionoj osnovi.
Izlučeni kolonizacioni objekti predaće se agrarnim vlastima da na njima
nasele koloniste.


Svakom kolonisti daće se onolika masa građevnog drveta, koja mu je
potrebna za izgradnju kuće i najnužnijih gospodarskih zgrada u najvećoj količini
od 50 m3. Osim toga ostaviće se pojedinom kolonisti potrebna količina za
ogrev a najviše 75 pr. metara za 3 godine.


U koliko ne bude drvne mase na koloni´zacijonim objektima, da će se po
mogućnosti spomenute količine iz državnih i opštinskih šuma. Eventualni višak
drveta stavlja se na raspolaganje Ministarstvu Šuma i Rudnika, prvenstveno
za pokriće troškova oko sprovođenja ovog zakona i za kolonizaciione svrhe.


Cl. XXI.


Kolonistima, koji su kolonizirani poslije 25. februara 1919. i koji će se na
izlučenim zemljištima po ovom zakonu kolonizirati, pripada pravo pravoužitničko
na šumama i ispašama opština u kojima su kolonizirani, pa se kod izlučivanja
općinskih šuma i ispaša ima uračunati kompleks, koji će podmiriti njihove
potrebe prema površini za kolonizaciju određenog zemljišta i prema broiu
kolonista, ako dotična opština po ovom zakonu dobije svoju šumu.


X.
NADLEŽNE VLASTI.


Cl. XXII.


Vlasti, koje će ovaj zakon provoditi, jesu sreske komisije, šumsko agrarna
komisija u Sarajevu kao prva instancija i Ministar Šuma i Rudnika kao druga
i poslednja instancija.


Cl. XXIII.


Sresku komisiju sačinjava:


1. Poglavar dotičnog sreza ili njegov zamjenik.
2.
Izaslanik nadležne Direkcije šuma.
3.
Izaslanik agrarne direkcije u Sarajevu ili dotičnog okružnog agrarnog
ureda.
4. Poljoprivredni stručnjak.
5.
Geometar.
6. Po četiri agrarna prisiednika dotičnih opština, prema članku 14. provedbene
naredbe za beglučku uredbu od 12. maja 1921. god.
Stručnjaci po tač. 3. i 5. mogu biti jedno lice.
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 32     <-- 32 -->        PDF

28
Nacrt zakona


Cl. XXIV.


Sreske će komisije provesti izvide, koji su potrebni, da se sve ustanove
ovoga zakona provedu a naročito će


1. ustanoviti interesne sfere pojedinih opština;
2.
ustanoviti poimenice broj interesenata i njihovih potreba, kataster;
3.
ustanoviti broj stoke i potrebnu površinu ispaše za pojedine opštine
ili više njih, gde ie paša zajednička;
4.
odeliti prema uputstvu Ministra šuma i Rudnika komplekse čl. VIII.,
IX., X., XVI. ovog zakona;
5.
Prema čl. VI. i VII. sastaviti potrebne predloge na Ministra šuma i
rudnika;
6.
nastojati sporazumno resiti sporove između interesenata i opština;
7.
provesti sve potrebne izvide, kako bi šumsko agrarna komisija mogla
doneti rešenje po predmetu servituta obzirom na odredbu čl. III. al. 1.
ovog zakona u koliko su ovi servituti sporni;
8.
sa stručnim mišljenjima i geometrijskim operatima predložiti cijeli materijal
šumsko agrarnoj komisiji na rešenje.
Cl. XXV.


Agrarni prisjednici imaju da daju obaveštenja i da stavljaju predlog, koji
će se unijeti u zapisnik.


Interese pojedinih grupa ili porodica zastupaće njihov predstavnik.


XI.
ŠUMSKO AGRARNA KOMISIJA.


Cl. XXVI.


Šumsko agrarna komisija sastoji se od po jednog stručnog delegata Direkcije
Šuma i agrarne direkcije te Delegacije Ministarstva Poljoprivrede i Voda
u Sarajevu, kojima će predsjedati naročiti organ postavljen sporazumno od Ministra
Šuma i Rudnika te Ministra za agrarnu reformu.


Potrebna stručna lica staviće komisiji na raspolaganje Direkcija Šuma,
Agrarna Direkcija i Delegacija Ministra Poljoprivrede i Voda u Sarajevu.


Cl. XXVII.


U nadležnost šumsko agrarne komisije spada naročito


1. Uprava ćele akcije po ovom zakonu;
2. Odluka o predlozima sreskih komisija;
3.
Predloži Ministra Šuma i Rudnika u slučajevima čl. VI. iXXIII. ovog
zakona;
4.
Rešenje po predmetima nabrojenim u tačci 7. čl. XXIV. na osnovu od
sreskih komisija već provedenih izviđa.


ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Nacrt zakona
29


XII.
ŽALBE.


Cl. XXVIII.
0 žalbama protiv rešenja šum. agr. komisije odlučuje Ministar Šuma i
Rudnika kao druga i poslednja instancija.
Svoja rešenja donosi Ministar šuma i rudnika po predlogu kolegija u
kojim će biti jedan pravnik, jedan šumarski organ i jedan organ poljoprivrede
i voda.
Rok za žalbu iznosi 3 nedelje od dana kad se rešenja šum. agr. komisije
iglase odnosno dostave interesentima.
Rešenja šum. agr. komisije oglasiće se, u koliko se tiče opština ediktom
i zvaničnom listu i izloženjem u sedištu opštine.
Rešenja, koja se tiču pojedinaca, dostaviće se njima u ruke.


XIII.
IZVRŠIVANJE REŠENJA.
Cl. XXIX.


Punovažna rešenja i odobrenja naredbe imaju značaj punovažnih sudskih
resuda i provešće se u zemljišnim knjigama.


Rešenja koja se odnose na državne objekte i privatne objekte čl. III. ovog
ikona provešće se od ureda.


XIV.
PRIVREMENA UPRAVA OPŠTINSKIH ŠUMA I ISPAŠA.
Cl. XXX.
Upravu i nadzor nad opštinskim šumama i ispašama kao i razdiobu užiinja
vršiće i dalje nadležne šumske državne vlasti i to dotle, dok to pitanje ne
guliše naročiti zakon.
Iza toga preuzeće sve to organi opštinski na način, koji će odrediti naroi
zakon.


XV.
TROŠKOVI.
Čl. XXXI.
Sva akta, podnesci, molbe, žalbe i provođenja u zemljišne knjige na
rovu
ovog zakona prosta su od pristojbe.
Troškove provođenja ovog zakona nosi država.
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Nacrt zakona


..


XVI.
ZABRANA ODTUDIVANJA I OPTEREĆIVANJA.


Cl. XXXII.


Oni kompleksi, koji se izluče u korist opština ili pojedinaca po ovom zakonu
neće se moći odtuđiti ni opteretiti, pa će se to zabilježiti u zemljišnim
knjigama.


XVII.
ZAVRŠNE ODREDBE.


Cl. .....


Ministar Šuma i Rudnika, Ministar za Agrarnu Reformu, Ministar Finansija,
Ministar Pravde, Ministar Unutrašnjih dela i Ministar Poljoprivrede i Voda
ovlašćuju se da za provađanje ovoga zakona izdadu nužne naredbe.


Cl. XXXIV.


Ovaj zakon staje na snagu danom, kad ga Kralj potpiše i kad bude obnarodovan
u »Službenim Novinama« Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.


Provođenje ovoga zakona povjerava se Ministru Šuma i Rudnika, Ministru
za Agrarnu Reformu, Ministru Pravde, Ministru Financija, Ministru Unutrašnjih
Dela, Ministru Poljoprivrede i voda.


Svim vlastima zapovedamo, da po ovom zakonu postupaju, a svim i svakomu,
da mu se pokoravaju.


®&&L)