DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Nacrt zakona


IX.
KOLONIZACIJA I KOLONISTI.


Cl. XX.


Zemljišta, koja se izluče za kolonizaciju, rasparceliraće se po organima
agrarnih vlasti prema kolonizacionoj osnovi.
Izlučeni kolonizacioni objekti predaće se agrarnim vlastima da na njima
nasele koloniste.


Svakom kolonisti daće se onolika masa građevnog drveta, koja mu je
potrebna za izgradnju kuće i najnužnijih gospodarskih zgrada u najvećoj količini
od 50 m3. Osim toga ostaviće se pojedinom kolonisti potrebna količina za
ogrev a najviše 75 pr. metara za 3 godine.


U koliko ne bude drvne mase na koloni´zacijonim objektima, da će se po
mogućnosti spomenute količine iz državnih i opštinskih šuma. Eventualni višak
drveta stavlja se na raspolaganje Ministarstvu Šuma i Rudnika, prvenstveno
za pokriće troškova oko sprovođenja ovog zakona i za kolonizaciione svrhe.


Cl. XXI.


Kolonistima, koji su kolonizirani poslije 25. februara 1919. i koji će se na
izlučenim zemljištima po ovom zakonu kolonizirati, pripada pravo pravoužitničko
na šumama i ispašama opština u kojima su kolonizirani, pa se kod izlučivanja
općinskih šuma i ispaša ima uračunati kompleks, koji će podmiriti njihove
potrebe prema površini za kolonizaciju određenog zemljišta i prema broiu
kolonista, ako dotična opština po ovom zakonu dobije svoju šumu.


X.
NADLEŽNE VLASTI.


Cl. XXII.


Vlasti, koje će ovaj zakon provoditi, jesu sreske komisije, šumsko agrarna
komisija u Sarajevu kao prva instancija i Ministar Šuma i Rudnika kao druga
i poslednja instancija.


Cl. XXIII.


Sresku komisiju sačinjava:


1. Poglavar dotičnog sreza ili njegov zamjenik.
2.
Izaslanik nadležne Direkcije šuma.
3.
Izaslanik agrarne direkcije u Sarajevu ili dotičnog okružnog agrarnog
ureda.
4. Poljoprivredni stručnjak.
5.
Geometar.
6. Po četiri agrarna prisiednika dotičnih opština, prema članku 14. provedbene
naredbe za beglučku uredbu od 12. maja 1921. god.
Stručnjaci po tač. 3. i 5. mogu biti jedno lice.