DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Bilješke. 47


..... .......... ...... ......... ....... .. ....... ....... . .........
........ .......


. *
..... ........ ...... ....... ce .. 1.—10. .... 1924. .......
....... .. ... ...... .. ce ....... .. ..... ...... (........ 1921.
......, .. .... .... ..... ............ .... . ....... ......... .
.... ...... ....., .... ......... ... 4. ....... . ........ ........
...... .. ........ ....... . ......
........ ce ..........., .... ce .... .. ..... ............, ..
..... ...... ..... ... ....... ...., . .. ..... ...... .. ....... .
......
. ...... ......., ...... .......... ......... .. ce . .... ......
........ ..........
...... je, .. ce .. .... ..... .... ... .... .... ......... .. ....
....... .... ..........
.. ... ........ .........., .... .... ............ ........ .......
........., .... .... ........ ......, .... ce ........ .. .........
....... ........ .. ...... .........., .......... ......... .........
.....


..


Novo poduzeće za proizvodnju sjemenja-


Poznato je, da par postojećih trušnica šumskog sjemenja nisu u stanju
pokriti domaću potrošnju. S toga radosno- pozdravljamo svaki novi pothvat,
koji će svojom produkcijom smanjiti uvoz sjemena iz inostranstva.


Doznajemo, da je g. Josip Petrič, drv. trgovac u Rečici ob Paki u Sloveniji
osnovao sušarmi, koja će već ove godine proizvesti oko 1 vagona smrekovog
sjemena.


Nadamo se, da će sjeme biti dobre kvalitete, pa će ova tvrtka proširiti
svoj posao i na produkciju ostalog šumskog sjemena. ,


Dvadesetgodišnjica udruženja JugosI- šum- akademičara-


Dne 10. prosinca proslavljena je u 12. br. »Š. L.« od 1923. već najavljena
dvadesetgodišnjica kluba udruženja naših šumarskih akademičara.
Svečana sjednica održana je u dvorani Jug. Šum. Udruženja u prisustvu
gg. profesora gosp.-šum. fakulteta, šefa drž. šum. direkcije u Zagrebu, izaslanika


J. Š. U. i svih akademskih klubova zagrebačkog sveučilišta.
Spominjući ovu uspjelu proslavu želimo našim mladim drugovima, da
svoj plemeniti rad i nadalje nastave započetim elanom, a gg. kolege i sve prijatelje
našeg šumarstva molimo, da ovo udruženje potpomognu materijalno u
ovim teškim vremenima. .. .
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 52     <-- 52 -->        PDF

48 Literarni pregled.


Pučka predavanja iz šumarstva.


Ministarstvo Šuma i Rudnika odazvalo se je predstavci J. Š. U. spome


nutoj u 12. broju »Šum. Lista« (str. 745.) glede održanja pučkih predavanja po


šum. činovnicima.


Pod brojem 34.788 od 10. XII. 1923. izdalo je Minist. Šuma i Rudnika na


ređenje svim Žup. oblastima, Direkcijama šuma i Qosp. uredima imovnih općina,


da saopšte područnim šum. organima, neka se pozivu .5. Š. U. u pogledu dTŽanja


predavanja neizostavno oda´zoru, kadgod se u mjestu njihova sjedišta bude dr


žalo predavanje, a po mogućnosti i izvan sjedišta mjesta, ako se budu tamo »


to doba nalazili po službenom poslu.


I Literarni pregled.


Šumarsko lovački kalendar za godinu 1924


Izašao je iz štampe ovaj kalendar, što stupa u 20. godinu svoga opstanka.
Ističemo ovaj važni momenat za to, što je kalendar do sada dolično ispunjava»
prazninu, koja se osjećala na polju naše stručne literature.


U ovogodišnjem izdanju doneseno je par novih članaka, tako članak ®
naéiBU pečenja cigle i paljenja vapna u poljskim pećima pomoću drva; nadaljt
statistika naših šuma, trgovina drvom, prikaz šumske industrije, prihoda držav.1.
šuma,, potrebe drva za željeznice, članak o plodnosti tla, te se svršava s
poočnim člankom »Kako rastu šume?«


Odobravamo ovaj korak g. prof. dra Nenadića, da za naše lugarsku
osoblje u kalendaru donosi lijepo pisane i lako razumljive članke iz pojedinih
područja šumarske nauke.


Na kraju spominjemo, da je kalendar ukusno opremljen, jer je uvezan
u zeleno platno, a bijeli papir za pisanje je znatno povećan na 3 arka). Primjetili,
da bi bilo praktičnije kada bi taj papir bio na posebnoj vrpci? te bi se
mogao po volji vaditi. Cijena kalendaru je 25 D, a narudžbe prima g. prof.
dr Gj. Ne nad i ć, Starčevićev trg 17.


Rudarstvo u Srbiji-


U nakladi »Jugoslovenskog Lloyda« izašla je kao četvrta sveska »Industrijske
biblioteke« knjiga »Rudarstv o u Srbiji « iz pera ekonomskog pisca


g. Jaše Orgaševića. — Predgovor napisao je g. dr. Dimitrije Antula, gen.
direktor ministarstva šuma i rudnika, kojeg završuje sa značajnom izrekom, da
»unapređivanje naše rudarske industrije znači utvrđivanje političke i ekonomske
nezavisnosti naše zemlje«.


ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
49


U tome cilju napisan je i ovaj prikaz o stanju rudarstva kano i njegovog
mogućeg razvitka u jednom dijelu naše zemlje, o kojem se u ostalim našim
pokrajinama još malo znade. Knjiga je prošireni i dopunjeni rad pisca izdan u
ljetu 1923. kao prilog »Jugosl. Lloyda« ukrašena mnogim slikama u tekstu. Cijena
je din, 50,—, opsiže 222 stranice. Naručuje se kod uprave »Jugosl. Lloyda-. u
Zagrebu (Marovska ul. 21) i Beogradu (Kralja Milana ul. 85), te u svim našim
boljim knjižarama.


| Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja


Izvleček iz zapisnika


ođborove seje Podružnice Ljubljana J. Š. U. z dne 27. novembra, 7. in 18. decembra
1923.


Predsednik pozdravi došle odbornike, ugotovi sklepćnost in otvori sejo.


Tajnik poroča o delovanju odbora iza podružničnega občcga zbora . kateri
se je vršil dne 7. julija t. 1. v Ljubljani. Na podlagi pooblastila je odbor razvi!
veliko delavnost za prireditev skupščine ter je imel neštevilno sej in posvetov,
tako da ni preostalo časa za ođborove seje. Glavna skupščina J. Š. U. je po
vsasplošnem priznanju dobro uspela.


Kljub obširnim pripravam za glavno skupščino je odbor podružiuee posvečal
vsem važnejšim pojavom v šumarstvu največjo pozornost in je redno
reševal vse tekoče posle kakor tuđi vse sklepe podružničinega občega zbora.
Med drugim je predložil pristojnim mestom utemeljeno vlogo za regulacijo iu
povišanje potovalnih stroškov in dnevnic šumarskemu osebju I. instance za
službena potovania. Izdelal in predložil je Glavni upravi obširen nacrt o šumarskih
šolah in dr. V tem času je bila dokončana tuđi naša varijanta splošnega
zakona o šumah in dne 12. novembra predložena merodajnim mestom.
Naše stališče napram nacrtu zakona o neposrednih davkih je bilo osvojeno na
seji Glavne uprave v Skopiju. Glavna uprava je odobrila proslavo 130. rojstnega
dne izumitelja ladijskega vijaka J. Resslja in je prevzela stroške prireditve.
Podružnica je bila povabljena na obči zbor društva šumskih poduradnikov
v Zagreb, kateri zbor je brzojavno pozdravila. — G. ing. J. E. Holan iz


Prage je naprosil Podružnico, da posreduje zastopstvo za vse južne kraje za
njega iznajdbo »Tachytaxator«, ki jo je razkazal o priliki glavne skupščine na
Pokljuki. Podružnica je dobila domačo tvrdko, katera je pripravljena nekaj
odstotkov odstopiti propagandnemu fondu Udruženja, ter pričakuje nadaljnih
pogajanj.


Ražen o teh več ali manj razveseljivih dogodljajih mora poročati tuđi


o
nadsve žalostnem dopodku. Našega marljivega dolgolemega člana, okrai4


ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 54     <-- 54 -->        PDF

´50
Iz Jugoslov. Šumarsko« Udruženja.


nega šurnarja Kalana doletela je v izvrševanju službe težka nesreća, ki bi ga
kmalu stala življenje. V obrambi poverjenega mu državnega dobra — šumske
drevesnice — ga je zločinska roka tako težko ranila, da mu je moralo biti
odvzeto levo oko. Napadalca je porotno sodišče oprostilo. Zoper ta pravorek


´ ni pritožbe. vendar pa morerno upati. da ne bo imel načelnih posledic, ker bi
sicer bili javni upravni in nadzorstveni organi izročeni na milost in nemilost
komurkoli. Stroške zdravlienja in majhno nagrado za vestno vršenje službe je
poškodovancu izplačala Direkcija šum iz sredstev pokrajinskega šumskega zaklada.


Poleg glavne skupšćine so se v tem času vršile tri seje Glavne uprave
in sicer v Zagrebu, v Ljubljani in v Skoplju. Sprejeti so bili nacrt zakona o
šuman (redakcija g. prof. dr. Ugrenovića), nacrt zakona o razlastvi velikih
šumskih posestev (reg. g. ing. Rohra), referati o razmejitvi šum v Južni Srbiji,


o ureditvi in odkupu servitut v Bosni o dolgoletnih pogodbah za izkoriščanje
šum in dr. Obžalovati je, da se odborniki iz Slovenije pogosteje ne udcležujejo
sej Glavne uprave. Le tako se je moglo zgoditi, da naše stališče v raznih
aktuelnih vprašanjih ni prodrlo. Tako je pri obravnavi šumsega zakona bil poročevalec
sam na dotični odhorovi seji in je vedno ostajal za en do dva glasa
v manjšini. Če se to ne izpremeni, ne bo mogel sam nositi odgovornosti in bo
moral odložiti svoje odborniško mesto.
Ing. Lenarčič st. ugotavlja, da so potovanja v oddal.iene kraje zelo naporna.
Povdarja, da je nezrniselno udeleževati se seje, če ne dobe odborniki
vsaj 8 dni pred sejo referatov v studij ter ne proučijo predmeta obravnav. Le
radi tega nekateri odborniki nišo udeleželi nekaterih sej, ker vesten strokovnjak
ne more obvezno sklepati o nečem, česar ni mogel poprej proučiti. Splošno
se je povdarjalo, da odbornikom ne dostaja časa in denarja za takšna velika
potovanja.


Sklene se: 1. zahevati da Glavna uprava vedno vsaj 8 dni pred sejo razpošlje
odbornikom prepiše vseh referatov, kateri so na dnevnem redu; dokler
se to ne zgodi, odborniki ne morejo sodelovati pri dotični točki; 2. da Glavna
uprava vedno pravočasno poskrbi za naknado stroškov vsem nepremožniin
odbornikom v smislu pravil o propagandnem fondu.


Blagajnik ing. Obereigner poroča. da tekoče blagajniške posle rešujejo
sproti. Radi posebne važnosti preide takoj na poročan´e o letošnii (1923.)
glavni skupščini .1. Š. U.


Faktični prejemki so bili:


1.
vsota prispevkov države, les. industrijcev, šum. posestnikov,
i dr. za skupščino 173.180.— Din.
2. posebni prispevki za spominsko knjigo .... . 24.698.— Din.
3.
dosedanje izkupilo za spominsko knjigo 6.952.50 Din.
4. refund. napitnin za stanovanja (od članov) . . ´ . . 1.363.60 Din.
5. različiti dohodki . .
.´.´´.-. 1.799.32 Din.
6. odklonjeno plačilo za auto ......... . 2.601.20 Din.
Vseh faktičnih prejemkov .. 210.594... Din.
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Iz
Jugoslov. Šumarskog Udruženja. ,51


Izdatki:


1. prireditve v Ljubljani
65.094.85 Din.
2.
izleti .. Bled, Pokljuko in Triglav (en manjši račun
iz Pokljuke še pričakujemo) 48.044.13 Din
3.
spominska knjiga (1C00 izvodov) ...... . 46.818.85 Din.
4.
ruzlični stroški . . ..-., . . 7.187.36 Din.
5.
nepredviđeni stroški 6.110.95 Din.
Vseh izdatkov 173.256.14 Din.
Izdatki od prejemkov 37.338.48 Din.
Obljubljeni državni prispevek 25.000.— Din.
Čisti ostatek v gotov ..... . 62.338.48 Din.


Ražen tega je ostalo še okroo 300 izvodov knjige »Oozdafstvo v Slove*
niji«, kateri se bodo prodali za prilično 12.600 Din.


Ker je »fond za rasadnike« še pasiven, in ker ni bilo mogoče posebej
zbirati za veliko društveno drevesnieo v Slivnici pri Mariboru, je Podružnica
v smislu svoječasnega pooblastila finansirala to drevesnieo iz preostanka sredstev
za skupščino. Proračun drevesnice za leto 1923—24 je bil odobren . na


25.100 Din.
Na prcdlog ing. Pužića se soglasno sklene, naprositi Glavno upravo, da
se ostanek razdeli na sledeč način:


1. v »fond za rasadnike« (po proračunu)
25.100.— Din.
2.
v »fond za propagando« (ves izkupiček za knjigo, tore)
6.952.50 Din. + 12.600 Din. v kniigah .... . 18.552.50 Din.
3.
v »fond za skupštine« ostatek (drž. kredit 25.000 Din.
5.285.98 Din. pa v gotovini) . 30.285.98 Din.
""Vsota . . . ; , . . ". . . 73.938.48 Din!
Poročili tajnika in blagajnika sta bili nato soglasno in zahvalno odobreni.
Nato poroča predsednik ing. Lenarčič, da načelstvo Podružnice in prireditveni
odbor od merodajnih činiteljev ništa bila točno obveščena o najpomembnejši
točki vseh prireditev, o sprejemu Udruženja po Nj. Veličanstvu Kralju,
našem visokem protektoriu, na Bledu.
V debato ie poseglo već. odbornikov.
Preide se k s 1 u č a j n o s t i m i.
Obravnava se kritično pojasnilo g. prof. dr. Ugrenovića o 5% agrarno


r e f o r m n i d a j a t v i, katero pojasnilo je izšlo v »Drvotržcu«. Iz tega pojas


. nila izliaja, da so zavezana plaćanju tega prispevka le veleposestva, katera so
pod sekvestrom (državno upravo), in le za les, ki ga sekvester proda na javni
licitaciji. Ker se ta zakonita določba napačno tolmači, prosi se, da naj se Podružnica
zavzame za pravilno tolmačenje naredb in zakonov.


Ta dajatev se pobira od vseh večjih posestev, slpni pa. na tako nepo


. polriih predpisih,
da je pravilno postupanje skoraj nemogoče in.ne nudi nobene
pravne sigurnosti. Tako se zahteva plačilo po fakturi loko postaja Rakek ali
Trst. drugič spet je merodajna cena na panju v gozdu.
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Postopa se v posameznih slučajih neenakomerno. Napačno je tuđi to, da
posestvo obsegujoče 205 ha ne plačuje le za 5 ha, ampak za vseh 205 ha, torei
tuđi za maksimum.


Predsednik je mnenja, da bi trebalo opozoriti vse prizadete člane, na te
nedostatke.


Pritožbe so tuđi glede t. zv. maksimuma. Deputatna in režijska zemljišča
šumskih posestev se ne upoštevajo, kar preti uničiti vsako zdravo šumsko gospodarstvo.


Agrarni uradi zahtevajo podatke, katere šume bi bilo izkrčiti. Krčitev
šum spada v izključno kompetenco šumskopolitičkih oblastvij, s to okružnico pa
se dela zmešnjava. Razni špekulantje se že javljajo, kako bi to i´zkoristiH.


Tajnik omenja, da je takim stvarem kriva v prvi vrsti neorijentiranost
merodajnih oblastev in pa njih nesporazumno postopanje. Vsled tega se izddajajo
enaki odloki za vso državo, kar bi pa morali popraviti in razmeram prigoditi
eksekutivni organi posameznih pokrajin.


Nadalievanje seje dne 7. decembra 1923.


Obravnava se o stališču Direkcije šum, katero je zavzela z ozirom na
deputatna in režijska zemljišča na veleposestvih. Ta se ne smejo šteti v maksimum.
Določitev maksimuma more biti le provizoričnega značaja, dokler ne
dobimo zakona.


Tajnik opozarja na solucijo agrarne reforme v šumarstvu po svojem nacrtu
zakona o šumah. Deputatna in režijska zemljišča smatra v tem pomenu za
šumska zemljišča. Vse postopanje s sumarni prišlo bi v kompetenco šumskopolitičnih
oblastev. Agrarno reformo deli v smislu Ustave v dva bistveno različna
dela: v socijalni in pa politični del. Socijalni del se mora resiti z zakonom


o šumah, politični z zakonom o eksproprijaciji. Če prvemu zahtevku zadostimo,
drugi postane fakultativen. S tem bi bila agrarna reforma v šumah popolnoma
rešena brez vsake škode za šumarstvo in za interesente. V ostalem opozarja na
svoj nacrt, katerega natis bo pozneje priporočal.
V zadevi 57c prispevko v je Podružnica prejela potrebna pojasnila
od Agrarne direkcije. Ministarstvo za agrarno reformo stoji na stališču, da se
morajo ti prispevki zahtevati od vseh veleposestev, kar se tuđi vrši. Razsodbo


o pravilnosti bo treba provocirati pri upravne sodišču, oziroma pri državnem
svetu. Sklpeanje o tem se odloži.
Obravnavajo se na to določila J. Š. U. nacrta zakona o
eksproprijaciji velikih posestev, kateri določa, da so
samo posestva fizičnih oseb temu podvržena. To je absolut
no nesprejemljivo. Sklene se na to takoj opozoriti
Olavno upravo in pa Ministrstvo šum in rudnikov, ker se
že pojavljajo razne družbe in pa banke kot kupci veleposestev
s prozirni m i namenami,


Nadaljevanje in zaključek se;e dne 18. decembra 1923.


V zadevi 5% prispevkov za agrarno reformo se sklene
opozoriti člane na potrebo razsodbe upravnega sodišča.
Tainik poroča o svojem nacrtu zakona o šumah, ki ga je izdelal na poziv
Glavne uprave in pa drugih merodajnih faktorjev in piedložil v začetku no
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


vembra. Oinenja težknče, ki se z nekaterih strani delajo natisu tega nacrta in
jih je treba premagati. Nacrt z obrazložitviio obsega 185 s strojem pisanih
strani in vsebuje potrebne smernice in določila za pravilno rešitev vseh aktuclnih
šumarskih i roblemov v naši državi, temelji pa na sedanjih razmerah.


Po daljši debati je bil soglasno sprejet naslednji sklep:


»Uvideva se potreba, da se čimprej natisne tuđi manjšinski nacrt zakona


o šumah in sašumljavanju v »Šumarskcm listu«;
Kei: je za 1. številko »Š. L.« že prepozno, priđe v poštev sele 2. številka
letnika 1924.;


Zato se napraša Glavna uprava, da ta natis odobri in sicer kot prilogo


2. številke; tekst more event. biti tuđi droben:
Radi kritja stroškov naj bi se Glavna uprava (morda tuđi potoni Podružnice)
obrnila s prošnjo za prispevek na kr. Direkcijo šum v Ljubljani (iz gozdnegain
lovskega zaklada) ter na Trgovsko in obrtniško zbornico v Ljubljani.«


Tajnik poroča o obupnem materielnem s t a n j u dr ž a vn e ga
uradništv a in omenja, kako skuša uvidevna javnost v drugih pokrajinah
to stanje omiliti, posebno pri strokovnih uradnikih, ki so ob enem javni delavci.
V Sloveniji pa kar se šumarskega osebja tiče, tega razumevanja ne najdemo.
Dnevno se prihaja k nam po najrazličnejše strokovne informcije in navodila,
ki smo jih navajeni dajati iz idealnih nagibov brezplačno, medtem ko jih
dotični informatorji navadno vporabijo in zaračunajo v lastno korist.


Po daljši razpravi se sklene obveznos t za vse strokovne člane
Udruženja, da ne smejo preko uradnih dolžnosti da;ati nikomur strokovne pomoći
v kakšnisibodi obliki brezplačno. Ta sklep se ima sporočiti inženjerski,
odvetniški in trgovski zbornici Kmetijski družbi, Zvezi industrijcev, uredništvom
slavnih listov in vsem večjim lesnim industrijskim in trgovskim družbam y
Sloveniji.


Na to se predsednik zahvali vsem odbornikom za vneto sodelovanie in
zakiiuči sejo.


Pokloni Udruženju.


Uprava J. Š. U. primila je sa zahvalnošću ove novčane poklone:
Prof. Dr. Gjuro Nenadić poklonio je Fondu za propagandu honorar u
iznosu od 125 Din, koji ga pripada za članak, napisan u Šumarskom Listu.


Ing. Alfred Lohwasser, kr. šumarski savjetnik, poklonio je Kôrôskônyijevoi
zakladi honorar u iznosu od 60 D. koji ga pripada za članak, napisan u Šumarskom
Listu.


Ing. Branko Manojlović, šumarski nadinžmjer, poklonio je Fondu za
propagandu nagradu, koja ga pripada za sakupljene oglase u iznosu od 343 D
i 75 para.
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Iz .lugoslov. Šumarskog Udruženja.
Oglas.


Iz kamata Kôrôskenjijeve zaklade dijelit će se potpore na sjednici Glavne
Uprave J. Š. U., koja će se održati u drugoj polovici mjeseca januara u Zagrebu.


Pozivaju se udove i sirote onih šumarskih činovnika i službenika, kojih je
suprug, odnosno otac počam od prvog pristupa u šumarsko društvo bio barem
5 godina članom toga društva i ujedno bio član te zaklade — da svoje molbe
za potporu uprave na potpisano predsjedništvo najkasnije do 15. januara o. g.


Predsjedništvo Jugoslov. Šum. Udruženja.


(Vukotinovićeva ulica br. 2.)


Gg. članovima J. Š. U.


Ovom broju Šum. lista priloženi je ček (osim gg. članova iz Slovenije i
Srbije). Umoljavaju se gg. da u smislu pravila izvole upotrebom čeka
udovoljiti svojim članskim dužnostima.


Uprava Š; L.


(DL6|§2G)
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Gozdarski in grajski upravitelj


starejša samostojna moč z daljšo prakso, oženjen, z državnim ispitom
za šumarske upravitelje se sprejne na veleposestvo na Spodjem Stajerskem.
Prošnje z prepisi spričeval, živlenjepisom in navedbo refenenc
je vposlati na gospoda dr. Ernest Kalan odvetnika v Celju.


Šumska uprava, Vareš.


Broj 1025.


Oglas.


Kod šumske uprave u Varešu, prodavače se dana 4. januar a 1923. u
10 sati, putem javne, usmene i pismene dražbe oko 1500 kub. metara ielovog
i omorovog drveta u šumi Raičevac, predjel Šaški potok i Jarčić potok, odjel
141, 142—297.


Isklična cijena iznaša 72.50 Dinara za svaki kub. metar prosječno, u šumi
na panju.
Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij u iznosu od 10875
Dinara u gotovu, ili u državnim bonovima i 100 Dinara taksenih maraka.


Pismene ponude sa vadijom i 100 Dinara taksenih maraka, treba poslati
i moraju stići najkasnije do 4. januara 1923. u 10 sati.


Stoji svakome reflektantu slobodno šumu prije dražbe razgledati.


Uvjeti kupnje i prodaje izloženi su na uvid kod šumske uprave, u Varešu.


Ministarstvo Šuma i Rudnika, bira slobodno između usmenih i pismenih
ponuda i može-sve slobodno, bez navoda razloga -odbiti;-.


Šumska uprava, Nemila.


Broj 537/2.


Oglas.


Kod šumarije u Nemiloj prodavače se dne 10. januara 1924. putem javne
usmene i pismene dražbe u 13 sati u četvrtak


I. 1000 kub. metara jelovih probranih balvana bolje vrsti (dužina od 4
metra na više) sa iskličnom cijenom od 200 (dvije sto) Dinara za 1 kub. metar.
II. U 13.30 sati, 500 kub. metara balvana slabije kvalitete i manje dužine
si iskličnom cijenom od 120 (sto i dvadeset) Dinara po 1 kub. metru franko
vagon stanica Nemila.
Balvani su zimske sječe.


Svakom reflektantu stoji pravo, da drvo prije početka dražbe razgleda.
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vađij 10% (stranci 20%)
odnosno 20% (ako polože jamčevinu u 4% obveznicama za likvidirana agrarnih
odnosa u Bosni i Hercegovini), (stranci 40%) od isklične cijene u gotovom ili
državnim bonovima i taksenu marku od 100 Dinara.


Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom treba poslati zapečaćene
gornjoj šumariji i moraju iste prije usmene dražbe stići.
Na omotu mora biti napisano ad I. Ponuda na 1000 kub. m. jel. balvana:


ad II. Ponuda na 500 kub. m. jel. balvana (škartiranih).
Dražba se neće održati, ako istoj ne pristupe makar tri ozbiljna nuđioca.
Kupac je dužan platiti Jug. šum. udruženju prinos u iznosu od 1°/.. od


cijele kupovnine.
Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno i može sve bez navadanja


razloga odbiti.
Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.
Uvjeti prodaje izlaženi su na uvid kod gornje šumarije.


Šumska uprava Nemila.


... Direkcija Šuma u Vinkovcima.
Broj: 8430—1923.


Objava licitacije ogrevnih drva.
Kod Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima prodavače se dana 12. ,anuara 1924.
u II sati .javnom ofertalnom licitacijom ogrevno drvo, i to:


I Meslo gde se


Kr. Šumska Vrsta Rok za


11
11
drva nalaze


uprava drva ´ otpremu


složena


.; a.


OS O)


Po nagodi


Željeznička


1. Nijemci 2.586 Topola za 155.160
stanica Otok


stovarište i
Obala Spačve Do kraja


2. Morović 300 » 18.000;
(pritoka Studve) Aprile 1924.


1 !


Procenbena


vrednost


Dinara


Drva su cepanice i oblice.


OPŠTI USLOVI. ,,


´ 1. Pismene ponude imaju se predati u valjano zapečaćenom zavoju providene
sa 100 Din taksenih marka. Ponudjene sume moraju biti rukom pisane sa
arapskim brojkama i pismenima. Na" zavoju ponude mora biti jasno riapisno:
»Ponuda za ogrevno drvo od ponudjača .z a grupu broj . . . .


2. Ponude se imaju predati kod blagajnice kr. direkcije šuma u Vinkovcima
najkasnije do 11 sati dana licitacije.


ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Ponudi ima priležati vadij od 5% (pet) od procenbene vrednosti, u gotovom
novcu ili vrednosnim harti´ama, kojima država priznaje valjanost jamstva.


U ponudi treba istaknuti, da su ponudjaču svi uslovi licitacije dobro i»o
»wati i da na njih u celosti pristaje.


3. Ponude se mogu podnašati samo na svaku grupu zasebice.
4. Ponude podnesene posle određenog roka, nadalje telegrafske i koi«ulativne
ponude, neće se uzeti u obzir.
5. Kupovnina se plaća kod blagajnice kr. direkcije šuma u Vinkovcima u
roku
od 14 dana od dana saopštenja, da je licitacija odobrena.
Od kupovnine plaća se 2.8% u ime prinosa i taksenih marka.


Broj 13116/1923.


Kr. Direkcija Šuma u Zagrebu.


Oglas licitacije ogrevnih drva-


Kod kr. Direkcije šuma u Zagrebu prodavati će se dana 26. januara ....
u U sati do podne javnom pismenom licitacijom niže označena izrađena bukova
ogrevna drva na državnom stovarištu, kraj željezničke stanice Majur k&4
Kostajnice.


j\!
i
l D.
3
*
JZ
´5
. CO
a. E
Vrst
drva
Cijena
po
m3
Isklična
cjjena za
cijelu
skupinu
Nudioc ima
da položi
žeobinu
Dinar a
Rok odvoza |
drva sa
stovarišta
Primjetba
| A.15 240 Cjepanice II
razreda 100 24.000 2400
{ A 16 200 . » 100 20 000 2000
a o a.
B.18 280 » 100 28.000 2800
3
M

B19
A.17
240
160
»
Oblice
100
93
24.000
14*80
2400
1490 ´ti
a O
A.18 360 . 93 33.480 3350 0 0
a
B.20
; ..21
320
280
»
*
93
93
29.760
26.040
2980
2600
.. . 0>N aej ;
CO i,
.. —.
| A.19
I A-20
. 200
200
´«
rt
93
93
18.600
18.600
1860
1860
_ m
O)
*o
"


;Ukupno 2.480 227.360 23.740


Propisno sa 100 dinara biljegovane i dobro zapečaćene ponude valja ptedati
kod potpisane Direkcije na dan licitacije najkasnije do 11 sati. Nâ omotu
ponude ima biti jasno ispisano: Ponuda za licitaciju . . .- -. - . . 1924. ..
´ogrevna drva u Majuru od ponuđača . . " .- ". .-´ ; . . . v ´´.
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Ponudi ima priležati žaobina u označenom iznosu bilo u gotovome novcu.


bilou vrijednosnim papirima kojima država priznaje vrijednost jamstva.


Ponuditi se može za pojedine skupine, i komulativno za sve skupine.


U ponudi mora nudioc izjaviti, da su mu svi uslovi licitacije i ugovora


dobro poznati i da na njih u cjelosti pristaje.


Kupovina sa 8% od kupovnine u ime raznih prinosa i sa zakonom propi


sanim pristojbama i biljegovinom na ugovor, ima se uplatiti u roku od 14 dana


od dana obavesti, da je dražba odobrena.


Ako na koju skupinu ne budu stavljene tri ponude smatraće se, da je


dražba za tu skupinu ostala bez uspjeha.


Ostali uvjeti, obrazac ponude i omot mogu se dobiti kod potpisane


Direkcije.


Kr. Direkcija Šuma.


U Zagrebu, dne 19. decembra 1923.


Broj 13.537 — 1923.


Oglas.


Kod kr. Direkcije Šuma u Zagrebu prodavače se dne 29. januara 1924.
u 11 sati prije podne putem ofertalne pismene licitacije hrastovo, kestenovo i
bukovo drvo na panju u području Kr. Šumske Uprave u Ruievcu i to:
U sjekoredu i. 3
33 čestice 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60


« i. 5 81, 82, 88
« i. 6 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
« 12 80 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
..


93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 190, 101


« .. 16 43, 44


« V. 25 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
i « V. 28 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103.
104, 105
na ukupnoj površini od 1.409´65 katastralnih jutara sa aproksimativnom drvnom
masom od 178. 790 kub. m. bukovine, 66.173 kub. m. hrastovine i 62.067 kub, m.
kestenovine.


Kod ove licitacije mogu učestvovati samo oni, koji su po zakonu ovlašteni,
da uglavljuju ugovore i nisu u vrerne licitacije dužnici šumskog erara, nadalje
koji nisu zbog kršenja ugovora ili iz kojeg drugog razloga isključeni od erarskih
preduzeća i nisu u sporu sa erarom.


Vadij za učestvovanje u submisiji odredjuje se: sa 500.000 dinara.
Primaju se samo pismene ponude, koje moraju prispjeti Kr. Direkciji
Šuma u Zagrebu najkasnije do 29. januara 1924. u 11 sati prije podne.
Neće se uvažiti ponude, koje docnije stignu, zatim one bez propisanog
vadiia ili brzojavne ponude, nadalje naknadne ponude i očitovanja.
Ponuditi treba:
. a) Za svaki obli kubni metar hrastovog tehničkog drveta u šumi na panju
u procentima od prosječne prodajne cijene oblih hrastovih trupaca, tesanog i
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 63     <-- 63 -->        PDF

cjepanog hrastovog materijala, koja će se postići prodajom franko Vagon željeznička
stanica u Bos. Novom.


b) Za svaki obli kubni metar bukovog i kestenovog tehničkog drveta. u
šumi na panju u procentima od prosječne prodajne cijene bukove rezane robe
franko željeznička stanica u Bos. Novom.


c) Za svaki prostorni metar bukovih i inih lisnatih ogrevnih drva u šumi
na panju u procentima od prosječne prodajne cijene bukovih ogrevnih drva
franko vagon željeznička stanica u Bos. Novom.


Ponuda ima da sadrži:


1. Ime i prezime, zanimanje i boravište nudioca, te njegov svojeručni
potpis i očitovanje, da je samostalan, ili kad nudi koja firma: njezino ime i njezin´
potpuni potpis prema upisu u trgovačkom registru i mjesto, gde joj je sjedište.
2. Očitovanje da nudilac, poznaje uslove i da»im se bezuvjetno podvrgava.
Ponude dakle nesmiju da su ograničene bilješkama, koje se ne podudaraju sa
uslovima.
Svaka ponuda mora biti taksirana sa (100) stotinu dinara i mora joj biti
priložen vadij u gotovu ili u vrijednosnim hartijama, koje se primaju kod uglavljivanja
poslova sa erarom.


Vadij se može položiti na kasi Kr. Direkcije Šuma u Zagrebu i prije roka
naznačenog u oglasu, do koga se ponude primaju. U takovom slučaju treba ponudi
priložiti namiru o položenom vadiju.


Vadij će se nudiocu, koji je postao dostalac uračunati u jamčevinu, koi;u
treba da dade prema uslovima licitacije, a ostalima će se vratiti na njihov
trošak i pogibelj, čim budu riješene ponude što su stigle.


Ponude valja dobro zapečatiti, a da se spreči otvaranje prije vremena
valja na njih spolja staviti natpis:


»Oferta za kupnju drveta raspisanog u oglasu broj 13.537 1923. god. na
području kr. Šumske Uprave Rujevac«, sa adresom Kr. Direkciji Šuma u
Zagrebu.


Svakome je reflektantu dozvoljeno, da prije licitacije razgleda šumska
područja.


Obaveštenja se na zalitev daju (koliko je to dopušteno) kod: Kr. Direkcije
Šuma u Zagrebu i kod Generalne Direkcije Šuma Ministarstva Šuma i Rudnika
u Beogradu.


Isto se tako mogu pregledati potpuni uslovi licitacije i ujedno uglave
ugovora kod:


Generalne Direkcije Šuma Ministarstva Šuma i Rudnika u Beogradu i Kr.
Direkcije Šuma u Zagrebu.


Ministar Šuma i Rudnika pridržaje si izrijekom pravo, da po svom rasudenju
bez obzira na to, kolika }e ponuda za kupnju, slobodno bira između
prispjelih ponuda ili da i sve ponude odbaci, a da ne spominje razloge.


Kr. Direkcija Šuma u Zagreb«,
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Sumsko-gospodarstveni ured Slunjsko banskih imovnih općina.


I.rrj: .2723 — 1923.


Oglas dražbe-


Kod šumsko-gospodarstvenog ureda slunjsko banskih imovnih općina u
Petrinji prodavat će se na dan 31. januar a 1924. u 11 sati putem pismenih
ponuda podnesenih najkasnije do 11 sati gore označenog dana i to:


a) U području imovne općine I. banske u srezu Mokrički lug (prdej´ ´.
Konjska glava) 5257 hrastovih i 771 kestenovo stablo procijenjenih na Dina-i


391.965.
b) U području imovne općine II. banske i to:
1. U srezu Višnički bok 18.396 hrastovih i 361 brestovo stablo procijenjenih
sa D 2,704.525.
2. U srezu Čadjavski bok 8757 hrastovih i 121 brestovo stablo procijenjenih
sa D 965.655.
3. U srezu Javornik 7535 bukovih stabala, procijenjenih sa D 13.076.
c) U području sluniske imovne općine u srezu Debela glava 881 hrastovo
srablo procijenjenih sa D 375.839.
Pobliži uvjeti mogu se saznati kod gospodarstvenog ureda u Petrinji, a
nacrt ugovora može se isto dobiti uz odštetu od 25 D po komadu.


6X6X32©
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 65     <-- 65 -->        PDF

´ STROJEVE ZA SVAKOVRSNU OBRADU DRVETA


uH´itmiltutii


GATERE,


SKOBELNIKE, TURBINE
TESARSKE STOIZRAĐUJU
LOVE, KRUŽNE NAJSOLIDNIJE I


I / VRPČ. PILE I DR. NAJJEFTINIJE


´> STROJNE TOVflRNE IN LIVARNE P. D. LJUBLJANA |


PICEA — EXCELSA


(SMREKOVO SEME)


priporuča iz lastne sušarne Šumskih semeno z garancijo 90 po sto kalioosti po fionkurenčnfh
cenah, Zahteuajte uzorce in oferte,


Josip Petric Mečica ob Paki Slovesnifa


Proo podjetje o Jugoslaviji ie široke /


fifi KR. PRODAJA BARUTA .


I INDUSTRIJA ORUŽJA I


I BOROVNIK I VRBANIĆ
| ZAGREB


I JliriŠiĆeva Ulica 9. ^.^ Prodaja svakovrsnog


žja, municije i
lovačkih potrepština


8


| Vlastiia tvornica pušaka u Borovlju (Ferlach).


ffi Prodaja na -veliko I na malo. .
t^(iiii _ ( ( ,.„... „...„ „.., .
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Centrala


ZAGREB


Mažuranićev trg 23


Parne pilane: Sušine-Gjurgjenovac, Ljeskovica,
Andrijevci i Podgradci. Tvornica
tanina, parketa, bačava, pokućtva
u Sušine-Gjurgjenovcu, tvornica šlcatulja
i lupljene robe u Podgradcima.


99


dion. društvo za šumsku industriju, Zagreb


Proizvdđa i eksportira : Rezanu hrastouinu najbolje
slavonske kakuoće s pilane*, Brod n./S. parenu i neparenu
bukovu građu znamenite kakvoće sa pilane Pakrac


»


**


société anonymed´ exploitation forestiere, Zagreb,


Produit et exporte: Sciage Chene, de meilleure qualité
de Slavonie de sa scierie de Brod s./S. Sciage Hetre de
la célebre provenance de Pakrac de sa scierie de Pakrac
(Slavonie) Etuvagé égal. Usine de talons en bois de Hetre.
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Šumsko industrija


Filipa* Deulscha Sinovi


Vthovčeva ul. 1 ZAGREB Telefon nrof 47
Marna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastouine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove građesoih dimenzija. UTEMELJENO GODINE 1860.


Trupce javora rebraša svih dimenzija
kupuje stalno uz najpovoljnije uslove


ANTON G LE ISSN ER, Schônbach-Stadt l S. R.


trgovina drvenih glazbaia.


| „POLIGRAFIJA"


Grafički zavod Jugoslovenskog novinskog d. d.


I ZAGREB.


Starčevićev trg 16-17. Telefonski broj 19-07.


Izrađuje :
Različite knjige, brošure, časopise, kataloge, cijenike, blokove,
ilustracije u bojama, listovne papire, sve vrsti računa,
memoranduma te tiskanice za novčane zavode, industrijalna,
trgovačka poduzeća i trgovce te svekolike poslove
koji zasijecaju u tiskarsku struku.
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Tisak » Poligraf ije« grafičkog zavoda
Jugoslov. Novinskog dion.društva.