DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1924 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
49


U tome cilju napisan je i ovaj prikaz o stanju rudarstva kano i njegovog
mogućeg razvitka u jednom dijelu naše zemlje, o kojem se u ostalim našim
pokrajinama još malo znade. Knjiga je prošireni i dopunjeni rad pisca izdan u
ljetu 1923. kao prilog »Jugosl. Lloyda« ukrašena mnogim slikama u tekstu. Cijena
je din, 50,—, opsiže 222 stranice. Naručuje se kod uprave »Jugosl. Lloyda-. u
Zagrebu (Marovska ul. 21) i Beogradu (Kralja Milana ul. 85), te u svim našim
boljim knjižarama.


| Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja


Izvleček iz zapisnika


ođborove seje Podružnice Ljubljana J. Š. U. z dne 27. novembra, 7. in 18. decembra
1923.


Predsednik pozdravi došle odbornike, ugotovi sklepćnost in otvori sejo.


Tajnik poroča o delovanju odbora iza podružničnega občcga zbora . kateri
se je vršil dne 7. julija t. 1. v Ljubljani. Na podlagi pooblastila je odbor razvi!
veliko delavnost za prireditev skupščine ter je imel neštevilno sej in posvetov,
tako da ni preostalo časa za ođborove seje. Glavna skupščina J. Š. U. je po
vsasplošnem priznanju dobro uspela.


Kljub obširnim pripravam za glavno skupščino je odbor podružiuee posvečal
vsem važnejšim pojavom v šumarstvu največjo pozornost in je redno
reševal vse tekoče posle kakor tuđi vse sklepe podružničinega občega zbora.
Med drugim je predložil pristojnim mestom utemeljeno vlogo za regulacijo iu
povišanje potovalnih stroškov in dnevnic šumarskemu osebju I. instance za
službena potovania. Izdelal in predložil je Glavni upravi obširen nacrt o šumarskih
šolah in dr. V tem času je bila dokončana tuđi naša varijanta splošnega
zakona o šumah in dne 12. novembra predložena merodajnim mestom.
Naše stališče napram nacrtu zakona o neposrednih davkih je bilo osvojeno na
seji Glavne uprave v Skopiju. Glavna uprava je odobrila proslavo 130. rojstnega
dne izumitelja ladijskega vijaka J. Resslja in je prevzela stroške prireditve.
Podružnica je bila povabljena na obči zbor društva šumskih poduradnikov
v Zagreb, kateri zbor je brzojavno pozdravila. — G. ing. J. E. Holan iz


Prage je naprosil Podružnico, da posreduje zastopstvo za vse južne kraje za
njega iznajdbo »Tachytaxator«, ki jo je razkazal o priliki glavne skupščine na
Pokljuki. Podružnica je dobila domačo tvrdko, katera je pripravljena nekaj
odstotkov odstopiti propagandnemu fondu Udruženja, ter pričakuje nadaljnih
pogajanj.


Ražen o teh več ali manj razveseljivih dogodljajih mora poročati tuđi


o
nadsve žalostnem dopodku. Našega marljivega dolgolemega člana, okrai4