DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d.


Jng. Petar Rohr (Našice):


Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji
privatnog velikog šumskog posjeda.*


Držimo na umu onu narodno-gospodarsku važnost, koju nam
predstavljaju naše šume.


Lebdi nam pred očima ona silna, potencirana ekonomska snaga,
koja se krije u našim šumama, a koju bi trebalo samo oživjeti, pokrenuti
i u punoj mjeri na životu održati-


Zagovaramo onaj oblik riješavanja naših budućih šumsko-gospodarskih
općili prilika, koje će moći da budu odlučne u nastojanju
za postizavanjem što mtezivnijcg i što većeg produkcijonog kapaciteta
naših sveukupnih šumsko-produktivnih površina.


Težimo za mogućnošću što slobodnijeg racijonalnog i poštenog
gospodarenja, te za modernom izgradnjom našeg samostalnog
nacijonalno-privrednog života.


Znademo, da je sveta dužnost našeg šumarstva, da ono prvenstveno
namiri sve potrebe našega domaćega čovjeka — kod kuće;
ali znademo i to, da naše šumarstvo mora biti takovo, da kao važan,
slobodan privredni faktor našega samostalnog narodnog razvitka
zauzme i u svjetskom privrednom životu ono mjesto, koje mu
po bogatoj prirodi pripada.


A znademo konačno još i to. da naše šumarstvo uz ispravno uvaženje
svih pokretnih eneržija s kojima raspolažemo, i uz dostojno
respektovanje svih, iskustvom i znanošću stečenih tekovina, može
da postigne onu i onakovu visinu u opće produktivnom, znanstvenom
i privrednom radu, na kojoj bi nam zavidjeti mogli i oni, kulturom
stariji, jači i bogatiji narodi-


Pod dojmom svih tih momenata pristupili smo rješavanja one
dužnosti, koju nam nalaže čl- 41- našega ustava.


Razlozi ; namjera toga ustavnoga člana biva nam jasna, ako
noćimo sve netom istaknute momente i ako se prenesemo u mislima
u nedaleka, svima nam još dobro poznatu prošlost našeg narodnog
razvitka.


Poznato je naime, da su te naše šume koje su u doba našeg
najjačeg narodnog osvješćivanja znale da postanu dobrim, često i
jedinim skloništem naše narodne samoobrane, mogle u rukama i u
vlasti tadašnjih našem življu nesklonih faktora, da budu istodobno
i pomoćnim srestvom za usporavanje našeg političkog sazrijevanja,
našeg nacijonalnog osvješćivanja i realnim sredstvom, da se onemogući
naš neodvisni ekonomski razvitak.


* U br. 12 god. 1923. »Šum. Lista« donijeli smo tekst zakonskog nacrta o
ckspropruici´i priv. vel. šum. posjeda. Sada donosimo i obrazloženje toga zak.
nacrta, sastavljeno po g. ing. Robni, koje je usvojio upr. odbor i glavna skupština
J. Š. U. — Op. Ur.


ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 18     <-- 18 -->        PDF

64 Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d.


Dakle jedan čisto politički momenat!


Taj politički momenat podržavan po tuđinskoj vlasti na štetu
našega nacijonalnoga i ekonomskog uspona, taj je danom našega
oslobođenja i ujedinjenja u jednu, nacijonalnu našu državnu cjelinu
trebao dakako među prvima da padne — za sva vremena.


Ali klin se klinom izbija, — te je tako iz pitanja čisto gospodarske
naravi nastalo i kod nas to pitanje političkim pitanjem prve
vrste, koje je ušlo kao takovo i u sam ustav.


U tome leži i razlog, da su se odmah na početku našeg samostalnog
privrednog i državnoga života našli na istome putu dva momenta
s istovjetnim, a na oko ipak tako različitim težnjama.


Jedan momenat je čisto gospodarske, drugi čisto političke naravi.
Jedan i drugi teži za što jačim općim nacijonalno-ekonomskim
efektom, i dok drugi traži garancije i upliv stalno političke naravi,
to prvi, — nakon što je politički osiguran naeijonalni momenat cijeloga
gospodarskog djelovanja —, ide za što većom ekonomskom
samostalnošću i slobodom.


U šumarskim strukovnim krugovima oduvjek se teško osjećao
svaki zahvat čiste politike u ona pitanja, koja su posve strukovnog,
gospodarsko-privrednoga karaktera.


No u momentu, gdje je takav zahvat moguć bio, — a bio je —,
u smjeru štetnom po interese naših nacijonalnih želja, postaje jasno.
da je naša nacijonalna državna politika pozvana bila, da to jednoć za
uvijek onemogući.


Naše šume ne mogu i ne smiju više nikada u budućnosti naše
historije da budu bilo čijim srestvom za naše narodno osiromašenje.
i srestvom za usporavanje naše narodne osebujnosti.


Pred ovom i ovakovom tendencijom naše čiste poilitike, koja
zahvaća i u naše šume, padaju i ograde naše šumarsko-strukovne
osjetljivosti i svijesti ali samo u toliko, u koliko će time dobivena
nacijonalno-politička korist razriješiti našem šumarstvu i one spone,
koje bi prejakim svojim političkim zahvatom u pitanju budućnosti
naćeg samostalnog šumsko-gosDodarsko^ d´elovanja mogle štetno
djelovati i po sam poželjni razvitak našega samostalnog, opće privrednog
državnoga života.


To je momenat, gdje se ta dva velika faktora — politika i
ekonomija — mogu sukobiti, i to biva obično, na štetu ekonomije


, Rasčinjajući to pitanje i dalje, neosporno je, da riješavanjem
njegovim u gore iznešenom smislu, izbija istodobno i sva sila drugih
nacijonalnih, socijalnih i ekonomskih pitanja- Bilo bi stoga pogrješno
kada ne bi, donoseći nacrt za zakon o eksproprijaciji velikog privatnog
šumskog posjeda, svratili pažnju i na sve te momente, koji su
— nakon riješenja pitanja općeg i nacijonalno-po´itičkog karaktera. —
isto tako važni, i ako nam je do toga stalo, da spasivši naše šume samo
za sebe, očuvamo i onu jedino ispravnu osnovicu, koja je dana nacrtom
za opći zakon o šumama, kako ga je usvojilo .1. Š- U-


Tim nacrtom zakona o šumama, — za sada već naše šume, — osigurane
su nam sve naše nacijonalne težnje, sa svim posljedicama..
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d. 65


koje proizlaze iz čl- 41. ustava; a podjednako su osigurane i sve one
političke smjernice, koje treba da nađu izražaja u budućem našem
šumskom gospodarstvu-


A ova osnova zakona — t- j . o eksproprijaciji privatnog velikog
šumskog posjeda, — koja se temelji na čl- 41. ustava i na ustanovama
predloženog nacrta zakona o šumama, treba tek da je garancija
za to, da naše šume nikada više ne će poslužiti drugim, tudjim
interesima, nego samo interesima naše države i našega naroda-


Privatna inicijativa, koja je oduviiek važila kao najvažniji
faktor na polju produktivnoga rada, investicijona snaga privatnoga
kapitala, te individualna sposobnost i produktivna snaga naših državljana
— u ko4iko će služiti samo interesima naše države, — to
su najpozitivniji faktori svakoga privrednoga života. Oni ne mogv
i ne smiju da se eliminiraju i otstrane s onoga nolja rada, na kojem
njihova privredna i produktivna sposobnost, — uz apolutnu prav;
zaštitu njihovog rada po državi —, može da stvori prava čudesa.


Država, koja si je osigurala sva zakonska prava kontrole i konzekvencija
ne samo da može, nego je i dužna, da tu zaštitu pruži.
Podlogu zato daje joj baš čl- 41. ali i 37. našega ustava.


Mogućnost osiguranja domaće potrebe uz mogućnost konkurencije
na svjetskom velikom tržištu, osigurana je samo tim načinom.


J. Š- U- proučivši to pitanje svestrano, i vodjeno svim tim momentima,
iznjelo je u tom predmetu svoje gledište sa svoje sjednice
održane u Sarajevu dne 20-—23. VIII. 1922-, a koje glasi: (Da ueponavljamo
cijelu rezoluciju upozorujemo na str. 547. Šum- lista iz
godine 1922. Ur.)
Na tim temeljima predlažemo ovim Nacrt zakona o
eksproprijaciji velikog šumskog posjeda, koji
smo jednostavnosti radi nastojali učiniti što kraćim, a razdijelili smo
ga u II- glavna dijela.


I. dao je općenite naravi, te ustanovljava potrebu i predmet
eksproprijacije, te ustrojenje »šumarskog savjeta«, koji će prosuđivati
potrebu, opravdanost i mogućnost eksproprijacije-
II- dio govori o izvlastbenom, procjenbenom i otšetnom postupku
te o ošteti.


I- dio obuhvaća čl. 1—22. te postavlja opće principe prigodom
same eksproprijacije. Navodi slučajeve, kada može da nastupi potreba,
i koji se objekti mogu u smislu ovoga predjoga ekpropriisati


Odmah članom 1. ovlašćuje se Ministar za Šume i Rude kao
onaj čmbenik najviše državne vlasti, koja će po načelu potrebe odrediti,
da se eksproprijacija izvrši.


Čl- 2. se označuje svrha i slučajevi potrebe, radi kojih će se
eksproprijacija moći da izvrši, a jednako se postavljaju i ona načela,
po kojima je predmet po ovome zakonskom predlogu pravno prikladan
da se ekspropriiše?


Isticanjem načela potrebe, izražena je fakultativnost samoga
akta u onome smislu, kako je ona tumačena po usvojenom staja
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d.


listu J. S. II- jednako kao i sa stajališta, izraženog po mjerodavnim


vladinim krugovima.


Potreba, smjer i svrha, zašto će se ekspropriisati, nastupa


prema tome onda, kada nastupi koji od slučajeva navedenih u čl- 1


pod toč. 1-2-, 3- i 4-, pa ti mogu da budu:


1. vojno-strateške naravi,
2. opće nacijonalno-ekonomske naravi,
3- lokalno-ekonomske naravi i
4. šumsko-redarstvene naravi.
Predmetom eksproprijacije može da bude ili šuma, t- jšumsko
zemljište zajedno sa drvećem (sastojinom) kojim je to zemljište
obraslo ili pako i samo šumsko zemljište bez drveća (sastojine).
Glavni kriterij takovoga posjeda mora da bude:


a) da se on može supsumovati po čl-1- z. o- š. pod piojam
šume ili šumskog zemljišta,


b) da je on svojina u posjedu jednoga privatnoga fizičkoga lica i


c) da je on prema slučaju pod toč. 3- »veliki šum. posjed«.


Prema opsegu, može eksproprijacija da obuhvati ih cijeli posjed


(u slučajevima i-, 2. i 4-). ili tek pojedine dijelove njegove (u slučajevima
1.. 2-, 3. i 4.).
Razlozi trajne naravi iziskuju dakako i trajnu eksproprijaciju,


t. j . onakovu, po kojoj je objekt za uvijek otuđen iz svojine privatnoga
vlasnika.
Razumije se. da time ne će i ne može da bude tangirano ono
pravo prvokupa koje predviđa čl- 23- z- o. š. za stanovite slučajeve,
koji su predviđeni tim članom zakona o šumama.


Za opseg svake eksproprijacije mjerodavan je samo fakat konkretne
potrebe, koji se imade ustanoviti za svaki konkretni slučaj
zasebice kao i sama potreba.


Mogućnost eksproprijacije u slučajevima 1., 2. i 4-, predviđa u
ostalom i naš nacrt z. o- š. (čl- 23.) bez obzira na veličinu posjeda i
bez obzira na sopstvenost njegovu- Uvrštenje tih slučajeva u ovaj
zakonski predlog nije ništa drugo, nego logična doslijednost, koja
proizlazi iz same naravi predmeta u interesu poželjne potpunosti
ovoga zakonskog predloga.


Slučaj pod toč- 4., imade se smatrati najjačim stepenom šumskoredarstvenog
zahvata, koji će država kao vrhovna nadzorna vlast
izvršiti tek onda. kada stekne uvjerenje, da sve mjere, Koje predviđaju
šumsko-ređarstveni i kazneni dio ooćeg zakona o šumama, ne bi
imale onaj učinak, koji se tim odredbama želi postići- Eksproprijacija
po ovome slučaju treba da je neka vrst najjače kazne, koja će
se primijeniti u interesu osiguranja autoriteta državne kao vrhovne
nadzorne vlasti.


Prema tomu, koji od slučajeva navedenih u čl- i. ovoga zakprojekta
nastupa te postaje potreba eksproprijacije, vidimo da su po
svom značenju neki slučajevi više lokalnog karaktera, a neki od opće
javne, rekli bi državne vrijednosti.


Tako je na primjer slučaj eksoroprijacii". koja se vrši iz razloga
vojno-strateških, dakie iz razloga oružane odbrane države, nesir
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d. t~


mnjivo od daleko većeg općeg interesa, nego li na pr. slučaj, koji
nastupa iz naslova na pr- toč. 3. istoga člana, koji može da bude e
važnosti samo za onaj stanoviti kraj, gdje ima velikog privatnog
šumskog posjeda- Dakle je i narav potonjeg slučaja gotovo posve
lokalnoga, iako možda od javnoga interesa- Isto tako će i vrijednost
ustanove toč- 2. čl-1- ovoga projekta imati intenzivniji interes javnosti,
jer se u tom slučaju može raditi o ekonomskom interesu onakovoga
kraja, gdje u opće nema šume- Osim toea ne valja zaboraviti
da u onim krajevima, gdje ima dosta šume, pitanja ekonomske
i socijalne potrebe gotovo i ne postoje. U koliko bi i postojala dostatne
su i administrativne mjere državne vlasti, da ih jednim potezom
pera odstrane- Ipak je u ovom zakon- projektu baš pitanje čl


1. točka 3- najglavnije i najvažnije, jer se ovim ima da riješi još i
jedno drugo pitanje, koje do danas zapravo još nitko riješio nije. a
to je pitanje: što je to veliki šumski posjed u opće?
Mi ne nalazimo zapravo nigdje odgovora na to pitanje-


Samo toliko znademo, da pojam velikog šumskog posjeda označuje
veliki broj jutara ili hektara. Gdje, i kod kojega broja taj pojam
počima, to se tako lahko ne da riješiti-


Znademo i to, da je za vođenje valjanog šumskog gospodarenja
to bolje, što je površina šume veća, da je gospodarstvo to slabije,
što je šuma manja-


Znademo napokon i to, da je pojam O´veličini nekog posjeda
posve relativne naravi, te da je on za svaki kraj i za svaki slučaj
drugačiji- I u onom z- o- š- koji vrijedi na pr. u Hrvatskoj i Slavoniji
— od god- 1852-— nailazimo u § 22. na takovu podjelu šuma.
kojom se za svaki kraj unutar granica Hrvatske i Slavonije navodi
primjerice ona veličina po broju jutara, za koju je potrebno, da njom
upravlja osoba s potpunom strukovnom visokoškolskm šumarskon:
naobrazbom.


Ta je veličina za svaki kraj drugačija, te je primjerice vrijedila:
a) u osječkoj i požeškoj županiji za više od 1.0-000 jut. šum
b) u zagrebačkoj ne više od 200 jutara.
c) u varaždinskoj županiji za više od 2000 jut. šume,
te dalje:
a) vlasnici šuma, koji u osječkoj i požeškoj županiji ne imaj
više od 5´00 jutara.
b) u zagrebačkoj ne više od 200 jutarae)
u varaždinskoj ne više od 100 jutara
»mogu sa ovimi svojimi komadi šume sami gospodariti, samo neka
drže šumsko-redarstvene propise«.
Ili drugim riječima: to bi zapravo značilo, da na površina»1 a..
koje su manje od ovih netom istaknutih, ne ima država, dakle
javnost, više naročitog interesa, te je za javnost i općenitost svejedno
da li s njima upravlja potnuno kvalifikovani šumar ili kogoc
drugi. No o tome kasnije-
Bez obzira na to, da li je graduacija tih šumskih posjeda baš p<
tim izmjerama opravdana ili ne, jedno je jasno, a to je, da je tim raz
dijeljenjem indirektno donekle već riješeno ili recimo barem dana d
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 22     <-- 22 -->        PDF

68 Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d.


rektiva riješenja i za ono pitanje, koje nas momentano zanimaOpćeno
je doduše istina, da se ustanove jednoga tako starog — iako
dobrog šumskog zakona, koji je skrojen prema pravilima iz god1852-—
ne mogu slijepo prenositi u zakon, koji danas stvaramo, —
toliko godina kasnije u posve novim prilikama; no s druge se strane
opet ne smije zaboraviti, da je uz savršenost današnjih prometnih
sredstava, kojima šumarstvo barata, da je uz savršenost općih prometnih
sredstava, kojima država raspolaže ; da je uz dotjeranost one
domaće industrije, koja drvo u velikim količinama izrađuje i s njim
svjetsko tržište poplavljuje; da je uz razgranjenost drvne i kemijske
industrije itd- itd. i sam pojam o veličini nekog šumskog objekta
postao zapravo mnogo širi nego je bio onda, — prije toliko godina.


— kada se je šuma tek tešto eksploatisala. Nego je bio onda, kada
je bio šumar u glavnome značilo isto, što i biti lovac, i kada je drvo
u šumi moralo da istrune, jer niti je bilo moguće niti vrijedno izvoziti
ga.
Takovom ili sličnom graduacijom, bezuvjetno je i logično izražena
i ona granica, kojom se šumskom objektu u danim prilikama
pridaje izvjesna, naročita, nacijonalno gospodarska važnost. Vidimo
dakle, da je time ujedno indirektno utvrđena, iako baš ne izrečena
i ona misao, koja bi mogla vrijediti za opredjeljenje pojma, gdje r>restaje
mali, odnosno srednji šumski posjed, a gdje počima veliki, ko.-i
nam — dakako u svojini jednoga privatnog fizičkog lica — daje povoda,
da ga u danom slučaju možemo eksproprisati u granicama one
izmjere, kojom premašuje izmjeru recimo srednjega posjeda.


Stvaranje jednog jedincatog, brojem izraženog pojma za kvalifikaciju
velikog šumskog posjeda ne samo da nije umjesno, već nije
ni opravdano niti je moguće.


Nesumljivo je, da je relativnost u prosuđivanju prilika potrebita-
U granicama naše današnje ujedinjene države ta je pot
kraj još većih raznolikosti svih naših krajeva još nužnija. Pa iako
pojam velikog šumskog posjeda nije direktno uglavljen, to je barem
toliko jasno, da mi pri uglavljenju toga pojma ne smijemo biti previše
tjesnogrudni, i bojažljivi u davanju našeg odgovora, i u fiksiranju
toga pojma pri riješavanju pitanja o eksproprijaciji.


Svakako je dobro i potrebno, da se pitanje velikog šumskog privatnog
posjeda razlučeno tretira od velikog privatnog poljoprivrednog
posjeda u opće, jer je i narav ekonomisanja jednoga i drugoga
posve različita. Dok je ekonomisanje s oranicama i livadama
»problem generacije, koja sada živi«, to je ekonomisanje sa šumama
«problem na kome su interesovani i nizovi generacija, koje će tek
doći« (vidi prof. Dr. Ugrenović: Projekat zakona o šumama). Dok
je ekonomisanje poljoprivrednog zemljišta stvar svakoga zemljoradnika
i njegove vlastite radne sposobnosti i marljivosti, to je
ekonomisanje sa šumskim zemljištem stvar produktivne, stvaralačke
snage duha i kapitala, te investicijone snage i komercijelne sposobnosti
pojedinaca, »u kolaboraciji« s državom, njenim potrebama i
željama.
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d. 69


Poznata je nadalje stvar, da svi ti momenti u svom pozitivnom
značenju, mogu doći do izražaja samo na primjereno velikim površinama-
Bda bi stoga kardinalna griješka našega vremena i shvaćanja,
kada bi iz same bojažljive tjesuogrudnosti i čistog »neispravnog
etatizma«, — »koji misli, da je samo država kadra da obuhvati,
osigura i unapredi šumarsku produkciju«, — izlučili s jednoga
znatnog dijela našeg radnog polja onaj pozitivni faktor, koji
je sa svojom inicijativom upravo potreban.


Jasno je, da za nacijonalno-ekonomsku važnost, koja leži u
našim šumama, nije mjerodavno pitanje svojine, nego jedino i isključivo
pitanje inicijativnog ozbiljnog i poštenog rada, koji ne poznaje
drugih granica, osim onih. koje su mu nametnute općim zakonom o
šumama, i ustanovom, da upotreba privatne svonne »ne srne biti na
štetu cjeline«.


Već samjm ustanovama općeg zakona o šumama, kako ga je
predložilo J. Š. U-, dovoljno je osigurano pravo državne vlast;, da
ovdje izraženo načelo »o upotrebi prava svojine« potpuno osigura-


Stoga smo i uvjerenja, da će državna vlast u provođenju
toga zakona o šumama u praktički ž:vot, i uz primjenu ustanova
ovoga zakonskog projekta o ekspropriaciji, kako ga predviđa čl- 2raspolagati
sa dovoljnim sredstvima, kojima će se moći ne samo
da osigura prosperitet našeg šumskog gospodarstva, nefco da će .
svako doba moći da podjednako udovolji i onim potrebama, kod
kojih počima opći i javni interes svih državljana, kao i svim ekonomskim,
lokalnim interesima pojedinih krajeva-


Jer smo dakle uvjereni, da je u riješavanju toga pitanja potrebno,
da se pojam o tome, kolika površina karakteriše veliki
šumski posjed, imade riješavati za svaki kraj posebno; jer stojimo
na stanovištu, da se državi naročitim zakonom mora priznati pravo,
da u slučaju potrebe izvrši eksproprijaciju privatnog šumskog posjeda;
jer smo nadalje uvjerenja, da se privatna inicijativa i ingerencija
u šumarstvu mora sačuvati: te napokon, jer smo uvjerenja, da
je glavno raditi, graditi, producirati i priređivati — držimo, da
ne ćemo pogriješiti, ako našem predlogu dademo i konkretnu formu.


Držimo, da također nismo pogriješili što smo za rješavanje
toga našega pitanja uzeli kao podlogu postojeći već zakon, odnosno
uredbu o zabrani otuđivanja privatnoga velikog posjeda od 2\jula
1919- jer nam ona daje ujedno, za današnje naše ekonomske
prilike, u ruke već gotovo ono mjerilo, koje bi si inače sami sebi
morah na novo stvarati, i to za svaki kraj napose


Čl- 2. te uredbe glasi:


»Velikim posjedima smatraju se u smislu ove Uredbe zemljišni


posjedi, koji premašuju:


a) u Goričkoj, Istri, Dalmaciji i Hercegovini pedeset hektara
obradivog zemljišta (oranica, senokoša, vrtova, bostana, voćnjaka
maslinjaka i hmeljnika) ili jednu stotinu hektara zemljišta u o^ćc
(zajedno sa šumama i pašnjacima);


b) u Sloveniji osim Goričke, u Prekomurju i Međumurju,
zatim u Hrvatskoj u čitavoj županiji Varaždinskoj. Modruško-Rije
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 24     <-- 24 -->        PDF

70 Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d.


čkoj i Ličko-Krbavskoj, sedamdeset j net hektara obradivog zemljišta
ili dve stotine hektara u opće;


c) u Hrvatskoj u kotarima Zagreb, Stubica, Samobor, Dugo
Selo i Sv. Ivan Zelina županije zagrebačke i u kotaru grada Zagreba,
kao i u novim krajevima Crne Gore u okruzima Belopoljskom,
Plevajskom, Beranskom Kolašinskom i Pećskom, jednu stotinu
hektara obradivog zemljišta ili tri stotine hektara zemljišta u
opće;


d) u Hrvatskoj u ostalom dijelu županije Zagrebačke i u celoj
županiji Belovarsko-Križevačkoj, nadalje u Bosni, izuzimajući kotare
nabrojene pod slovom d) jednu stotinu i pedeset hektara obradivog
zemljišta ili četiri stotine hektara zemljišta u opće;


e) u Slavoniji u županiji Požeškoj, kao i u Bosni, u kotarima
Novi, Prijedor, Banja-Luka, Bosanska Gradiška, Derventa Qradačac.
Brčka i Bijeljina, dvije stotine hektara obradivog zemljišta
ili četiri stotine i pedeset hektara zemljišta u opće;


f) u Slavoniji u županijama Virovitičkoj i Sremskoj, zatim u
opsegu Banata, Bačke i Baranje, kao i u novim krajevima Srbije.
Tri stotine hektara obradivog zemljišta ih pet stotina hektara zemljišta
u opće«.


Ne upušamo se u pitanje, da li je pomenutom uredbom za provedbu
agrarne reforme sretno riješeno pitanje onoga broja jutara
obradivog poljoprivrednog zemljišta, koji uredba postavlja kao
maksimu m poljoprivrednog posjeda u opće. Isto tako ne želimo
izazvati ni proučavanje nitanja, da li je utvrdjivanje pojma toga
maksimuma rezultat dubokog proučavanja općih ekonomskih prilika
naše države i njenih pojedinih krajeva ili je sve to tek stvar slučaju
i momentanog raspoloženja-


No moramo priznati, da je tim članom uredbe, koja danas posjeduje
moć zakona, dana konkretna podloga, da je postavljena takova
graduacija veličina po površini, koje nam mogu poslužiti temeljem
za prosuđivanje međusobnih ekonomskih prilika i odnosa, te
relativnih ekonomskih razlika između pojedinih krajeva unutar naše
države.


Taj relativni međusobni odnos ekonomskih prilika, koji vlada
u pojedinim krajevima unutar naše države, a koji je i u posve konkretnoj
formi zadobio već sankciju uredbe sa zakonskom moći, može
i nama šumarima da posluži, jer time gotovo automatski rješavamo
i pitanje one veličine površine, preko koje se svaki šumski posjed


— kako već u kojem kraju — može smatrati »velikim«.
Nema sumnje, da se s tako utvrđenim površinama može izazvati
prigovor nekog, recimo, šabloniziranja, ali se ta pogriješka
faktično može posve eliminirati, ako se time postavljene granice ne
tretiraju kao puka i apsolutna »šablona«, nego kao ono nužno
mjerilo, koje nam u svakom slučaju osjegurava postojanost i mogućnost
valjanog gospodarenja.


Ako za gospodarski (poljoprivredni) objekat vrijedi, da je govedarstvo
na većim objektima ooćenito bolje, nego na malim, onda
to isto pravilo vrijedi i za šumski objekat i to u još jačoj mjeri
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Obrazloženje nacrtu zakona 0 eksproprijaciji i t. d. 71


Stôga je ispravna proporcionalnost, kako je uspostavljena između


poljoprivrednog maksimuma i zaštitne izmjere ŠUmško-gospodar


skog zemljišta.


Glavna je kod prosuđivanja toga momenta činjenica, da se
pitanjem privatne svojine i pitanjem šumskog posjeda prema kategoriji
vlasništva u opće apsolutno ne tangira pitanje općeg odnosa,
koje po naravi treba da u nekom kraju postoji između šume i
oranice.


Pitanjem vlasništva ne mijenja se dakle ni svekolika šumska


.površina nekoga kraja u odnosu naprama zemljištu drugo-vrsne kulture,
niti površina ove naprama zemljištu šumskom, a to je glavno
u koliko je pitanje opstanka šume ili drugog zemljišta u nekom kraju
uopće opravdano-


Broj jutara šume u nekom kraju može se povećati, umanjiti ili


održati samo po diktatu opće potrebe, no nikada samim pitanjem


posjedovnih odnosa- S toga naslova barem tako dugo ne, dok dr


žavne vlasti vrše ispravnu kontrolu, nadzor i brigu, da se ustanove


zakona o šumama u istinu i vrše-


Naš predlog, da se kao granica, preko koje siže veliki šumski
posjed, uzme 10-struki odnosno 20-struki mnogokratnik od onoga
zemljišta, koje odgovara maksimu poljoprivrednog zemljišta uopće.
za pojedini kraj naše države, držimo da odgovara u glavnom i onim
faktičnim šumsko-posjedovnirn prilikama naših pojedinih krajeva, po
kojima se čini, da su zaštićeni svi momenti, koji su potrebni zaštitea
koje smo uvodno istaknuli-


Ujedno držimo da je time riješeno i šumsko-posjedovno pitanje


naše braće Slovenaca, koji se živo zalažu za očuvanje njihovog na


cionalnog, seljačkog šumskog posjeda. Državnoj vlasti, preostaje


u punoj mjeri nadzor, koji može da vrši nad privatnim posjedom.


Preostaje joj mogućnost redarstvenog zahvata u svakoj pri


lici, a kao konačna konzekvencija preostaje državnoj vlasti jošte i


mogućnost eksproprijacije u svim onim slučajevima, gdje je prema


toč- 3-51- 1- ustanovljena izmjera premašena, a valja da se udovolji


nekoj ekonomskoj potrebi, ili gdje primjena blažih ustanova za


kona ne bi koristila.


Ozbiljan nadzor, koji državna vlast treba da vođi ne može


nikada biti prestrog. Valjanom i poštenom gospodaru on apsolutno


ne smeta!


Analogna ustanova našeg nacrta z. o. š- koja u čl- 136- odre


đuje, da je za svakih 6000 ha privatnog šumskog posjeda potreban


barem jedan kvalifikovani šumar kao upravitelj, mogla bi se do


vesti u sklad s prilikama, koje vladaju u raznim krajevima prema


ovomu predlogu.


S ovom, u čl- 2. točka 3- označenom izmjerom nismo išli za


tim. da učvrstimo pojam maksimuma za šumski posjed po ra


znim krajevima države, jer bi time došli u protuslovlje s faktom,


koja spomenusmo ranije, da je naime po šumsko gospodarstvo na


čelno to bolje, što je gospodarski objekat veći. Došli bi u protuslo


vlje i sa faktom, da je pojam veličine, to širi, što je snaga investi


2
ŠUMARSKI LIST 2/1924 str. 26     <-- 26 -->        PDF

12 Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji i t. d.


ticijonog kapitala jača, što je strukovno -^oduktivno razumijevanje
i snaga inicijativne volje veća, te što je industrijsko-komercijalna
sposobnost posjednikova izrazitija i dotjeranija. Nastojali smo samo.
da kao strukovnjaci odmjerimo i pokažemo one granice u samome
poimanju prostorne veličine, ispod kojih se ne bi smjelo ići.


Poći dalje, značilo bi isto što i skučivanje i eliminiranje onih pokretnih
eneržija, koje zovemo slobodnim inicijativnim radom individualiteta,
što raspolaže ne samo sa voljom i težnjom za stvaranjem,
nego i s potrebitim kapitalom-


Uzev uza sve to još i onaj upliv državne vlasti, koji ona u
općem i javnom interesu može i mora da vrši u smislu našega z. o.
š- i u smislu ovoga projekta, onda tek vidimo udružene sve one pozitivne
faktore, koji nam u svakom slučaju daju i pozitivno najveće
rezultate, a to je baš ono što hoćemo-


Iz svega toga proizlazi zapravo prije i logičnije jedan drugi
pojam, a to je pojam onoga minimuma izmjere u površini, koja j<
apsolutno potrebna, da bi se privatna inicijativa mogla nesmetano
razvijati na korist valjanoga modernog šumskog gosnodarstva, koje
bi odgovaralo svim tekovinama šumarske znanosti i potrebama naroda
i države.


Granice kako su dakle povučene tim članom, ne predočuju
nam maksimum šumskog privatnog posjeda, nego je time fiksirano
tek naše strukovno mišljenje, da je pojam velikog šumskog posjeda
određen tek onim viškom, kojim se premašuje izmjera površine, apsolutno
nužna za vođenje valjanog šumskog gospodarstva.


Tek taj višak dakle određuje nekom šumskom posjedu karakter,
da je on veliki šumski posjed- Bez njega on to nije i ne može
biti. i to tim manje, što je posjed raciionalnije. intenzivnije i moder
nije gospodaren- Ali svestrano gospodaren. — dakle ne samo u eksploatacijonom,
već podjednako i u čisto šumsko-uzgojuom i uređajnom
pogledu


Budući da smo povlačenjem tih i takovih granica odredili
samo onu izmjeru, koju držimo nužnom, da provodeći zakon o eksproprijaciji
osiguramo ipak jošte poželjan prosperitet našem šumarstvu
u opće nacijonalno-ekonomskom značenju, a kako cijeii
naš predlog počiva na načelu faktične potrebe, koju će trebati u
svakom konkretnom slučaju i dokazati. — to je time ujedno i naglašeno
da tamo. gdje ta potreba ne postoji, i tako dugo dok se ona
ne pokaže — u opće ne će biti primjenjivane zakonske ustanove o
ekspronrajaciji.


Objekat može u svojoj cjelini ostati u rukama svoga vlasnika,
dok god on bude s njime ispravno gospodario i dok se ne ukaže
potreba.


Fakultativnost načela o potrebi eksproprijacije je dakle jasno
izražena(
Svršit će se).